Van Gijzel: buitenlanders blijven taboe in coffeeshops Eindhoven

Eindhovense coffeeshops moeten buitenlandse klanten blijven weigeren. Dat schrijft burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) in een opmerkelijke brief aan de raadscommissie Financiën en Bestuur.

Rob van Gijzel, Wiet-top Almere, 21 november 2008 (© Gonzo media)
Rob van Gijzel, Wiet-top Almere, 21 november 2008 (© Gonzo media)

De redenering waarmee de burgemeester zijn besluit onderbouwt is opmerkelijk. Enerzijds denkt hij dat het weer toelaten van buitenlandse bezoekers het Eindhovense plan voor regulering van de achterdeur in gevaar zal brengen. Van Gijzel: “Niet handhaven van het I criterium zou een pilot, zoals aangevraagd, bij voorbaat ondermijnen. Het streven is immers om te komen tot kleinschaligere coffeeshops voor de lokale gebruiker door middel van een gesloten systeem van teelt tot verkoop.”

Van Gijzel heeft waarschijnlijk gemist dat het nieuwe kabinet helemaal niet meer streeft naar meer kleinschaligheid. Het Besloten Club criterium is immers afgeschaft, inclusief het maximale ledenaantal van 2000 per coffeeshop. Doel van regulering van de cannabisteelt is ook helemaal niet kleinschaligheid, maar minder criminaliteit, productcontrole en meer transparantie.

De tweede reden die de burgemeester geeft is de vrees dat de buitenlanders die in andere steden in Zuid Nederland worden geweigerd massaal naar Eindhoven zullen komen. Van Gijzel: “Vóór de aanscherping van het gedoogbeleid was het aantal bezoekers uit het buitenland volgens opgave van de coffeeshophouders circa 9%. Nu de steden in de zuidelijke provincies wel handhaven op het I criterium bestaat de kans dat dit percentage substantieel toeneemt indien in Eindhoven het I criterium niet gehandhaafd wordt.”

De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (© Gonzo media)
De Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel staat de NOS te woord (© Gonzo media)

Hier spant de burgemeester het paard achter de wagen: hij zou natuurlijk zijn collega burgemeesters aan moeten sporen te stoppen met het weren van buitenlanders. Zeker nu burgemeester Bruls (CDA) van Nijmegen heeft besloten handhaving van het I-criterium te stoppen. En in Nijmegen komen heel wat meer buitenlandse coffeeshopbezoekers dan in Eindhoven. Overigens noemt Van Gijzel Nijmegen ten onrechte in het rijtje steden dat het Ingezetenencriterium handhaaft. Beetje slordig.

Voorlopig blijft het in Eindhoven dus goed geld verdienen voor straatdealers, hasjtaxi’s, 06-koeriers en andere ondernemende types. Van Gijzel blijft de stad ondertussen namelijk enthousiast profileren als internationale hotspot, Eindhoven airport blijft groeien en “de slimste regio van de wereld” blijft mensen uit alle windstreken trekken. De brief van Van Gijzel bevat goed nieuws voor de twee coffeeshops in de befaamde uitgaansstraat het Stratumseind: nu het 350 meter afstandscriterium van tafel is, hoeven zij niet langer te vrezen voor hun voortbestaan.

Volledige tekst van de brief, op 1 februari 2013 ontvangen door de commissie financiën en bestuur:

aan de leden van de commissie Financiën en Bestuur

Betreft wijziging van het gedoogbeleid coffeeshops


Geachte leden van de commissie,

De gemeenteraad heeft op 4 december 2012 uitgesproken dat in Eindhoven een pilot aangaande gereguleerde cannabisteelt dient plaats te vinden; dit naar aanleiding van de wijziging van het aangescherpte gedoogbeleid per 1 januari 2013. Per die datum zijn de wietpas (besloten club criterium) en het A (afstandcriterium) vervallen.

De wijziging treft niet  het I (ingezetene) criterium.

De uitspraak van de raad van 4 december 2012 was mede aanleiding de minister opnieuw te benaderen om een proef met gereguleerde teelt mogelijk te maken. De minister heeft nog niet gereageerd;  een uitspraak is ook niet op korte termijn te verwachten gelet op de diversiteit van het grote aantal dergelijke verzoeken dat bij de minister is ingediend.

Interpretatie van het I criterium;
De interpretatie van dit criterium leidt inmiddels tot een diversiteit in de praktijk; Maastricht, Venlo Heerlen, Tilburg, Breda en Nijmegen weren drugstoeristen. Amsterdam, Rotterdam Utrecht, Den Haag en Enschede  (vooralsnog) niet (geen prioriteit aan handhaving). Hoe de coffeeshophouder ingezetenschap moet controleren verschilt ook: sommige gemeenten eisen dat de coffeeshophouder aan de bezoeker naast een legitimatiebewijs een uittreksel uit het GBA vraagt. Andere gemeenten leggen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid bij de coffeeshophouder en  controleren zelf of de bezoeker ingezetene is aan de hand van een uittreksel uit de GBA.

handhaving I criterium
In goed overleg met de coffeeshophouders is bezien hoe wij in Eindhoven kunnen omgaan met het I criterium. Niet handhaven van het I criterium zou een pilot, zoals aangevraagd, bij voorbaat ondermijnen. Het streven is immers om te komen tot kleinschaligere coffeeshops voor de lokale gebruiker door middel van een gesloten systeem van teelt tot verkoop. Vóór de aanscherping van het gedoogbeleid was het aantal bezoekers uit het buitenland volgens opgave van de coffeeshophouders circa 9%. Nu de steden in de zuidelijke provincies wel handhaven op het I criterium bestaat de kans dat dit percentage substantieel toeneemt indien in Eindhoven het I criterium niet gehandhaafd wordt. Daarbij is van belang goede afspraken te maken over de wijze van vaststelling van het ingezetenschap aangezien dit in de praktijk problemen oplevert.

Eindhoven
Alles overwegende is in overleg met de driehoek van 28 januari 2013 het volgende afgesproken .

De coffeeshophouder mag meerderjarige bezoekers in de coffeeshop toelaten die zich kunnen legitimeren met

 • een geldig Nederlands paspoort of- identiteitsbewijs
 • een geldige verblijfstitel- niet zijnde een visum voor voorlopig verblijf = maximaal 90 dagen-  in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.
 • een buitenlands paspoort en een aantoonbaar bewijs ingezetene te zijn van Nederland, aan te tonen bijvoorbeeld door middel van een uittreksel GBA.

In het laatste geval ziet de coffeeshophouder er op toe dat een bezoeker bij registratie en daarna minimaal eens per jaar aantoont dat hij ingezetene is van Nederland, bijvoorbeeld door deze een recent GBA-uittreksel te laten overleggen. Indien geen registratie van deze bezoekers plaatsvindt zullen zij in de coffeeshop een geldig uittreksel GBA bij zich moeten hebben, gelet op het feit dat de politie controleert op ingezetenschap aan de hand van de GBA.

De handhaving van de AHOJG-I  criteria vindt plaats via het reguliere proces van politie, met periodieke controles vanuit het BITE.

Argumenten voor deze lijn;

 • Het landelijk beleid is onduidelijk en wekt verwarring  bij “drugstoeristen” , Nederlanders woonachtig in het buitenland, ingezetenen en anderen.
 • De coffeeshophouders in Eindhoven denken en werken mee aan de uitvoering van het rijksbeleid. Zo hebben zij in mei 2012 een geautomatiseerd klantenregistratiesysteem in gebruik genomen waarvan tijdens controles is gebleken dat het gehanteerd werd en zijn werk deed;  alle coffeeshops hadden een ledenlijst en tijdens de gehouden controles zijn  er alleen ingezetenen in de coffeeshops aangetroffen.
 • Coffeeshophouders hebben geen toegang tot het GBA (kunnen dus de echtheid niet vaststellen / controleren).
 • Bezoekers hebben weerstand tegen het overleggen van een uittreksel GBA: privacy, duur, beperkt geldig; dit werkt illegale handel in softdrugs de hand.
 • Onredelijk om sommige Nederlanders te weigeren; het zijn geen drugstoeristen; hun bezoek heeft veelal een ander doel.

Afstandscriterium tot scholen
Voor wat betreft de afstand tussen scholen en coffeeshops is in het driehoeksoverleg afgesproken dat er geen aanleiding in Eindhoven is om op de huidige situatie in te grijpen. Er i s geen sprake van coffeeshops binnen een straal van 250 meter van een school en er zijn maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen softdrugs kopen cq gebruiken zoals een leeftijdgrens voor toegang tot de shop en voorlichting op scholen .

In zijn brief van 19 november 2012 aan de Tweede kamer schrijft de minister over dit criterium;

“Vanwege de keuze voor lokaal maatwerk wordt het voorgenomen afstandscriterium van 350 meter nu niet via landelijke regels – opname per 1 januari 2014- in de Aanwijzing Opiumwet – opgelegd.”

Communicatie
De coffeeshophouders zijn op de hoogte gesteld van het voorgaande.

Het ministerie wordt per brief geïnformeerd en het publiek via eindhoven.nl en Eindhoven Dichterbij.

Hoogachtend,

de burgemeester van Eindhoven,

R. van Gijzel

Bijlagen: 2

brief van 19 november 2012 van de minister aan de Tweede Kamer

Aanwijzing Opiumwet

Comment (1)

 • >>Mademoiselle 03/02/2013 at 3:21 pm Reply

  tja, zo zie je maar wat voor een verstand die man heeft, of eerder, het gebrek er aan.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*