Inbreng stichting VOC over AMvB wietproef

Vandaag sluit de termijn voor het indienen van suggesties over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de wietproef van het kabinet Rutte III. De internetconsultatie heeft meer dan vijftig openbare reacties opgeleverd, na te lezen via deze link. Interessant leesvoer voor de kerstvakantie. Op deze pagina staat de inbreng van de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). 

Inbreng stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) internetconsultatie AMvB wietproef december 2018

Vraag 1 van 7
Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
De geslotenheid wordt niet geborgd. Er is geen enkel zicht hoe die toelevering in de praktijk gaat uitpakken. Er ontstaat bovendien een splijting in de keten doordat men een soort A en B klasse coffeeshops in het leven roept.

Vraag 2 van 7
Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
De hele AMvB heeft een te rigide, te kleinschalig en te beperkend karakter, zoals door alle betrokkenen is geconstateerd. Een geleidelijke transitie van het huidige systeem waarin alle teelt verboden is naar een gereguleerd en op termijn volledig legaal systeem is in alle opzichten wenselijker en kansrijker dan dit experiment. Coffeeshops kunnen dan op basis van vrijwilligheid en naast hun bestaande assortiment gereguleerd geteelde wiet en in Nederland geproduceerde hasj aanbieden. De consument bepaalt, zoals dat in elke markt gebeurt.

Wat de telers betreft is het van groot belang om bestaande expertise te behouden en benutten en te garanderen dat zowel kleine als grote bedrijven een eerlijke kans krijgen. Een strafblad dat alleen cannabis gerelateerde “delicten” bevat zou geen belemmering moeten zijn voor deelname aan het experiment. Regulering zou rechtvaardig en inclusief moeten zijn. De burgemeester van New York, Bill de Blasio, sprak hier behartigenswaardige woorden over, bij de aankondiging van de legalisering van cannabis in zijn staat, op 20 december 2018:

“We have a chance to get it right here from the beginning, because we’re at the starting line. And if we just legalize marijuana and don’t deal with underlying issues, we will look back and say what a lost opportunity it was. Because there are issues of justice that must be addressed. And there are issues of opportunity that must be addressed. And legalization done the right way will marry opportunity with justice. That’s where we need to go. And the people who were afflicted by unjust laws have the opportunity for economic progress – have an opportunity for redemption. I’ve said clearly we want New York City to be the fairest big city in America. The legalization of marijuana can help us take a big step in that direction.”

Vraag 3 van 7
Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
Nader specificeren van eisen zal knutselen in de marge blijken omdat het experiment als zodanig structureel rammelt. Een zwevend begrip als “eisen van een efficiënte bedrijfsvoering” is niet toepasbaar in een werksituatie waarbij de deelnemers al direct de deadline van het experiment zien op doemen. Eer men goed en wel wat praktijkervaring heeft kunnen opbouwen valt het doek al. Want wat heeft men aan een “efficiënte bedrijfsvoering” als –ongeacht de resultaten van het experiment- de ingeschakelde telers worden afgedankt en de shops onverbiddelijk worden terug verwezen naar de criminele toeleveranciers?

Vraag 4 van 7
Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
Nee, natuurlijk! Zie de reacties al van de gemeentes zelf die moeten gaan deelnemen en de uitspraken van de burgemeesters van bijvoorbeeld Amsterdam en Eindhoven. Het kader van het experiment geeft slechts een formele begrenzing en biedt geen materiële inhoud.

Vraag 5 van 7
Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
De openbare orde wordt sinds het ingezetenencriterium met name in de grensgemeenten werd ingevoerd al aangetast door de straathandel. Dat zal niet verminderen tijdens het experiment. De veiligheid van de burger is niet in het geding, hooguit is overlast te verwachten als consumenten de deelnemende coffeeshops links laten liggen en kiezen voor de zwarte markt. Bijvoorbeeld omdat er geen buitenlandse hasj meer mag worden verkocht in de coffeeshops, de vertrouwde wietsoorten ineens verdwenen zijn of de gereguleerde cannabis te duur of kwalitatief ondermaats is.

Vraag 6 van 7
Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Preventie en voorlichting missen -gezien de kleinschaligheid van het experiment en de beperkte levensduur er van- een serieus te nemen effect op de (immers brede) doelgroep. Hooguit kan nog eens en passant worden aangetoond dat op dit terrein juist de bestáande coffeeshops bij uitstek van wezenlijk maatschappelijk belang zijn.

Vraag 7 van 7
Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
Uit alle ruis om het experiment (zowel politiek als in de media) blijkt het accent te worden gelegd op óf en niet op hóe gereguleerd gaat worden. Daarmee wordt voorbij gegaan aan twee belangrijke gegevens. In het regeerakkoord zijn de formerende partijen overeengekomen de tussen hen verschillende opvattingen in een compromis onder te brengen, inhoudende dat de problematiek in een bij wet te regelen experiment zou worden ondergebracht. Een opmerkelijk besluit omdat hiermee impliciet is besloten dat het in de Tweede Kamer op 21 februari 2017 met meerderheid aangenomen wetsvoorstel van Vera Bergkamp over regulering van de achterdeur vooralsnog niet ter behandeling doorgeleid zal worden naar de Eerste Kamer.

Een tweede cruciaal gegeven betreft de internationale ontwikkelingen in de benadering van cannabis. De bezwerende mantra dat regulering -laat staan legalisering- onmogelijk zou zijn wegens internationale verdragen houdt geen stand nu diverse verdragslanden, onder andere Canada en een toenemend aantal staten in de VS, een ruimere en bevrijdende interpretatie hebben gevonden van de verondersteld dwingende regels in deze verdragen.

Een groot manco is het ontbreken van de kleinschalige thuisteelt voor persoonlijk gebruik door volwassenen. Het “oprollen” van kleine thuistelers is aan de orde van de dag, zelfs patiënten die kweken voor eigen medicinaal gebruik worden niet ontzien. De gevolgen zijn vaak zeer ingrijpend: huisuitzetting, een strafblad en forse naheffingen en boetes van de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en elektriciteitsbedrijven. Deze volstrekt disproportionele aanpak klemt des te meer, waar zoveel Nederlanders denken dat zij vijf planten mogen kweken voor eigen gebruik. In de landen en staten die cannabis in de afgelopen jaren hebben gelegaliseerd, zoals Uruguay, Mexico, Zuid-Afrika, Canada en tien Amerikaanse staten, is thuisteelt vrijwel altijd onderdeel van de regulering. Een eenvoudige aanpassing van de justitiële richtlijn zou al veel ellende kunnen voorkomen.

Een laatste gemiste kans is het niet opnemen van zogenaamde “edibles”, voeding met cannabis of werkzame stoffen uit cannabis, en moderne cannabis concentraten in het experiment. Deze concentraten worden, uiteraard zonder tabak, verdampt. Gezien de ambitieuze doelstellingen van het kabinet op het gebied van ontmoediging van tabaksgebruik zou het in de rede liggen deze tabaksloze alternatieven juist ruimte te bieden.

Website stichting VOC: www.voc-nederland.org

Comment (1)

  • Peter Cohen 07/01/2019 at 11:52 am Reply

    Deze VOC commentaren lezend begrijp ik opnieuw, voor de zoveelste maal, hoe krankjorem het ‘reguleringsplan’ van deze Regering is. Dat VOC het serieus neemt begrijp ik wel, je moet wellicht wel meedoen. Maar het blijft een hoogst lachwekkende show zonder enige kans op succes. Een vanuit christelijke en liberale principes gesloten compromis dat meer weg heeft van een Synode concordaat tussen freaks dan van een met de echte wereld verbonden regeling. Hier viert de Justitiele bewakingsmachine een lokaal carnaval, waarbij echt helemaal niemand aanwezig wil zijn.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*