Burgemeesters werken aan gezamenlijk manifest voor regulering cannabis

Het verzet tegen de ramkoers van minister Opstelten (VVD) op het gebied van cannabis wordt harder. De burgemeesters die cannabis willen reguleren werken aan een congres en een manifest. Dit schrijft de burgemeester van Eindhoven in antwoord op vragen van VVD raadslid Ferry van den Broek.

Ivo Opstelten (© Gonzo media)
Ivo Opstelten (© Gonzo media)

Opstelten (VVD) blijft groeien in zijn rol als ‘last drug warrior‘. Uit vandaag gepubliceerde antwoorden op Kamervragen van Marith Rebel (PvdA) over legalisering van cannabis blijkt dat hij elke vorm van experiment met regulering blijft afwijzen.

Maar het lokale bestuur begint er genoeg van te krijgen en voert de druk op. Hoe ze dat doen, legt de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) uit in antwoord op vragen van VVD raadslid Ferry van den Broek. Hieronder staan alle vragen en antwoorden, klik hier voor een pdf van het originele document, gedateerd 17 december 2013.

Raadsvragen van het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over motie proef regulering cannabisteelt

In december 2012 werd op initiatief van de VVD de motie ‘lokale cannabisteelt’ ingediend. Deze motie is, met uitzondering van het CDA, door de gemeenteraad aangenomen. We zijn inmiddels bijna een jaar verder en ook de Minister van Veiligheid en Justitie heeft vorig jaar aangegeven om de wensen van gemeenten over de achterdeur te inventariseren. Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Ferry van den Broek, vice-fractievoorzitter VVD Eindhoven
Ferry van den Broek, vice-fractievoorzitter VVD Eindhoven

1. In de motie is een beslispunt opgenomen om de uitspraak van de raad te communiceren met anderen gemeenten. Zijn hier reacties op gekomen en zo ja, wat was de inhoud van deze reacties?
2. In de motie is een beslispunt opgenomen om de uitspraak van de raad te communiceren met de Minister van Veiligheid en Justitie. Heeft de Minister al een officiële reactie gegeven? Zo ja, hoe interpreteert het college de reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie?
3. Wat zijn de vervolgacties van het college in relatie tot de reacties van de andere gemeenten?
4. Wat zijn de vervolgacties van het college in relatie tot de reactie van de Minister van Veiligheid en Justitie?
5. Is er contact geweest binnen de VNG over de Eindhovense motie?

Antwoord van burgemeester en wethouders:

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (© Gonzo media)
De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (© Gonzo media)

1.
Ja, de door de raad aangenomen motie is gecommuniceerd met andere gemeenten. Er zijn instemmende reacties op de Eindhovense motie vanuit andere gemeenten ontvangen. Vele gemeenteraden in Nederland hebben vergelijkbare moties aangenomen.

2.
Ja, de Minister heeft kennisgenomen van de door de raad aangenomen motie alsmede van het Eindhovense pilotvoorstel regulering wietteelt. Hij heeft onlangs in een gesprek met de burgemeester laten weten dat hij niet openstaat voor experimenten op het gebied van regulering. De Minister is van mening dat het toelaten van dergelijke lokale experimenten in strijd is met internationale verdragen en de Opiumwet. De Minister heeft aangegeven dat hij de Tweede Kamer voor het kerstreces zal informeren over o.a. de gemeentelijke plannen op het gebied van regulering van wietteelt, de uitkomsten van een internationaal onderzoek en over de juridische aspecten hieromtrent. Vervolgens zal de Tweede Kamer bepalen of en wanneer zij hierover met de Minister in debat zal gaan.

3.
Zie het antwoord op vraag 4.

Victor Everhardt (Beeld: International Cannabis News)
Victor Everhardt (Beeld: International Cannabis News)

4.
Wij hebben kennisgenomen van de plannen van diverse gemeenten op het gebied van regulering van wietteelt. Eindhoven werkt op dit dossier nauw samen met de gemeente Utrecht (wethouder Everhardt) en gemeente Heerlen (burgemeester Depla). Gezamenlijk delen wij de grote zorgen over de gezondheidseffecten van illegaal gekweekte wiet, de veiligheidsaspecten (vooral brand als gevolg van illegale stroomvoorzieningen) en de enorme politie-inzet die nodig is voor de bestrijding van de criminaliteit in relatie tot de achterkantb van het gedoogbeleid. We hebben ook grote zorgen over de snelle opbouw van het criminele circuit als gevolg van de grote financiële winsten die ermee gepaard gaan.

Paul Depla (Foto: Gemeente Heerlen)
Paul Depla (Foto: Gemeente Heerlen)

Op basis van deze gedeelde zorg en de impact op onze steden en regio’s zoeken we gezamenlijk een manier om de Minister tot nieuwe inzichten te brengen.Binnenkort zal er, op initiatief van de gemeenten Utrecht, Heerlen en Eindhoven, een bestuurlijke bijeenkomst plaats vinden over regulering van wietteelt. Doel van de bestuurlijke bijeenkomst is een breed gedragen manifest waarin de uitgangspunten en overwegingen voor regulering worden vastgelegd. Dit manifest zal vervolgens worden aangeboden aan het kabinet en de Tweede Kamer. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met leden van de Tweede Kamerfracties om gericht politieke steun te verwerven om lokale experimenten op het gebied van regulering mogelijk te maken.

5.
De VNG is op de hoogte van het Eindhovense standpunt. Er is begin van dit jaar contact ambtelijk contact geweest.

Eindhoven, 17 december 2013
——————————————

Beeld: VOC
Beeld: VOC

VVD raadslid Ferry van den Broek, fervent voorstander van regulering en steller van de vragen aan Van Gijzel, reageert verheugd op de antwoorden:
“Ik moedig de bestuurlijke bijeenkomst van Eindhoven, Utrecht en Heerlen aan en ik kijk uit naar het manifest. Het wordt tijd dat de minister gaat toegeven en in zijn ‘beleid’ ruimte maakt voor enkele pilots. Als de minister het volksgezondheisbelang hoog op de agenda heeft staan, dan wordt het nu tijd om daar eens actief mee aan de slag te gaan. Een ander belangrijk punt is dat regulering van de cannabisteelt ook positieve gevolgen zal hebben voor welwillende coffeeshopondernemers. Binnen het huidige rariteitenbeleid vinden we het normaal dat coffeeshophouders gecriminaliseerd worden. Als de minister echt werk wil maken van zijn strijd tegen criminele bendes, gaat hij schouder aan schouder staan om samen met de branche aan een oplossing te werken.”

HET VOC HEEFT
UW STEUN NODIG
KLIK HIER
.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*