Coffeeshopwet D66 met meerderheid van 77 stemmen door de Tweede Kamer

Goed nieuws uit Den Haag vanmiddag: de Tweede Kamer heeft met een meerderheid van 77 stemmen het Wetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen van D66 aangenomen. Gereguleerde cannabisteelt ten behoeve van de coffeeshops komt er dus aan en de uiteindelijke opheffing van het redeloze cannabisverbod is een flinke stap dichterbij gekomen.

Vera Bergkamp (Foto: D66)

D66 Kamerlid Vera Bergkamp, die het voorstel tijdens twee lange Kamerdebatten op 1 en 14 februari als een leeuwin verdedigde, Twitterde direct na de stemming: “Zo blij! #wietwet van @D66 is aangenomen 77:72!” Behalve over de coffeeshopwet zelf, stemde de Kamer ook over een aantal moties en amendementen. De volgende moties werden verworpen:

-Motie van het lid Van Nispen c.s. over discussie over de aanpassing van internationale antidrugsverdragen
-Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over ondersteuning aan gemeenten om meer in te zetten op preventie en voorlichting
-Motie van het lid Van Tongeren over experimenteren met coffeeshops volgens het Haarlemse model
-Motie van de leden Segers en Van Toorenburg over onderzoek naar een blowverbod op de openbare weg en rondom openbare gebouwen
-Gewijzigde motie van de leden Volp en Van Nispen over een volledig aanbod van gedoogde wiet en hasjiesj voor gedoogde coffeeshops

Twee moties werden wél aangenomen: de ‘Motie van de leden Volp en Van Tongeren over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis’ (volledige tekst verderop in dit artikel) en de ‘Motie van het lid Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen’. De Kamer stemde in met twee amendementen: het ‘Gewijzigd amendement (34165-23 t.v.v. nr. 11) van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis’ en het ‘Amendement van het lid Volp (34165 nr. 15) over informeren over de hoeveelheid’. Vooral het aannemen van het amendement van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is een belangrijke overwinning. De volledige tekst van dit amendement en de toelichting:

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel b wordt “, of” vervangen door een puntkomma.

b. De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma

c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
d. deze nodig te hebben voor eigen geneeskundig gebruik.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en aanwezig hebben van hennep.

II

In artikel I wordt onderdeel L als volgt gewijzigd:

1. “In artikel 8i, vijfde lid,” wordt vervangen door:

Artikel 8i wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid.

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
01. In het eerste lid wordt “de in artikel 8h genoemde doeleinden” vervangen door: de in de artikelen 8, eerste lid, onderdeel d, en 8h genoemde doeleinden.

Toelichting
Indiener is van mening dat het bepaalde patiënten wettelijk moet worden toegestaan om onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder meer Australië en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg en Vlissingen) staan dit toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatig tot huisuitzettingen door de verhuurder. Een expliciete wettelijke basis op grond waarvan een ontheffing kan worden verleend moet dit soort misverstanden voorkomen en onder voorwaarden recht geven op thuiskweek van cannabis op medische gronden.
Uit de voorwaarde dat het moet gaan om eigen geneeskundig gebruik volgt dat een ontheffing slechts kan worden verleend aan natuurlijke personen. Op grond van artikel 8a, eerste lid, kunnen aan een ontheffing nadere voorschriften worden verbonden.

De volledige tekst van het amendement van Marit Volp (PvdA) over informeren over de hoeveelheid cannabis en de toelichting:

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 6c als volgt gewijzigd:

1. Aan het vierde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
j. elk kwartaal wordt de burgemeester schriftelijk geïnformeerd over de hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj.

2. In het vijfde lid wordt “onderdelen c en f” vervangen door: onderdelen c, f en j.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. De burgemeester informeert Onze Minister elk kwartaal over de totale hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj in de coffeeshops in zijn gemeente die gedreven worden door een persoon of rechtspersoon die beschikt over een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Toelichting
Op grond van het voorliggend wetsvoorstel stelt de Minister van VWS de maximale hoeveelheid in een jaar te telen hennep en hasjiesj vast die voor elke teler gedoogd gaat worden en zorgt de minister ervoor dat dit voldoende is voor de exploitatie van coffeeshops die over een gedoogbesluit beschikken. Met dit amendement wordt verzekerd dat de minister over voldoende informatie beschikt om de benodigde hoeveelheid krachtens gedoogbesluiten te kunnen vaststellen. Daartoe dienen de coffeeshops een maal per kwartaal de burgemeester over de hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj te informeren. De burgemeester informeert vervolgens de minister over de totale hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj in de coffeeshops in zijn gemeente.

Ook van belang is de ‘Motie van de leden Volp en Van Tongeren over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis’. De volledige tekst:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat cannabis voor patiënten effectief kan zijn om symptomen van hun ziekte, waaronder pijn, tegen te gaan;
overwegende dat de medicinale cannabis die namens de overheid door Bedrocan wordt geproduceerd, uit een beperkt aantal producten bestaat;
overwegende dat patiënten aangeven dat zij baat hebben bij cannabisproducten die nu nog niet door Bedrocan worden geproduceerd;
overwegende dat teelt van medicinale cannabis buiten Bedrocan nu niet toegestaan is;
van mening dat het gedogen van wietteelt ook mogelijkheden biedt voor de teelt van meerdere varianten medicinale cannabis;
verzoekt de regering om, onderzoek te laten verrichten naar varianten aan medicinale cannabis, naast de Bedrocanproducten, waarbij patiënten nog meer baat kunnen hebben;
verzoekt de regering tevens om, in overleg te treden met vertegenwoordigers van patiënten en telers om tot een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

www.reguleren.com

Vandaag zet Nederland een belangrijke stap op weg naar het onvermijdelijke einde van het cannabisverbod. Natuurlijk: we zijn er nog lang niet. En er zijn nog veel vragen niet beantwoord over hoe regulering er in de praktijk uit zal gaan zijn. Om daar zicht op te krijgen organiseert de stichting VOC op 3 maart in samenwerking met de stichting Legalize! en De Correspondent een uniek seminar over cannabis. Vanaf 19.30 uur worden de resultaten bekend gemaakt van De Regulator, de site waarmee je via een serie vragen uit kunt zoeken welk reguleringsmodel het beste bij je past. Daarna gaan twee Kamerleden onder leiding van Steven Kompier (Cannabis News Network) in debat met een vijftal deskundigen. De deelnemers: Vera Bergkamp (D66), Michiel van Nispen (SP), Lisa Lankes (coffeeshop Pink, Eindhoven), Maurice Veldman (advocaat gespecialiseerd in cannabis en coffeeshops), Nederlands bekendste wietkweker en VOC’er Doede de Jong, Thijs Roes (De Correspondent, VICE) en Tom Blickman (Trans National Institute). Kortom: er zitten mensen achter de tafel die echt weten waar ze het over hebben.

De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht. Hoe eerder hoe beter, want de capaciteit is beperkt. Reserveren kan via de website van Pakhuis De Zwijger.

Regulator Seminar: cannabis reguleren in de praktijk
Vrijdag 3 maart, vanaf 19.30 uur
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Toegang gratis, reserveren verplicht

Comments (2)

 • Johan 23/02/2017 at 12:32 am Reply

  Fantastisch mooi dit seminair maar jongens we leven in digitaal tijdperk, maak het toegankelijk voor iedereen en stream het live,bijv via de site van Earth Matters.
  Anders wordt het weer een elitair gebeuren.

  Vr groeten
  Johan

 • webmaster 24/02/2017 at 10:12 am Reply

  Hallo Johan,
  Goed nieuws: er is een livestream volgende week. Zoals die er ook was tijdens de drie Cannabis Tribunalen, in 2008, 2010 en 2011.
  Groene groet,
  Derrick Bergman

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*