Raad Tilburg neemt motie aan om experiment gereguleerde wietteelt te starten

De gemeenteraad van Tilburg heeft vanavond een motie aangenomen om te starten met een experiment met gereguleerde cannabisteelt. De motie is ingediend door PvdA, VVD, D66, GroenLinks en de SP die samen 31 van de 45 zetels in de raad bezetten.

Klik hier voor de originele pdf van de Tilburgse motie

Beeld: VOC
Beeld: VOC


Naar verwachting zullen nog vele gemeenten het voorbeeld van Tilburg volgen. Op lokaal niveau groeit de ergernis over het wanbeleid van minister Opstelten (VVD), die problemen aan de voordeur creëert, terwijl hij het echte probleem, de achterdeur, volledig aan criminelen blijft gunnen.

Dezer dagen komt de brief die het VOC aan alle coffeeshopgemeenten heeft gestuurd in veel gemeenten aan de orde. Onze oproep om in elk geval voor 1 april aan minister Opstelten te laten weten dat de gemeente wil starten met gereguleerde teelt is in Tilburg gehoord. Hulde voor de Tilburgse raad en de als altijd zeer actieve Vereniging De Achterdeur!

Volledige tekst van de Tilburgse motie, aangenomen 18 maart 2013:

Indieners_wietteeltmotie_Tilburg_18032013
MOTIE ACTUEEL
“TILBURG MELDT ZICH MET PLAN VOOR STARTEN EXPERIMENT GEREGULEERDE WIETTEELT”

De raad van Tilburg, in vergadering bijeen op 18 maart 2013,

Overwegende dat:

 • In augustus 1999 toenmalig burgemeester Stekelenburg opdracht heeft gegeven een plan te ontwikkelen voor een op Tilburg gericht controleerbaar systeem waarbij de voordeurregels van de gedoogde coffeeshops onverkort van kracht blijven;
 • De raadscommissie Openbare Orde en Veiligheid van de Tilburgse gemeenteraad dat plan in het rapport “Aan de achterdeur wordt niet gekocht” op 25 februari 2000 heeft besproken. Het rapport voorgelegd is aan de Minister van Justitie.
 • Een meerderheid van de Tilburgse Raad al menigmaal heeft uitgesproken en bij het College onder de aandacht heeft gebracht dat niet de invoering van een “wietpas” maar regulering van de achterdeur ‐ van de productie en inkoop van cannabis ‐ de ervaren problemen oplost;
 • De Motie Dusschooten van 3 december 2012 waarin het College de opdracht kreeg bij het kabinet te pleiten voor het bieden van de vrijheid aan gemeenten om wietteelt te reguleren en/of een gemeentelijke wietplantage op te kunnen richten, eveneens een grote raadsmeerderheid kreeg;
 • De gemeente Utrecht met name uit oogpunt van volksgezondheid en het beperken van gezondheidsrisico’s een experiment voorstelt van gereguleerde teelt van cannabis

Draagt het College op:

 • Op de uitnodiging van burgemeester Rehwinkel in te gaan en deel te nemen aan het overleg tussen burgemeesters van grote steden inzake “regulering van cannabisteelt”, gezamenlijk een sterke lobby naar Den Haag (Minister Opstelten) te organiseren en gezamenlijk in overleg te treden met het Openbaar Ministerie om experimenten op het gebied van legale wietteelt mogelijk te maken;
 • Voorbereidingen te treffen voor het kunnen starten van een experiment met gereguleerde wietteelt met als mogelijke leidraad de plannen daartoe in andere steden (bijvoorbeeld Utrecht) en het plan “Aan de achterdeur wordt niet gekocht”dat eerder binnen de gemeente Tilburg is voorgesteld.
 • Daarin met name het aspect van de volksgezondheid en het beperken van gezondheidsrisico’s te betrekken.
 • Dit plan vóór 01 april 2013 naar Minister Opstelten te sturen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens Fracties:

PvdA: Willem Bongaarts                             GL: Marc Vintges
VVD: Oscar Dusschooten                           SP: Hans Kokke
D66: Mieke Heuvelmans‐Van Leuven

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*