VVD Eindhoven komt met motie over pilot reguleren cannabis

De Eindhovense VVD presenteert vandaag een motie ‘Uitwerken mogelijkheden pilot’ in de gemeenteraad over een experiment met gereguleerde cannbisteelt.

De Eindhovense VVD presenteert morgen een motie ‘Uitwerken mogelijkheden pilot’ in de gemeenteraad over een experiment met gereguleerde cannbisteelt in de Lichtstad.

De volledige tekst van de motie: VVD-logo

Motie Uitwerken mogelijkheden pilot

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, raadsnummer 14R6000 betreffende het Raadsvoorstel Vaststellen Begroting 2015 en MIP 2015; gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 4 november 2014;

Overwegende dat:

 • Eindhoven een leidende rol bekleedt in het politieke en maatschappelijke debat rondom het coffeeshopbeleid;
 • De Eindhovense gemeenteraad in 2012 heeft uitgesproken dat er een pilot aangaande regulering van de cannabisteelt in Eindhoven dient plaats te vinden;
 • De uitspraak van de Eindhovense raad, in 2013 geleid heeft tot het Burgemeestersmanifest ‘Joint Regulation’ dat reeds door 55 Burgemeesters is onderschreven;
 • Naast het sterk teruglopende maatschappelijke en politieke draagvlak voor het huidige coffeeshopbeleid, nu ook de juridische grondslagen voor het huidige beleid onder druk staan door onder andere de recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de vervolging van een lokale cannabisteler in Delfzijl.
 • De Global Commission on Drug Policy onlangs het rapport ‘Taking control: Pathways to Drug Policies that work’ heeft uitgebracht waarin diverse (wereld)leiders pleiten voor meerdere experimenten inzake regulering van de cannabisteelt;
 • De VN in 2016 een conferentie organiseert over het wereldwijde drugsbeleid in het licht van de diverse internationale ontwikkelingen die aantonen dat er ook internationaal steeds minder draagvlak is voor de ‘war on drugs’ wat wordt ondersteund door het beleid in diverse landen;
 • Van mening zijnde dat:

 • Er sinds de uitspraak van de Eindhovense raad diverse ontwikkelingen zijn geweest die steeds vaker aantonen dat het huidige coffeeshopbeleid, en dan met name de problematiek aan de achterdeur, niet langer houdbaar is;
 • Het onder meer pleiten voor de gereguleerde achterdeur de afgelopen jaren niet tot een enigszins gewenst resultaat heeft geleid;
 • Het manifest ‘Joint Regulation’ een oproep en uitgangspunten voor regulering bevat maar geen concrete uitwerking is van een experiment aangaande de regulering van de cannabisteelt;
 • Een concreet kader voor een dergelijk experiment door de Eindhovense raad geschapen kan worden nadat de gemeenteraad een inhoudelijk debat heeft gehad;
 • Dit kader de Burgemeester kan ondersteunen in zijn acties richting de Tweede Kamer en de Minister van Veiligheid en Justitie om over te gaan tot een experiment regulering cannabisteelt;
 • Stelt de Raad voor te besluiten het college op te dragen om:

  Een notitie aan de raad voor te leggen waarin concreet wordt aangegeven hoe experimenten aangaande de regulering van de cannabisteelt in Eindhoven er uit zouden kunnen komen te zien en in de notitie de onderstaande kaders verder uit te werken:

  1) Een duiding van de Burgemeester op het rapport ‘Taking control: Pathways to Drug Policies that work’;

  2) Een duiding van de Burgemeester inzake de in de motie genoemde rechterlijke uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland;

  3) In kaart te brengen welke stappen ondernomen moeten worden om de pilot te kunnen starten en daarbij duidelijk aangeven welke lokale, nationale en internationale regelgeving dit zou kunnen beletten;

  4) Bij het in kaart brengen van een concrete uitwerking van de pilot een onderverdeling te hanteren waarbij tenminste de hierna genoemde kansen en bedreigingen terugkomen voor wat betreft:

  a) De volksgezondheid;

  b) Inzet van de politie en cijfers over criminaliteit en overlast

  c) Gevolgen voor de maatschappij waaronder het sterker worden van de georganiseerde criminaliteit, woningbranden, ontwrichting van de samenleving e.d;

  d) Kosten en (maatschappelijke, niet financiële) opbrengsten van een pilot

  e) Economische effecten van een pilot

  5) De notitie op te stellen met diverse lokale stakeholders waaronder de Vereniging Coffeeshophouders Eindhoven, de politie, enz;

  6) De raad uiterlijk 1 juni 2015 een notitie voor te leggen ter bespreking.


  Eindhoven, 4 november 2014.

  Het lid van de raad.

  Ferry van den Broek (VVD), indiener

  Comment (1)

   Leave Your Comment

   Your email address will not be published.*