Geheime adviezen over thc-plan kabinet openbaar: forse kritiek

We hebben er ruim twee jaar op moeten wachten, maar nu zijn ze dan toch openbaar: de adviezen die minister Opstelten heeft gekregen over zijn omstreden plan om cannabis met meer dan 15% thc tot verboden harddrug te verklaren. Vooral het college van procureurs-generaal laat geen spaan heel van het plan.

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) Foto: Wikimedia
Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) Foto: Wikimedia

Het gaat om de adviezen van het college van procureurs-generaal, GGZ Nederland, de Raad van Korpschefs, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC) uit de zomer van 2011. Opstelten maakte de adviezen openbaar na Kamervragen van Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

Het balletje is gaan rollen na een WOB procedure van Hester Kooistra, humanistiek onderzoekster te Amsterdam. Via deze procedure, die nog steeds loopt, probeert Hester alle adviezen die Opstelten heeft gekregen over zijn thc-plan boven water te krijgen. Opstelten weigert nog steeds de adviezen van de gemeenten te openbaren, terwijl het de gemeenten zijn die voor de kosten op gaan draaien.

Van de vijf adviezen valt die van het college van procureurs-generaal het meest op. Het college uit fundamentele kritiek en raadt de minister ronduit af om deze vergaande maatregel in te voeren. Ook de andere geraadpleegde organisaties hebben forse kritiek op het plan en op het beruchte rapport Garretsen waarop het kabinet zich baseert. Zelfs de raad van korpschefs, de enige organisatie die voorstander is van afschaffing van het wettelijke verschil tussen soft en harddrugs, adviseert eerst een haalbaarheidsonderzoek of impactanalyse uit te voeren.

Beeld: maandblad EssensiE
Beeld: maandblad EssensiE

De forse kritiek in de adviezen verklaart waarom Opstelten ze niet eerder naar de Kamer heeft gestuurd; ze maken duidelijk dat hij zelf zo ongeveer de enige is die gelooft in het thc-plan. Een situatie die zich ook voordeed bij de invoering van de volledig mislukte wietpas. De vraag is of met name de PvdA stelling neemt tegen deze onnodige, onuitvoerbare en contraproductieve maatregel. Met deze adviezen hebben de PvdA politici daar in elk geval ruim voldoende argumenten voor.

Klik op onderstaande links om de volledige adviezen te lezen:

Advies college procureurs-generaal

Advies GGZ Nederland

Advies Nederlands Forensisch Instituut

Advies Landelijk Overleg Coffeeshopbonden

Advies raad van korpschefs

Een aantal citaten:

College van procureurs-generaal:
“Meer in het algemeen merkt het College op dat bij de beoordeling van de individuele soorten drugs de invalshoek van de Expertcommissie beperkt is gebleven tot individuele schade en maatschappelijke schade. Het College is van dat de Expertcommissie desondanks vergaande voorstellen doet, waarvoor het rapport, vanwege de beperkte invalshoek, onvoldoende basis biedt.”
“Het kwalificeren van hennep en hasjiesj met een hoog thc-gehalte als harddrug is het meest vergaande advies van de Expertcommissie. Op de haalbaarheid van het voorstel wordt door de Expertcommissie niet ingegaan.”
“Een van de praktische consequenties waar u naar vraagt, heeft betrekking op het vaststellen van het thc-gehalte ten behoeve van de opsporing. Binnen Nederland is er sprake van een zeer gevarieerd aanbod van cannabisproducten. Thc-gehaltes variëren en zowel bij coffeeshophouders, telers als opsporingsdiensten is er kennis over zware en lichte soorten. Het thc-gehalte is echter niet met het blote oog of met andere zintuigen waarneembaar. In het algemeen geldt: ‘the proof of the pudding is in the eating’. Om het thc-gehalte objectief vast te kunnen stellen en bij de opsporing dus vast te stellen of er sprake is van soft- dan wel harddrugs is laboratoriumonderzoek nodig. Dit vergt extra handelingen in het opsporingsonderzoek.”
“Deze extra handelingen beperken zich niet per definitie tot de opsporing en vervolging van zwaardere drugsdelicten, zoals drugshandel en drugssmokkel. Ook bij het aantreffen van een gebruikershoeveelheid cannabis zal moeten worden aangetoond of het een gebruikershoeveelheid harddrugs dan wel softdrugs is. De Aanwijzing Opiumwet hanteert voor gebruikershoeveelheden softdrugs immers een sepotbeleid, terwijl voor gebruikershoeveelheden harddrugs in beginsel tot vervolging moet worden overgegaan.”
“Coffeeshophouders zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AHOJG-criteria en zullen zelf ervoor moeten zorgen dat zij geen hardrugs -en in de nieuwe situatie dus ook geen cannabis met een hoog thc-gehalte- in hun coffeeshop aanwezig hebben of erin handelen. Voor zover bekend, bestaat er echter geen testmethode voor het thc-gehalte die redelijkerwijs hanteerbaar is door coffeeshophouders. Zij hebben ook geen toegang tot de gespecialiseerde laboratoria die dergelijke tests kunnen uitvoeren.”
“De vraag die naar aanleiding van het voorgaande opkomt is of de coffeeshophouder in juridische zin een onderzoeksplicht heeft: wordt de coffeeshophouder geacht te weten wat het thc-gehalte is van de door hem te koop aangeboden cannabis? Een cruciaal element voor het vaststellen van schuld is vermijdbaarheid. Wie anders had kunnen handelen en dit niet heeft gedaan, heeft verwijtbaar gehandeld.
Deze zelfde vragen kunnen ook gesteld worden ten aanzien van de schuldvraag van een gebruiker. Kan de consument, wanneer hij cannabis in een coffeeshop koopt, er vanuit gegaan dat het softdrugs is, of is er altijd het risico van strafrechtelijke vervolging? Het College is van mening dat deze juridische vragen eerst beantwoord moeten zijn alvorens de aanbeveling van de Expertcommissie over te nemen. Op zijn minst ontstaat er anders een langdurige periode van juridische onzekerheid.”
“In het rapport wordt herhaaldelijk ingegaan op illegale teelt en wordt beweerd dat telers kunnen omschakelen “naar de productie van nederwiet die voldoet aan deze eisen.” (Adviesrapport, p.49). De Expertcommissie slaagt er echter niet in om een verband te leggen tussen teelt en het thc-gehalte. Dat verband is er ook slechts in beperkte mate en mogelijk helemaal niet.”
“Het rapport van de Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet biedt onvoldoende basis om de aanbeveling met betrekking tot cannabis over te nemen.”
“De Expertcommissie heeft geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het coffeeshopbeleid, zoals het optreden van verplaatsingseffecten, welke een ongewenst effect kunnen hebben op zowel de volksgezondheid als de ontwikkeling van de illegale verkoop. Het College ziet een mogelijke forse invloed op het te voeren coffeeshopbeleid.”
“Het overnemen van de aanbeveling van de Expertcommissie zal leiden tot een aanzienlijke verzwaring van de belasting van de opsporing. (…) De benodigde opsporingsinspanningen zullen bij de beoordeling bagatelzaken onevenredig hoog zijn.”
“Op basis van een globale berekening van de effecten van een hogere strafeis kan gesteld worden dat het overnemen van de aanbeveling niet alleen zal leiden tot een aanzienlijke verzwaring voor de opsporing, maar dat ook de vervolging en de executie aanzienlijk zwaarder belast zullen worden. De zwaarte van zaken neemt toe, met een grotere druk op de beschikbare celcapaciteit.”
“Gelet op deze conclusies adviseert het College u de aanbeveling met betrekking tot cannabis (aanbeveling 2c) van de Expertcommissie niet over te nemen.”
GGZ Nederland:
“GGZ Nederland deelt de zorgen van de expertgroep over het hoge THC-gehalte. Wij vinden het echter prematuur om vanuit het voorzorgbeginsel hasj en wiet met een THC-precentage van meer dan 15% nu al op lijst 1 te plaatsen. Hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing aanwezig.”
“In het rapport Drugs in lijsten is veel onduidelijk. Woorden als ‘lijkt’ en ‘mogelijk’ worden vaak gebruikt. Vooral op twee cruciale punten ontbreekt een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Er wordt vervolgonderzoek bepleit naar de schadelijke effecten en de verslavingskans als gevolg van het hoge THC-gehalte en naar het wenselijk toelaatbare THC-gehalte.”
“Het lijkt er niet op dat de gemiddelde gebruiker zit te wachten op (zeer) sterke wiet.”
“Alcohol en tabak zouden volgens de expertcommissie verboden moeten worden op basis van het criterium gezondheidsschade, maar daarvoor ontbreken internationale verdragen en maatschappelijk draagvlak. Verder is er al andere regelgeving.”
“Wij zien in het hoge THC-gehalte wel aanleiding om het AHOJ-G principe uit te breiden met de ‘P’ van preventie. Onder die ‘P’ kunnen de volgende voorwaarden worden gesteld aan het gedogen van coffeeshops:
-verplichte scholing van personeel over gebruik, misbruik en verslaving van cannabis en verwijzing naar de hulpverlening;
-informatievoorziening over risico’s van cannabis voor bezoekers;
-meewerken aan onderzoek;
-een verplichte portier van een erkend beveiligingsbedrijf om het deurbeleid te handhaven en overlast te voorkomen.”
Nederland Forensisch Instituut (NFI):
“In uw brief maakt u melding van de instroom van jaarlijks rond de 9000 softdrugszaken bij het Openbaar Ministerie. (…) Om een dergelijk zaakaanbod te kunnen verwerken is uitbreiding van het aantal FTE noodzakelijk en aanschaf van apparatuur om monsters te kunnen analyseren. De kostprijs wordt voorlopig geschat op €120,- per monster. (…) Er is nog geen rekening gehouden met naar verwachting noodzakelijke verbouwingskosten.”
“Indien uitgegaan wordt van een zaakaanbod van 9000 zaken met maximaal 2 monsters per zaak en een indicatief resultaat dan gaat het om 18.000 monsters/jaar (naar schatting aanvoer van 100 monsters per dag). Bij een grotere steekproef kan dit oplopen tot 100.000 monsters per jaar.”
“Gezien de complexiteit van het materiaal en de instabiliteit van THC zal de meetonzekerheid voor het THC gehalte van hennep en hasjiesj relatief groot zijn. Het hanteren van een strikte grens als 15% kan, zeker in combinatie met een relatief hoge meetonzekerheid, gemakkelijk tot discussie leiden.”
“Het totale THC gehalte in hennepplanten varieert sterk over de diverse plantendelen en over de groei- en bloeitijd. Het bepalen van het THC gehalte van planten die nog geen bloei vertonen is op voorhand weinig zinvol omdat die zeker minder dan 15% THC bevatten. In welk aantal hennepkwekerijen planten aanwezig zijn waarbij het zinvol is een gehaltebepaling uit te voeren is ons niet bekend.”
Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC)
“De gehele discussie over de hoogte van THC in de door ons verkochte producten vinden wij echter niet relevant zolang deze discussie niet op de juiste wijze gevoerd wordt. De relatie tussen THC en CBD (cannabinoiden) moet eerst nog veel beter worden onderzocht en vooral ook meer worden betrokken bij deze discussie. Onderzoekers weten inmiddels wel dat de hoogte van CBD’s invloed heeft op de wijze waarop de consument de uitwerking van het product ervaart. (…) Er is dus niks zinnigs over het THC gehalte te zeggen indien men het niet in verhouding ziet tot de andere bestanddelen van de plant.”
“THC (in chemische vorm) wordt tegenwoordig ingezet als geneesmiddel ter bestrijding van psychoses. En nu blijkt zelfs uit diverse medische onderzoeken, verricht aan verschillende Europese en Amerikaanse universiteiten, dat cannabis een genezende werking heeft op bepaalde vormen van kanker. Een doorbraak op het gebied van kankeronderzoek van formaat, waar helaas door de betreffende gezondheidsorganisaties en overheden maar bitter weinig aandacht aan wordt besteed. De reden hiervoor laat zich eenvoudig raden.”
“Cannabis wordt door een grote groep mensen in Nederland sinds de jaren ’60 op regelmatige basis recreatief gebruikt, eventuele ernstige nadelen voor de volksgezondheid zouden zich inmiddels allang aan de samenleving gemanifesteerd hebben. Dat is echter niet het geval. Indien we de hypocrisie omtrent gedegen onderzoek naar de voordelen van de wietplant niet wegnemen, ontzeggen we onszelf daarmee misschien een antwoord op diverse bestaande vragen en de oplossingen waar we al zo lang naar op zoek zijn.”
Raad van Korpschefs
“Het veronderstelde verschil tussen softdrugs en harddrugs moet mijns insziens worden weggenomen, omdat dit onderscheid geen recht doet aan de aard en omvang van de drugsproblematiek die wat betreft de lijst I En lijst II stoffen op tal van gebieden meer overeenkomsten dan verschillen vertonen.”
“Het gedeeltelijk plaatsen van hennep op lijst I van de Opiumwet is een methode om te laten zien dat hennep niet onschuldig is en ondersteunt het normaliseringsproces.”
“De praktische consequenties van de noodzaak tot het vaststellen van de thc-waarde van cannabis zijn zonder een goede impactanalyse op dit moment niet voldoende in beeld. De algemene veronderstelling van de deskundigen is dat, wanneer de aanbevelingen van de Commissie worden overgenomen, dit absoluut zal leiden tot een verzwaring van de belasting van de opsporing. Momenteel kan alleen in een laboratoriumomgeving de thc-waarde worden bepaald. Op dit punt sluit ik mij aan bij de reactie van het College van Procureurs-generaal.”
“Op basis van de huidige cijfers, ontmanteling van 5.600 hennepkwekerijen in 2010, is de impact van een aanpak op basis van thc-waarde naar verwachting enorm.”
“Gelet op bovenstaande vooronderstellingen vind ik dat de aanbevelingen van de expertcommissie pas kunnen worden overgenomen nadat er een haalbaarheidsonderzoek of impactanalyse is uitgevoerd en de resultaten daarvan bekend zijn.”

College van procureurs-generaal:

Herman Bolhaar, voorzitter van het college van procureurs-generaal (Foto: OM)
Herman Bolhaar, voorzitter van het college van procureurs-generaal (Foto: OM)

“Meer in het algemeen merkt het College op dat bij de beoordeling van de individuele soorten drugs de invalshoek van de Expertcommissie beperkt is gebleven tot individuele schade en maatschappelijke schade. Het College is van mening dat de Expertcommissie desondanks vergaande voorstellen doet, waarvoor het rapport, vanwege de beperkte invalshoek, onvoldoende basis biedt.”

“Het kwalificeren van hennep en hasjiesj met een hoog thc-gehalte als harddrug is het meest vergaande advies van de Expertcommissie. Op de haalbaarheid van het voorstel wordt door de Expertcommissie niet ingegaan.”

“Een van de praktische consequenties waar u naar vraagt, heeft betrekking op het vaststellen van het thc-gehalte ten behoeve van de opsporing. Binnen Nederland is er sprake van een zeer gevarieerd aanbod van cannabisproducten. Thc-gehaltes variëren en zowel bij coffeeshophouders, telers als opsporingsdiensten is er kennis over zware en lichte soorten. Het thc-gehalte is echter niet met het blote oog of met andere zintuigen waarneembaar. In het algemeen geldt: ‘the proof of the pudding is in the eating’. Om het thc-gehalte objectief vast te kunnen stellen en bij de opsporing dus vast te stellen of er sprake is van soft- dan wel harddrugs is laboratoriumonderzoek nodig. Dit vergt extra handelingen in het opsporingsonderzoek.”

Zakje cannabis sativa (© Gonzo media)
Zakje cannabis sativa (© Gonzo media)

“Deze extra handelingen beperken zich niet per definitie tot de opsporing en vervolging van zwaardere drugsdelicten, zoals drugshandel en drugssmokkel. Ook bij het aantreffen van een gebruikershoeveelheid cannabis zal moeten worden aangetoond of het een gebruikershoeveelheid harddrugs dan wel softdrugs is. De Aanwijzing Opiumwet hanteert voor gebruikershoeveelheden softdrugs immers een sepotbeleid, terwijl voor gebruikershoeveelheden harddrugs in beginsel tot vervolging moet worden overgegaan.”

“Coffeeshophouders zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AHOJG-criteria en zullen zelf ervoor moeten zorgen dat zij geen hardrugs -en in de nieuwe situatie dus ook geen cannabis met een hoog thc-gehalte- in hun coffeeshop aanwezig hebben of erin handelen. Voor zover bekend, bestaat er echter geen testmethode voor het thc-gehalte die redelijkerwijs hanteerbaar is door coffeeshophouders. Zij hebben ook geen toegang tot de gespecialiseerde laboratoria die dergelijke tests kunnen uitvoeren.”

Hard drugs plant?? (© Gonzo media)
Hard drugs plant?? (© Gonzo media)

“De vraag die naar aanleiding van het voorgaande opkomt is of de coffeeshophouder in juridische zin een onderzoeksplicht heeft: wordt de coffeeshophouder geacht te weten wat het thc-gehalte is van de door hem te koop aangeboden cannabis? Een cruciaal element voor het vaststellen van schuld is vermijdbaarheid. Wie anders had kunnen handelen en dit niet heeft gedaan, heeft verwijtbaar gehandeld.”

“Deze zelfde vragen kunnen ook gesteld worden ten aanzien van de schuldvraag van een gebruiker. Kan de consument, wanneer hij cannabis in een coffeeshop koopt, er vanuit gegaan dat het softdrugs is, of is er altijd het risico van strafrechtelijke vervolging? Het College is van mening dat deze juridische vragen eerst beantwoord moeten zijn alvorens de aanbeveling van de Expertcommissie over te nemen. Op zijn minst ontstaat er anders een langdurige periode van juridische onzekerheid.”

“In het rapport wordt herhaaldelijk ingegaan op illegale teelt en wordt beweerd dat telers kunnen omschakelen “naar de productie van nederwiet die voldoet aan deze eisen.” (Adviesrapport, p.49). De Expertcommissie slaagt er echter niet in om een verband te leggen tussen teelt en het thc-gehalte. Dat verband is er ook slechts in beperkte mate en mogelijk helemaal niet.”

“Het rapport van de Expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet biedt onvoldoende basis om de aanbeveling met betrekking tot cannabis over te nemen.”

“De Expertcommissie heeft geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het coffeeshopbeleid, zoals het optreden van verplaatsingseffecten, welke een ongewenst effect kunnen hebben op zowel de volksgezondheid als de ontwikkeling van de illegale verkoop. Het College ziet een mogelijke forse invloed op het te voeren coffeeshopbeleid.”

“Het overnemen van de aanbeveling van de Expertcommissie zal leiden tot een aanzienlijke verzwaring van de belasting van de opsporing. (…) De benodigde opsporingsinspanningen zullen bij de beoordeling bagatelzaken onevenredig hoog zijn.”

“Op basis van een globale berekening van de effecten van een hogere strafeis kan gesteld worden dat het overnemen van de aanbeveling niet alleen zal leiden tot een aanzienlijke verzwaring voor de opsporing, maar dat ook de vervolging en de executie aanzienlijk zwaarder belast zullen worden. De zwaarte van zaken neemt toe, met een grotere druk op de beschikbare celcapaciteit.”

“Gelet op deze conclusies adviseert het College u de aanbeveling met betrekking tot cannabis (aanbeveling 2c) van de Expertcommissie niet over te nemen.”

GGZ Nederland:

Omslag van het rapport van de commissie Garretsen
Omslag van het rapport van de commissie Garretsen

“GGZ Nederland deelt de zorgen van de expertgroep over het hoge THC-gehalte. Wij vinden het echter prematuur om vanuit het voorzorgbeginsel hasj en wiet met een THC-percentage van meer dan 15% nu al op lijst 1 te plaatsen. Hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing aanwezig.”

“In het rapport Drugs in lijsten is veel onduidelijk. Woorden als ‘lijkt’ en ‘mogelijk’ worden vaak gebruikt. Vooral op twee cruciale punten ontbreekt een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Er wordt vervolgonderzoek bepleit naar de schadelijke effecten en de verslavingskans als gevolg van het hoge THC-gehalte en naar het wenselijk toelaatbare THC-gehalte.”

“Alcohol en tabak zouden volgens de expertcommissie verboden moeten worden op basis van het criterium gezondheidsschade, maar daarvoor ontbreken internationale verdragen en maatschappelijk draagvlak. Verder is er al andere regelgeving.”

“Wij zien in het hoge THC-gehalte wel aanleiding om het AHOJ-G principe uit te breiden met de ‘P’ van preventie.”

Nederland Forensisch Instituut (NFI):

"Het totale THC gehalte in hennepplanten varieert sterk over de diverse plantendelen"(© Gonzo media)
"Het totale THC gehalte in hennepplanten varieert sterk over de diverse plantendelen"(© Gonzo media)

“In uw brief maakt u melding van de instroom van jaarlijks rond de 9000 softdrugszaken bij het Openbaar Ministerie. (…) Om een dergelijk zaakaanbod te kunnen verwerken is uitbreiding van het aantal FTE noodzakelijk en aanschaf van apparatuur om monsters te kunnen analyseren. De kostprijs wordt voorlopig geschat op €120,- per monster. (…) Er is nog geen rekening gehouden met naar verwachting noodzakelijke verbouwingskosten.”

“Indien uitgegaan wordt van een zaakaanbod van 9000 zaken met maximaal 2 monsters per zaak en een indicatief resultaat dan gaat het om 18.000 monsters per jaar (naar schatting aanvoer van 100 monsters per dag). Bij een grotere steekproef kan dit oplopen tot 100.000 monsters per jaar.”

“Gezien de complexiteit van het materiaal en de instabiliteit van THC zal de meetonzekerheid voor het THC gehalte van hennep en hasjiesj relatief groot zijn. Het hanteren van een strikte grens als 15% kan, zeker in combinatie met een relatief hoge meetonzekerheid, gemakkelijk tot discussie leiden.”

“Het totale THC gehalte in hennepplanten varieert sterk over de diverse plantendelen en over de groei- en bloeitijd. Het bepalen van het THC gehalte van planten die nog geen bloei vertonen is op voorhand weinig zinvol omdat die zeker minder dan 15% THC bevatten.
In welk aantal hennepkwekerijen planten aanwezig zijn waarbij het zinvol is een gehaltebepaling uit te voeren is ons niet bekend.”

Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC):

Een aantal cannabinoïden en hun specifieke werkzaamheid en effect (klik voor grote versie)
Een aantal cannabinoïden en hun specifieke werkzaamheid en effect (klik voor grote versie)

“De gehele discussie over de hoogte van THC in de door ons verkochte producten vinden wij echter niet relevant zolang deze discussie niet op de juiste wijze gevoerd wordt. De relatie tussen THC en CBD (cannabinoiden) moet eerst nog veel beter worden onderzocht en vooral ook meer worden betrokken bij deze discussie. Onderzoekers weten inmiddels wel dat de hoogte van CBD’s invloed heeft op de wijze waarop de consument de uitwerking van het product ervaart. (…) Er is dus niks zinnigs over het THC gehalte te zeggen indien men het niet in verhouding ziet tot de andere bestanddelen van de plant.”

“THC (in chemische vorm) wordt tegenwoordig ingezet als geneesmiddel ter bestrijding van psychoses. En nu blijkt zelfs uit diverse medische onderzoeken, verricht aan verschillende Europese en Amerikaanse universiteiten, dat cannabis een genezende werking heeft op bepaalde vormen van kanker. Een doorbraak op het gebied van kankeronderzoek van formaat, waar helaas door de betreffende gezondheidsorganisaties en overheden maar bitter weinig aandacht aan wordt besteed. De reden hiervoor laat zich eenvoudig raden.”

“Cannabis wordt door een grote groep mensen in Nederland sinds de jaren ’60 op regelmatige basis recreatief gebruikt, eventuele ernstige nadelen voor de volksgezondheid zouden zich inmiddels allang aan de samenleving gemanifesteerd hebben. Dat is echter niet het geval. Indien we de hypocrisie omtrent gedegen onderzoek naar de voordelen van de wietplant niet wegnemen, ontzeggen we onszelf daarmee misschien een antwoord op diverse bestaande vragen en de oplossingen waar we al zo lang naar op zoek zijn.”

Raad van Korpschefs:

Frans Heeres, portefeuillehouder hennepteelt bij de raad van korpschefs en opsteller van het advies (© Gonzo media)
Frans Heeres, portefeuillehouder hennepteelt bij de raad van korpschefs en opsteller van het advies (© Gonzo media)

“Het veronderstelde verschil tussen softdrugs en harddrugs moet mijns insziens worden weggenomen, omdat dit onderscheid geen recht doet aan de aard en omvang van de drugsproblematiek die wat betreft de lijst I En lijst II stoffen op tal van gebieden meer overeenkomsten dan verschillen vertonen.”

“Het gedeeltelijk plaatsen van hennep op lijst I van de Opiumwet is een methode om te laten zien dat hennep niet onschuldig is en ondersteunt het normaliseringsproces.”

“De praktische consequenties van de noodzaak tot het vaststellen van de thc-waarde van cannabis zijn zonder een goede impactanalyse op dit moment niet voldoende in beeld. De algemene veronderstelling van de deskundigen is dat, wanneer de aanbevelingen van de Commissie worden overgenomen, dit absoluut zal leiden tot een verzwaring van de belasting van de opsporing. Momenteel kan alleen in een laboratoriumomgeving de thc-waarde worden bepaald. Op dit punt sluit ik mij aan bij de reactie van het College van Procureurs-generaal.”

Beeld: VOC
Beeld: VOC

“Op basis van de huidige cijfers, ontmanteling van 5.600 hennepkwekerijen in 2010, is de impact van een aanpak op basis van thc-waarde naar verwachting enorm.”

“Gelet op bovenstaande vooronderstellingen vind ik dat de aanbevelingen van de expertcommissie pas kunnen worden overgenomen nadat er een haalbaarheidsonderzoek of impactanalyse is uitgevoerd en de resultaten daarvan bekend zijn.”

STEUN HET VOC
IN DE STRIJD
VOOR FATSOENLIJK
CANNABISBELEID

Comments (5)

 • Has 26/09/2013 at 3:42 pm Reply

  In de wetenschap zou iemand die zulke conclusies trekt wegens fraude aan de schandpaal worden genageld! Deze man heeft bij zijn gedwongen ontslag echt geen recht op wachtgeld! Ivo Opzouten!

 • pietter 27/09/2013 at 6:21 am Reply

  Het ergste vind ik nog wel dat wiet helemaal niet sterker, maar juist slapper is geworden, en dat slechts de mate waarin dit het geval is de laatste 50 jaar is afgenomen.

  Vroeger rookte men slechts hash en was deze doorgaans >20%.
  Toen werd het oorlog en werd wiet in Europa zo populair dat de traditionele landen de vraag niet meer aan konden, en in 1960 begon Marokko met de export die tot mid jaren 90 de markt met inferieur product(<2%) heeft overspoeld.

  Daarnaast werd vanaf 1995 de jacht op de kleine thuiskweker geopend en mochten coffeeshops nog maar 500 gram wiet op voorraad waardoor ze niet langer 20 soorten op voorraad hadden waarvan 15 slap, maar nu nog 5 waarvan 5 sterk, en het gemiddelde dus sterk steeg.

  Het maximum is echter nooit gestegen, en zal onbewerkt ook niet echt boven de 20% komen.

  niet dat het uit maakt, sterke wiet is niet minder gezond.

 • Bart 03/10/2013 at 1:38 pm Reply

  Naar mijn mening is de toename van het THC gehalte alleen paar positief.
  Hoe hoger het THC gehalte (en CBD CBN etc.) hoe minder plantenresten je rookt. En de plantenresten zijn de stoffen die de volksgezondheid kunnen schaden, want natuurlijk komt er net als bij de verbranding van tabak, bij de verbranding van plantenresten van wiet ook teer vrij. Dit is waarom extracten juist de toekomst zijn in het gebruik van wiet, omdat je de schadelijke stoffen daar al uit hebt gefilterd, en alleen de stoffen met een effect oprookt. Zo hoef je alleen maar een heel klein beetje te gebruiken, of kan je het in je eten verwerken omdat goede extracten ook smaakloos zijn. Dit is al een hele grote zaak in de medische wereld van wiet in Amerika.

  Ik snap niet zo goed hoe dit in het debat nog noet ter spraken is gekomen.

  @Pietter
  Onbewerkte wiet kan, als het perfect word verbouwd, een THC percentage boven de 30% bevatten, maar dat ligt ook heel erg aan de soort. Maar in de coffeeshops heb ik het nog nooit hoger dan max 25% gevonden, en veel is onder de 20%

 • hanspy 07/10/2013 at 5:34 pm Reply

  Het is gewoon schandalig wat er gebeurt. Is er niet een goede manier te bedenken dat we voor eens en voor altijd van dit soort onzin af zijn? Opstelten heeft gewoon geen zin in legaliseren.Dus gewoon zorgen dat VVD bij volgende verkiezingen af gestraft word. Sorry goede VVDers maar door niets te doen of weinig werk je ook mee met Opstelten.Vraag mij alleen af wanneer Opstelten komt met plan om ook de Nederlandse gevangenissen private ondernemingen te laten worden.Dan snap ik het plaatje tenminste.

 • Hans 17/08/2014 at 3:55 pm Reply

  Het is toch gewoon te gek voor woorden dat meneertje “ik-wil-mijn-zinnetje-hebben” Opstelten maar stug de boel blijft stagneren/ophouden omdat hij het er zelf niet mee eens is. Hij moet de “meerderheid” vertegenwoordigen en niet zijn eigen lul (mening) achterna lopen, hij zit op die positie omdat “wij”, de Nederlandse bevolking, door te stemmen er ooit zorg voor hebben gedragen dat hij deze positie heeft verkregen. Toen Mark Rutten na een lezing in Amsterdam eens de vraag kreeg; is Opstelten nu echt voor u de nummer 1 op die plaats, was zijn antwoord; mijn persoonlijke voorkeur is nu niet aan de orde. Dus antwoord was; NEE!! Laat de VVD dan ook zo handelen naar ons “verwende” ventje Opstelten toe!!!!!!

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*