Adviesburo Drugs kraakt thc-plan kabinet en presenteert alternatief

In een nieuwe notitie kraakt August de Loor van het Adviesburo Drugs het kabinetsplan voor een verbod op de verkoop van cannabis met meer dan 15% thc. En hij presenteert een concreet alternatief: het THC/CBD project.

In een nieuwe notitie kraakt August de Loor van het Adviesburo Drugs het kabinetsplan voor een verbod op cannabis met meer dan 15% thc. En hij presenteert een concreet alternatief: het THC/CBD project.

Klik hier voor PDF van de notitie

August de Loor en Myranda Bruin bij de VOC demonstratie voor de Tweede Kamer, 3 oktober 2011 (© Gonzo media)
August de Loor en Myranda Bruin bij de VOC demonstratie voor de Tweede Kamer, 3 oktober 2011 (© Gonzo media)

De notitie ‘Cannabispreventie en voorlichting in coffeeshops: voorwaarden voor een optimale uitvoering‘ laat zien hoeveel schade er is aangericht in de coffeeshopbranche door de repressieve ramkoers van de laatste regeringen. Het vertrouwen in de politiek en daarmee de bereidheid zich constructief op te stellen is bij de coffeeshops onder het nulpunt gedaald.

De Loor: “Helaas moet geconstateerd worden dat het aantal jaren geleden ingezette coffeeshopbeleid van de opeenvolgende regeringen dit vertrouwen geen goed heeft gedaan. En ook de wijze waarop vele lokale overheden op het landelijke coffeeshopbeleid gereageerd hebben, heeft dat vertrouwen nog verder aangetast.”

In Amsterdam, dat een derde van alle Nederlandse coffeeshops herbergt, is op dit moment helemaal geen overleg tussen de coffeeshops en de gemeente. De Loor: “De preventie en voorlichting krijgt in eerste instantie alleen maar kans van slagen bij het opnieuw opstarten van overleg tussen de branche en het stadhuis zoals dat jaren heeft plaatsgevonden maar door de huidige burgemeester is gestopt.”

Eberhard van der Laan (PvdA), burgemeester van Amsterdam
Eberhard van der Laan (PvdA), burgemeester van Amsterdam

Wie denkt dat de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan een progressief coffeeshopbeleid voert, komt van een koude kermis thuis. Waar zijn voorganger Job Cohen perfect kon uitleggen waarom het afstandscriterium voor coffeeshops nabij scholen onnodig en onzinnig is, hield Van der Laan in de gemeenteraad een “warm en persoonlijk getint pleidooi” voor invoering van die scholenafstand. De Loor citeert een Amsterdamse coffeeshopeigenaar, die zich -terecht- opwindt over het coffeeshopbeleid:

“De besprekingen van vorig jaar tussen onze burgemeester en Den Haag hebben een voor Amsterdam bizar resultaat opgeleverd van 70 coffeeshops dicht, nog meer BIBOB, nog meer regels, nog meer spanningen bij de achterdeur als wisselgeld dat Amsterdam verstoken blijft van het I-criterium, om nu van de minister te horen dat die I-regel er uiteindelijk toch zal komen. Zelfs als deze minister weg is dreigt dit, omdat het I-criterium per 1 januari 2012 is opgenomen in de Opiumwet plus dat de bijna voltallige Tweede Kamer een “broertje dood” heeft aan het gedoogbeleid wat als een lokaal willekeurbeleid weggezet wordt, met dus in het verlengde de oproep voor EEN nationaal coffeeshopbeleid. Ergo, vroeg of laat… een landelijk ingevoerd I-criterium komt er!”

Lees meer over thc en cbd in deze VOC-brochure, zie PUBLICATIES
Lees meer over thc en cbd in deze VOC-brochure, zie PUBLICATIES bovenaan de pagina

Meest nieuwswaardig is de presentatie van het THC/CBD project, een samenwerking tussen coffeeshopketen Othala en het Adviesburo Drugs. De Loor: “Het project is zo gaan heten omdat vooral de afgelopen jaren in bijna elke discussie over de risico’s in het gebruik van cannabis alle aandacht eenzijdig gericht is op THC als zou deze stof verantwoordelijk zijn voor allerlei problemen, zoals het risico van schizofrenie, van een toename van het aantal dwangmatige gebruikers, enz. Het is op basis van deze veronderstellingen waarop de regering voornemens is om cannabis met een percentage van 15% THC als harddrug (een drug met een onaanvaardbaar gezondheidsrisico) op lijst 1 van de Opiumwet te plaatsen.”

“Met deze beslissing gaat de regering er kennelijk vanuit dat het percentage van de werkzame stof in een genotsmiddel bepalend is voor het risico van het gebruik. Als deze redenering op alcohol toegepast zou worden zou alleen het drinken van jenever, of vergelijkbare sterke dranken tot dronkenschap of alcoholisme leiden wat bij het drinken van bier achterwege blijft. Met een dergelijke redenering wordt volkomen aan de consument voorbij gegaan. Want het is toch altijd de consument en niet het middel die het verschil bepaald tussen verantwoord gebruik en onverantwoord misbruik.”

Een aantal cannabinoïden en hun specifieke werkzaamheid en effect (klik voor grote versie)
Een aantal cannabinoïden en hun specifieke werkzaamheid en effect (klik voor grote versie)

Het thc-plan is niet alleen onzinnig, het is ook praktisch onuitvoerbaar zonder regulering van de teelt en het zal een nieuwe impuls betekenen voor het illegale circuit. De Loor: “Maar het belangrijkste bezwaar tegen het verbod is dat het de eenzijdige aandacht op THC in stand houdt terwijl aandacht voor de andere werkzame stoffen in cannabis wel een bijdrage levert in het terugdringen van problematisch gebruik. Het verhogen van de effectiviteit van zowel het softdrugs- als het coffeeshopbeleid is gebaat bij aandacht voor CBD. CBD (en stoffen die daar aan verwant zijn) heeft een dempend effect op THC; “CBD topt als het ware het piekeffect van THC af”. Dit betekent dat het percentage THC er niet toe doet zolang CBD in voldoende mate in cannabis aanwezig is. Op basis van deze constatering is het wenselijk is dat er meer aandacht komt voor de stof CBD als bijdrage voor het verhogen van de effectiviteit van het Nederlandse softdrugs- en coffeeshopbeleid.”

August de Loor, VOC vergadering Amsterdam, maart 2013 (© Gonzo media)
August de Loor, VOC vergadering Amsterdam, maart 2013 (© Gonzo media)

Met het THC/CBD project kunnen bezoekers van coffeeshops op een klantvriendelijke manier meer inzicht verkrijgen in de cannabis die zij consumeren en de rol van de verschillende werkzame stoffen. Het omvat een flyer, een menukaart met uitgebreide informatie per soort en trainingen van het coffeeshoppersoneel. De Loor: “Samengevat: het THC/CBD project verhoogt de service van de coffeeshop naar haar bezoekers/klanten (“de coffeeshop naar het nivo van de slijterij maar dan niet voor alcohol maar voor cannabis”). Met deze service wordt de coffeeshop meer concurrerend t.o.v. het illegale verkoopcircuit van cannabis. Kortom,het THC/CBD project versterkt de positie van coffeeshops ten opzichte van het illegale verkoopcircuit, waar deze service onmogelijk geboden kan worden.”

Wij hopen dat de leden van de Amsterdamse gemeenteraad en vooral de burgemeester van die mooie stad de notitie met aandacht zullen lezen…

Lees meer over thc en cbd in de VOC brochure ‘De feiten over thc en andere werkzame stoffen in cannabis‘ (april 2013)

STEUN HET VOC
IN DE STRIJD
VOOR FATSOENLIJK
CANNABISBELEID

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*