Politiek wakker: waslijst Kamervragen van D66 over Johan van Laarhoven

D66 Tweede Kamerleden Vera Bergkamp en Sjoerd Sjoerdsma hebben een waslijst Kamervragen gesteld over de zaak Johan van Laarhoven aan de ministers Van der Steur (veiligheid en justitie, VVD) en Bert Koenders (buitenlandse zaken, PvdA). 

‘Onderste steen boven!’ tweette Vera Bergkamp vanmiddag over de serie messcherpe vragen over de zaak Johan van Laarhoven. (volledige tekst onder de tweet)


Vragen van de leden Bergkamp en Sjoerdsma (beiden D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse zaken over een Nederlandse voormalig coffeeshopeigenaar die is veroordeeld in Thailand.

1
Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Joeg Nederland Van L. de Thaise cel in?’ ‘Dit is bijna de doodstraf’ en ‘Vooruitzicht: twintig jaar hel’?

2
Klopt het bericht dat deze Nederlander door de rechtbank in Bangkok is veroordeeld tot 103 jaar cel? Hoeveel jaren zal de Nederlander daarvan in de praktijk moeten uitzitten?

3
Wat vindt u van dit vonnis? Zou u dit vonnis, net als de Bredase hoofdofficier van justitie, als ‘volstrekt begrijpelijk’ willen typeren?

4
Kunt u uiteenzetten voor welk strafbaar feit deze Nederlander is veroordeeld?

5
Is het bericht juist dat de veroordeelde zich volgens de rechters schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld dat hij met de verkoop van cannabis uit vier coffeeshops in Den Bosch en Tilburg heeft verdiend?

6
Kunt u bevestigen dat de coffeeshops ten tijde van de verkoop beschikten over een gedoogverklaring? Kunt u in dit kader ook reageren op de uitspraak (d.d. 12 november 2015) van het gerechtshof in Den Bosch dat de coffeeshop The Grass Company zich aan alle regels van het gedoogbeleid heeft gehouden? Hoe verhoudt zich dit tot de beweerde witwaspraktijken van Van Laarhoven waarvoor hij nu in Thailand tot 103 jaar cel is veroordeeld? Bent u van plan de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch onder de aandacht te brengen van de Thaise autoriteiten? Zo nee, waarom niet?

7
Lopen coffeeshopexploitanten een risico op strafvervolging in het buitenland wanneer zij vermogen bezitten dat in Nederland is verkregen uit de gedoogde verkoop van cannabis, op het moment dat zij in het buitenland verblijven en dat land geen gedoogbeleid ten aanzien van de verkoop van cannabis in coffeeshops kent? Zo ja, acht u dit wenselijk? Indien u dit onwenselijk acht, wat gaat u hier aan doen?

8
Klopt de informatie zoals gesteld in het artikel ‘Unhappy ending in Thailand’ dat de in Bangkok gestationeerde Nederlandse politie-liaison in een brief aan de Thaise procureur-generaal een ‘request to initiate a criminal case’ deed tegen Johan van Laarhoven en diens echtgenote? Welke verzoeken deed de liaison officer nog meer in die bewuste brief? Kunt u deze brief aan de kamer zenden?

9
Kunt u aangeven hoe vaak het gebeurt dat de Nederlandse autoriteiten een verzoek richten aan een buitenlandse overheid ter zake een aldaar verblijvende Nederlandse onderdaan om een strafrechtelijk onderzoek naar deze persoon in te stellen?

10
Kunt u een uitvoerig feitenrelaas geven van de gebeurtenissen die hebben geleid tot het besluit deze Nederlander in Thailand te vervolgen en van de contacten daaromtrent tussen het Nederlandse openbaar ministerie, politiefunctionarissen (al dan niet werkzaam bij de ambassade) en de Thaise autoriteiten?

11
Kunt u uiteenzetten of en zo ja op welke wijze door de Nederlandse autoriteiten aandacht is besteed aan het uitleggen en duiden van het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van cannabis aan de Thaise autoriteiten in deze zaak?

12
Bent u bekend met het bericht “Van Laarhoven: handjeklap en een barbecue”? Kunt u dit bericht bevestigen? Kunt u aangeven met welk doel de Nederlandse ambassade in Bangkok samen met de politie dit informele diner heeft georganiseerd?

13
Klopt het dat de heer Thepprathanporn Thongkhlung de Thaise officier van justitie is en de zaak tegen de heer Van Laarhoven heeft bepleit? Is de heer Thepprathanporn Thongkhlung voor een diner uitgenodigd op de Nederlandse ambassade op 5 november 2015, een paar dagen voordat de zaak van de heer Van Laarhoven door de Thaise rechtbank zou worden behandeld (op 10 november 2015)? Zo ja, is hij op deze uitnodiging ingegaan? Zo ja, wat is er tijdens dit diner besproken?

14
Hoeveel Nederlanders zijn er momenteel gedetineerd in Thailand?

15
Kunt u aangeven op welke wijze de consulaire bijstand aan Nederlandse gedetineerden in Thailand, in het bijzonder in Bangkok, is ingericht? Kunt u aangeven welke bijstand de ambassade biedt, welke steun wordt geboden aan gedetineerden en of hen bezoeken worden gebracht?

16
Kunt u aangeven op welke wijze namens de Nederlandse regering in Thailand zorg wordt gedragen voor een behandeling die voldoet aan internationaalrechtelijk te stellen eisen aan menswaardige detentie? Kunt u in dit kader ingaan op de situatie die geschetst wordt door een ex-gedetineerde in het artikel ‘Vooruitzicht: twintig jaar hel’?

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*