De stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is ontstaan na het eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag, in december 2008. Twee dagen debatteerden wetenschappers, activisten, politici en ondernemers over het Nederlandse cannabisbeleid. Geen enkele deelnemer bleek in staat om steekhoudende argumenten aan te dragen vóór het huidige verbod op cannabis. In 2010 en 2011 werd het Cannabis Tribunaal voor een tweede en derde keer georganiseerd.

Deze pagina is een archief pagina voor het Cannabis Tribunaal. Hieronder een samenvatting in tekst en beeld van het Cannabis Tribunaal 2008. Daaronder vind je ook 2010 en 2011. Om direct door te springen naar 2010 klik hier, en voor 2011 klik hier.

Cannabis Tribunaal 2008

Het eerste Cannabis Tribunaal in 2008 bestond uit vier hoorzittingen, waarin verschillende aspecten van het cannabisdebat zijn besproken. Steeds kwamen twee getuigen aan het woord die elk een tegenovergestelde visie op een goed cannabisbeleid verdedigden. Vervolgens vond een debat plaats met het publiek waarin de twee getuigen hun argumenten hebben onderbouwd. Tenslotte beoordeelde een rechtbank, bestaande uit rechtsfilosoof Hendrik Kaptein en twee secondanten, de kwaliteit van de gebruikte argumentatie. Hiervoor hanteerde de rechtbank criteria als bewijsbaarheid, logica, maatschappelijke relevantie en interne samenhang.

Hoorzitting I. Medicijn of risico? Het recept voor een goed cannabisbeleid

De vordering van psychiater Peter Geerlings om cannabis uit het strafrecht te halen wordt door de rechtbank toegewezen, mede op grond van het niet-verschijnen van de tegenpartij (wij konden geen enkele medische expert vinden die tegen dit voorstel wilde pleiten).

Hoorziting II. Over de toekomst van de coffeeshops : moet de achterdeur open of de voordeur dicht?

De stelling van D´66-gemeenteraadslid Ton Schijvenaars om de achterdeur van de coffeeshop te legaliseren zijn ter zitting redelijk aannemelijk gemaakt en door zijn opponent, CDA-wethouder Geluk van Rotterdam niet voldoende weersproken. Wel blijft in het plan van aanpak onduidelijk wat de verhouding is tussen de wens te legaliseren maar tegelijk te vervolgen.

Hoorzitting III. Over de morele rechtvaardiging van het cannabisverbod

Terzake van de stellingen van toxicoloog Donald Uges uit Groningen, die voor strikte regulering van alle genotsmiddelen pleitte en socioloog Egbert Tellegen, die voor mildere vorm van regulering is, oordeelt de rechtbank dat bij gebrek aan duidelijke oppositie tussen beiden mediatie tussen partijen het beste middel is om resterende ondergeschikte verschillen van mening te beslechten.

Hoorzitting IV. Het verbod op cannabis heeft veel meer negatieve dan positieve effecten.

In deze afsluitende zitting stonden Tweede Kamerlid Cisca Jolderma (CDA) en Hans van Duijn, voormalig voorzitter van de Nederlandse Politiebond, tegenover elkaar.

Ter zake van de stellingen van Joldersma, die namens haar partij pleit voor terugdringing van het gedoogbeleid en sluiting van coffeeshops, stelt de rechtbank vast dat de aangevoerde argumentatie niet voldoet aan elementaire eisen. Haar pleidooi bestaat vooral uit algemene normatieve uitgangspunten.

Joldersma´s weigering om op feiten ter zake in te gaan (,,feit en fictie kunnen hier niet worden onderscheiden”) maakt volgens de rechtbank haar argumentatie van nul en generlei waarde. Ten overvloede bevat haar betoog te veel hier niet nader te onderscheiden drogredeneringen.

Ter zake van de kwaliteit van de aangevoerde argumenten van Van Duijn, die voor legalisering van de cannabismarkt pleit, concludeert de rechtbank dat hierop niets is aan te merken. Van Duijn zei onder andere dat met het handhaven van het cannabisverbod het CDA verantwoordelijk is voor 50% van de criminaliteit in Nederland en dat jaarlijks anderhalf miljard aan belastinggeld aan een zinloze drugbestrijding wordt verspild. Beide argumenten werden door Joldersma niet weerlegd.

De vordering van Joldersma dat het cannabisverbod in stand moet blijven wijst de rechtbank daarom af. Ambtshalve mag worden opgemerkt dat de mogelijkheid openblijft dat de stellingen van eiser alsnog worden bewezen, op grond van in dit verband niet aangevoerde argumenten.

Tot zover de conclusies van de rechtbank.

Hier kan het volgende aan worden toegevoegd. De organisatoren hebben geen enkele inzending ontvangen op hun uitdaging aan de politieke partijen om de stelling van het tribunaal « het verbod op cannabis heeft meer negatieve dan positieve effecten », te weerleggen. De uitgeloofde prijs van 200.000 euro wordt daarom vooralsnog niet uitgekeerd.

Wij stellen vast: wie zwijgt, stemt toe. Blijkbaar is er geen politieke partij die de Nederlandse bevolking kan uitleggen waarom het cannabisverbod in stand moet blijven. Dit cannabisverbod heeft een groot aantal negatieve effecten.

De organisatie van het Cannabis Tribunaal roept daarom de Tweede Kamer op om het verbod op cannabis via een spoeddebat ter discussie te stellen en de Nederlandse regering te vragen dit verbod terstond op te heffen.

Nog steeds actueel: speech Louk Hulsman bij eerste Cannabis Tribunaal


Cannabis Tribunaal 2010

Het Cannabis Tribunaal in 2010 bestond uit een serie hoorzittingen waarin deskundige getuigen met elkaar in debat gaan over het Nederlandse cannabisbeleid. Zij zullen pleiten voor dan wel tegen de opheffing van het cannabisverbod, waarna het publiek de gelegenheid krijgt kritische vragen en opmerkingen te formuleren.

De getuigen zijn afkomstig uit de politiek, wetenschap, politie en justitie, terwijl het publiek voornamelijk bestaat uit burgers die rechtstreeks met het cannabisbeleid te maken hebben.

In het slotdebat krijgen de woordvoerders drugsbeleid van de politieke partijen de kans om het standpunt van hun partij duidelijk te maken. Dit jaar zal van dit debat afhangen welk definitief stemadvies de VOC zal geven aan alle Nederlanders die een einde willen aan het cannabisverbod.
Aan het eind van elke zitting velt een rechtbank, voorgezeten door rechtsfilosoof Hendrik Kaptein van de Universiteit van Leiden, een oordeel over de kwaliteit van de gebruikte argumentatie.

Centrale stelling:

HET VERBOD OP CANNABIS IS SCHADELIJK VOOR DE NEDERLANDSE SAMENLEVING EN MOET ZO SNEL MOGELIJK WORDEN OPGEHEVEN

Toppolitici, onder wie voormalig minister president Dries van Agt, wetenschappers, activisten, coffeeshophouders, kwekers en andere kroongetuigen gaan in debat over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid.

Documentairemaker Michael Schaap stelde de registratie samen. Voor het eerst bevat de dvd ook een volledig Engels ondertitelde versie.

Een greep uit de sprekers: Gerd Leers, Dries van Agt, Hans van Duijn, Nicole Maalsté, Freek Polak, Fred Teeven en Boris van der Ham. Zaalbijdragen zijn er van onder meer Evert ‘de Verdamper’ Scholten, Egbert Tellegen, Marc Josemans en wietteler Doede de Jong.

Verslag

Naast de vijfdelige serie op YouTube, kan je het verslag en de speeches ook terug lezen in drie delen op de VOC website.


Cannabis Tribunaal 2011

Marc Josemans presenteert het THC-model (© Gonzo media)
Marc Josemans presenteert het THC-model (© Gonzo media)

Het derde Cannabis Tribunaal in 2011 richtte zich op de vraag hoe regulering van cannabis er in de praktijk uit zou kunnen zien. Van de vijf gepresenteerde modellen kreeg dat van de Taskforce Handhaving Cannabis de meeste bijval.

De eerste edities van het Cannabis Tribunaal, in 2008 en 2010, gingen over nut en effectiviteit van het cannabisverbod. Geen enkele partij bleek in staat steekhoudende argumenten aan te voeren vóór het verbod op cannabis. Op aanraden van Gerd Leers, een van de sprekers van vorig jaar, lag de nadruk nu op concrete voorstellen voor modernisering van het gedoogbeleid.

V.l.n.r.: Paul Schenderling, Wernard Bruining en rechter Hendrik Kaptein (© Gonzo media)
V.l.n.r.: Paul Schenderling, Wernard Bruining en rechter Hendrik Kaptein (© Gonzo media)

Want over één ding zijn voor- en tegenstanders het eens: het gedoogbeleid is na 35 jaar onwerkbaar geworden. De vijf modellen werden gepresenteerd door cannabispionier Wernard Bruining, Maarten van Ooijen van PerspectieF (ChristenUnie jongeren), Paul Schenderling van het CDJA en coffeeshophouders Lisa Lankes uit Eindhoven en Marc Josemans uit Maastricht.

Josemans sprak namens de Taskforce Handhaving Cannabis, een werkgroep met vertegenwoordigers van de coffeeshopbranche en de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC).

Expertpanel: August de Loor en Nicole Maalsté (© Gonzo media)
Expertpanel: August de Loor en Nicole Maalsté (© Gonzo media)

Een expertpanel bestaande uit sociologe en cannabisdeskundige Nicole Maalsté en August de Loor van het Adviesburo Drugs beoordeelde de modellen en stelde kritische vragen. De derde expert, Hans van Duijn, moest wegens ziekte verstek laten gaan. Dagvoorzitter Michael Schaap verklaarde in zijn welkomstwoord dat op het Cannabis Tribunaal gebeurt wat de politiek nalaat: een serieus debat voeren over de toekomst van ons cannabisbeleid. Al in september 2009 werd een Kamerdebat over het drugsbeleid aangekondigd, maar daar wachten we nog steeds op.

De vijf modellen in het kort:

Paul Schenderling (CDJA): No Nonsense Model
-Per direct gebruiksverbod in openbare ruimte
-Terug naar ‘tientallen groots opgezette verkooppunten’ met optimale randvoorwaarden
-Teelt door overheid gereguleerd / uitbesteed
-Geen wietpas

Wernard Bruining (© Gonzo media)
Wernard Bruining (© Gonzo media)

Wernard Bruining: Cannabis Clubs, de schuilkerken van de toekomst
-Coffeeshops worden besloten clubs, pasjes gelden in alle clubs
-Uitgifte pasjes en kweekcertficaten door ‘Canna-Koepel’
-Burgers mogen clubs bevoorraden, maar alleen met buitenwiet
-Handhaving via opportuniteitsbeginsel: wetswijziging onnodig

Lisa Lankes: Het vrije model
-einde aan oorlog tegen cannabis, ‘bedachtzame legalisatie’
-beter benutten medicinale en industriële potentie
-vernietiging Enkelvoudig Verdrag
-vrij bezit, op termijn buitenlandse dagtoeristen weigeren

Lisa Lankes (© Gonzo media)
Lisa Lankes (© Gonzo media)

Maarten van Ooijen (Perspectief): Het constructief sluiten model
-Coffeeshops nabij scholen meteen dicht; op termijn alles dicht
-Gebruikers moeten ‘enige tijd de ruimte krijgen om te stoppen’
-Per direct gebruiksverbod in openbare ruimte
-Hennepteelt en export blijven aanpakken

Marc Josemans: Het THC-model
-Wettelijk recht op eigen teelt en bezit
-Normalisering van de coffeeshop
-Geen pasje of afstandscriterium
-Vergunningen voor professionele teelt

Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden, velt zijn oordeel (© Gonzo media)
Hendrik Kaptein, rechtsfilosoof aan de Universiteit Leiden, velt zijn oordeel (© Gonzo media)

Zowel rechter van dienst Hendrik Kaptein als expert August de Loor spraken ronduit hun voorkeur uit voor het THC-model. Nicole Maalsté pleitte voor experimenten met zoveel mogelijk verschillende modellen en verwees naar het plan van de Utrechtse wethouder Victor Everhardt.

Ondanks verwoede pogingen van de VOC om landelijke politici voor het Tribunaal te laten verschijnen, schoven bij het slotdebat slechts twee Tweede Kamerleden aan: Nine Kooiman (SP) en Lea Bouwmeester (PvdA), die vorig jaar op het laatste moment afzegde. Beide dames toonden zich ferm voorstander van normalisering en regulering.

Ontnuchterend waren Bouwmeesters uitspraken over het nut van een eventuele hoorzitting over cannabis in de Tweede Kamer: “Het heeft geen enkele zin. Dat vind ik heel erg om tegen u te moeten zeggen, maar de mensen willen gewoon de feiten niet horen. Ze hebben een beeld: drugs is slecht, drugs is voer van de duivel, dus die gaan we uitbannen. Het debat gaat nooit over feiten, maar alleen over emotie.”

De derde deelnemer aan het slotdebat was Martijn Jonk, voorzitter van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. CDJA-er Schenderling trokt zich te elfder ure terug, maar kreeg niettemin meerdere complimenten over zijn verbale talent.

Martijn Jonk, Frans Weisglas en Lea Bouwmeester tijdens het slotdebat (© Gonzo media)
Martijn Jonk, Frans Weisglas en Lea Bouwmeester tijdens het slotdebat (© Gonzo media)

Schenderling zou het wel eens ver kunnen gaan schoppen binnen het CDA en datzelfde geldt voor JOVD-er Martijn Jonk en zijn potentie binnen de VVD, de grootste politieke partij van ons land. Jonk maakte indruk met verstand van zaken en een daadwerkelijk liberale visie. De overheid heeft niks te maken met de roesmiddelen die burgers gebruiken, maar moet zorgen voor veilige en verantwoorde productie en distributie. In zijn eindoordeel moest rechter Kaptein dan ook constateren dat de partijen het met elkaar eens waren. Kaptein: “U mag zelf kiezen: ex aequo -met een lichte formele voorsprong voor Martijn Jonk- of niet ontvankelijk, dat is de rechtbank gelijk.”

Slotwoord door Freek Polak names stichting VOC:

V.l.n.r.: Marc Josemans, Maarten van Ooijen, Michael Schaap, Lisa Lankes, Paul Schenderling en Wernard Bruining (© Gonzo media)
V.l.n.r.: Marc Josemans, Maarten van Ooijen, Michael Schaap, Lisa Lankes, Paul Schenderling en Wernard Bruining (© Gonzo media)
V.l.n.r. Nine Kooiman (SP), Martijn Jonk (JOVD), voorzitter Frans Weisglas en Lea Bouwmeester (PvdA) (© Gonzo media)
V.l.n.r. Nine Kooiman (SP), Martijn Jonk (JOVD), voorzitter Frans Weisglas en Lea Bouwmeester (PvdA) (© Gonzo media)
Freek Polak spreekt namens de VOC het slotwoord van het derde Cannabis Tribunaal (© Gonzo media)
Freek Polak spreekt namens de VOC het slotwoord van het derde Cannabis Tribunaal (© Gonzo media)
Rookpauze: Joep Oomen (VOC, ENCOD, Trekt Uw Plant) en Michael Veling (BCD, 420 Cafe Amsterdam)
Rookpauze: Joep Oomen (VOC, ENCOD, Trekt Uw Plant) en Michael Veling (BCD, 420 Cafe Amsterdam)