Burgemeester Eindhoven stuurt Opstelten brief over reguleren cannabisteelt

In een brief aan minister Opstelten van veiligheid en justitie vraagt de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel om overleg over een ‘pilot besloten coffeeshop met achterdeurregeling’.

De brief dateert van 18 december 2012. De volledige tekst staat hieronder. Klik hier voor pdf.
Van Gijzel (PvdA) stuurde de brief op verzoek van de Eindhovense gemeenteraad, die op 4 december met grote meerderheid van stemmen een motie aannam voor regulering van de achterdeur van coffeeshops. Pikant detail: de -uitstekende- motie is opgesteld door VVD-raadslid Ferry van den Broek, partijgenoot van Opstelten. Klik hier voor een pdf van deze motie.

logo gemeente_eindhovenPMS18 december 2012

Betreft overleg over gereguleerde wietteelt

Geachte heer Opstelten,

Met deze brief zou ik u het volgende willen voorleggen.

Standpunt van de raad gemeente Eindhoven
Op 4 december 2012 heeft de raad van de gemeente Eindhoven uitgesproken dat in Eindhoven een pilot aangaande gereguleerde cannabisteelt dient plaats te vinden. De raad stelt dat de weerstand tegen het repressieve drugsbeleid van het kabinet lokaal groeit.

De raad geeft aan dat de grote problemen bij de coffeeshops vooral zijn te herleiden tot de illegale teelt die grotendeels in handen is van de georganiseerde criminaliteit. Coffeeshops worden zo gedwongen zaken te doen met criminelen, waardoor crimineel geld ontstaat. Eveneens is de illegale teelt lastig tot niet te controleren met alle mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de gebruiker van dien. De raad vindt dan ook dat in Eindhoven een pilot moet plaatsvinden met betrekking tot de gereguleerde wietteelt. Met deze brief stel ik u van het standpunt van de raad op de hoogte.

Pilot gemeente Eindhoven
Aansluitend op het verzoek van de gemeenteraad, leg ik u het volgende voor. Zoals u weet zijn meerdere burgemeesters en gemeenteraden van oordeel dat het huidige coffeeshopbeleid de onbeheersbare problematiek aan de achterzijde van coffeeshops onvoldoende oplost. Alleen een systematische oplossing zou hiervoor een oplossing kunnen bieden, zoals door de Adviescommissie Drugsbeleid (Commissie Van de Donk) in het rapport ‘Geen deuren maar daden’ wordt bepleit. De commissie stelt een doorontwikkeling voor van het landelijke coffeeshopbeleid, waarbij wordt aanbevolen om een besloten coffeeshopclub met achterdeurregeling nader uit te werken (‘model V’).

De gemeente Utrecht is voornemens om in het kader van de volksgezondheid een pilot met een gesloten club en geconditioneerde teelt door clubleden uit te werken. Ik vind dit een bijzonder interessante gedachte en ondersteun het initiatief van harte, maar zou graag een ander accent leggen en samen met u de aanbeveling van de Adviescommissie Drugsbeleid nader uitwerken: de regulering van de aanvoer en de daarvoor benodigde teelt voor coffeeshops.

De Adviescommissie Drugsbeleid adviseert om een besloten club met achterdeurregeling nader uit te werken in de vorm van een experiment. Ieder lid zou de kweek van vijf planten voor eigen gebruik aan de club kunnen verbinden, die de kweek in eigen beheer verzorgt en beheert. De coffeeshophouders in Eindhoven zijn bereid aan deze pilot mee te werken. De Adviescommissie Drugsbeleid tekent daarbij aan dat een wetenschappelijke evaluatie de voor- en nadelen in beeld moet brengen. Dit zou in de pilot nader moeten worden uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld eveneens een wetenschappelijke vergelijking kan worden gemaakt met de resultaten van de pilot van de gemeente Utrecht.

Gegeven diverse wetenschappelijke onderzoeken en de opvattingen van vele collega’s en gemeenteraden dat enkel repressief optreden de achterdeurproblematiek nooit systematisch kan oplossen, zou ik graag met u in overleg treden over de mogelijkheid om in Eindhoven de aanbeveling van de Adviescommissie Drugsbeleid nader uit te werken in de vorm van een pilot ‘besloten coffeeshop met achterdeurregeling’. Dit past ook binnen het regeerakkoord ‘Bruggen slaan‘, waarin staat vermeld dat bij het lokale coffeeshopbeleid wordt aangesloten, zodat lokaal maatwerk wordt verricht. Graag zou ik u met u over de inrichting van een pilot in overleg treden.

Met vriendelijke groet,

R. van Gijzel
Burgemeester van Eindhoven

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*