Brief VOC aan alle coffeeshopgemeenten

Het VOC heeft gisteren een mailing verstuurd aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van alle coffeeshopgemeenten in Nederland. Aanleiding is de ‘burgemeestersbrief’ van minister Opstelten van veiligheid en justitie.

Klik hier voor de originele versie in PDFvoc-logo_klein

Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod

Onderwerp:    Brief coffeeshopbeleid minister Opstelten

Datum:        4 maart 2013

Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden,

Op 4 februari jl. heeft minister Opstelten van veiligheid en justitie de burgemeesters van alle coffeeshopgemeenten een brief gestuurd over het coffeeshopbeleid. Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende knelpunten in het coffeeshopbeleid en voor het verzoek van de minister om plannen voor regulering van de cannabisteelt in te dienen.

Handhavingsplan en I-criterium
De minister vraagt de gemeenten allereerst een handhavingsplan in te dienen, omdat, schrijft hij, ‘het nieuwe coffeeshopbeleid immers niet vrijblijvend is’. Hiermee doelt hij op de toepassing van het I-criterium (toegangsverbod voor niet ingezetenen). Opmerkelijk, omdat de bestuursrechter Breda al op 17 januari 2013 heeft bevestigd dat burgemeesters niet verplicht zijn om het Ingezetenencriterium te handhaven. Citaat uit deze uitspraak (LJN: BY8753):

‘De rechtbank wil benadrukken dat verweerder op basis van artikel 13b van de Opiumwet een zelfstandige bevoegdheid heeft om handhavend op te treden en daarmee om beleid vast te stellen. Ten onrechte wekt verweerder in de onderbouwing van de wijziging van zijn beleid dan ook de indruk dat hij gehouden zou zijn om het in de Aanwijzing Opiumwet neergelegde Beslotenclubcriterium en Ingezetenencriterium over te nemen.’

Het Beslotenclubcriterium is inmiddels door het kabinet afgeschaft. Over het I-criterium loopt nog een rechtszaak en het merendeel van de coffeeshopgemeenten handhaaft dit criterium niet. Het VOC is altijd tegenstander geweest van het weren van niet-ingezetenen uit coffeeshops. Niet alleen omdat het een onnodige maatregel is die het illegale circuit stimuleert, maar bovenal omdat het een vorm van discriminatie is, die strijdig is met artikel 1 van onze Grondwet.

Identiteitsbewijzen
Als in uw gemeente het I-criterium wel wordt gehandhaafd is het van groot belang dat alle door de Nederlandse overheid afgegeven identiteitsbewijzen voldoen om, zonder uittreksel GBA of andere belemmering, de coffeeshop te kunnen betreden. Voor inwoners van Nederland met een buitenlandse nationaliteit zou dan -helaas- vooralsnog een bewijs van ingezetenschap moeten worden getoond in de vorm van een GBA uittreksel, bankafschrift of verzekeringsbewijs. Een uitspraak hierover van de rechtbank Maastricht wordt spoedig verwacht.

Persoonsgegevens
Bij coffeeshopcontroles geven ambtenaren regelmatig telefonisch de gegevens van de aanwezige bezoekers door, om hun woonplaats vast te stellen. Bij deze vorm van stigmatisering voelen coffeeshopbezoekers zich met reden in hun privacy bedreigd. Het is namelijk volstrekt onduidelijk wat er met deze persoonsgegevens gebeurt. Onzekerheid hierover roept weerstand op, zoals we vanaf 1 mei 2012 in Zuid-Nederland hebben gezien. Zolang het registreren van persoonsgegevens verplicht was, bleven de coffeeshops vrijwel leeg en profiteerde het illegale circuit maximaal. Daar wordt immers niet moeilijk gedaan over leeftijd, ingezetenschap of scheiding tussen soft- en harddrugs en zien de klanten geen controlerende ambtenaren.

Teeltplannen
In zijn brief roept de minister gemeenten die de achterdeur / bevoorrading van coffeeshops willen reguleren op om hun plan vóór 1 april a.s. in te sturen. Deze deadline biedt de gemeenten in onze ogen geen mogelijkheid om met een gedegen voorstel te komen. De minister heeft zichzelf overigens tot 1 januari 2014 de tijd gegeven om een inventarisatie van de plannen aan de Tweede Kamer te sturen.

Wij roepen u op om bij het ministerie aan te dringen op uitstel van de deadline voor het indienen van plannen voor regulering van de achterdeur.

Transparante regulering van de cannabisteelt biedt grote voordelen voor de veiligheid en leefbaarheid, de volksgezondheid, de op meer wezenlijke taken te richten capaciteit van politie en justitie en de schatkist. Anders dan de minister blijft beweren, staan de internationale drugsverdragen zorgvuldige regulering niet in de weg. Zie hierover het recente artikel ‘Buitenland houdt wietteelt niet tegen’ uit Binnenlands Bestuur in de bijlage.

Wij verzoeken u met klem de minister tijdig kenbaar te maken dat uw gemeente -in welke vorm dan ook- aan de slag wil met transparante regulering van de cannabisteelt.

Daarbij hoort een duidelijke en redelijke regeling voor kleinschalige thuisteelt van een beperkt aantal planten voor persoonlijk gebruik. Het VOC heeft in 2011 een model ontwikkeld voor transparante regulering van de hele cannabisketen, dat u als bijlage aantreft.

Voor desgewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met Derrick Bergman, secretaris en woordvoerder van het VOC, via info@voc-nederland.org of 040-2572818.

Met vriendelijke groet,

Henk Poncin
Voorzitter VOC Nederland

Bijlagen:

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*