Na Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam en Tilburg: ook Eindhoven wil gereguleerde cannabisteelt

De lijst met steden die de cannabisteelt ten behoeve van coffeeshops wil reguleren blijft groeien: gisteren stemde ook de Eindhovense gemeenteraad met grote meerderheid voor een motie hierover. Opmerkelijk: de motie Lokale cannabisteelt is opgesteld door een VVD-er.

Rob van Gijzel en Job Cohen, Wiettop Almere, 21 november 2008 (foto © Gonzo media)
Rob van Gijzel en Job Cohen, Wiettop Almere, 21 november 2008 (foto © Gonzo media)

Al in 2008 lanceerde de Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) een plan voor een “stadskwekerij”, na de wiettop van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in Almere. De motie Lokale cannabisteelt die gisteren in de Eindhovense raad werd aangenomen is opgesteld door VVD raadslid Ferry van den Broek. De steun was vrijwel unaniem: met uitzondering van het CDA stemden alle partijen voor.

Van Gijzel verklaarde voorafgaand aan de stemming voorstander van de motie te zijn. Volgens Van Gijzel moet de gereguleerde teelt wel gekoppeld worden aan het Ingezetenencriterium voor coffeeshops. Hopelijk kan de raad hem er tijdig van overtuigen dat deze koppeling onnodig en onzinnig is. De problemen rond cannabis zitten immers niet aan de voordeur, maar aan de achterdeur van de coffeeshops. Het weigeren van niet-ingezetenen in coffeeshops zal altijd een stimulans zijn voor het illegale circuit.

Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)
Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (© Gonzo media)

Vandaag meldt het ANP dat Van Gijzel al twee weken geleden de gemeente Utrecht heeft benaderd om samen een proef met gereguleerde wietteelt uit te werken. De Utrechtse Wethouder Victor Everhardt (D66) kondigde in maart 2011 aan dat de stad een gedoogde kwekerij gaat beginnen op basis van vijf planten per persoon, het gedoogde aantal voor persoonlijk gebruik

Al met al een mooie surprise voor Opstelten…

Volledige tekst van de motie Lokale cannabisteelt
(klik hier voor PDF):

Onderwerp: Lokale cannabisteelt AcM5

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven,

Constaterende dat:

– Een aantal burgemeester bij het kabinet heeft aangedrongen op het geven van de
mogelijkheid aan gemeenten om de cannabisteelt te reguleren;

– De grote problemen rondom coffeeshops vooral zijn te herleiden tot de illegale teelt
die grotendeels in handen is van de georganiseerde criminaliteit;
– Coffeeshops hierdoor impliciet worden gedwongen zaken te doen met criminelen en
er hierdoor willens en wetens crimineel geld ontstaat;
– De illegale teelt in talloze situaties zorgt voor sociale ontwrichting c.q. uitbuiting van
sociaal zwakkeren;
– Illegaal geteelde cannabis kwalitatief lastig tot niet te controleren is, met mogelijke
nadelige gevolgen voor de gezondheid van de gebruiker;
– De gemeenteraad van Tilburg op 3 december 2012 een uitspraak heeft gedaan
betreffende regulering van de cannabisteelt;
– Verslavingszorginstelling Novadic-Kentron de uitspraak van de gemeenteraad van
Tilburg ondersteunt;
– De Gemeenteraad van Rotterdam recent heeft opgeroepen tot het bij de minister
pleiten voor (een vorm van) gereguleerde cannabisteelt;
– De burgemeester van Eindhoven reeds eerder heeft gepleit voor een gemeentelijke
wietplantage maar hier nog geen expliciete uitspraak van de raad ligt;
– De gemeenteraad van Eindhoven, dankzij een motie van de PvdA en GroenLinks op
20 juli 2010, heeft uitgesproken om de destijds onderhandelende partijen op te
roepen om ruimte te scheppen voor lokale pilots ten aanzien van de regulering van
de achterdeur van de coffeeshops;

Overwegende dat:
– De lokale politieke weerstand tegen het repressieve drugsbeleid van het kabinet
groeit;
– Met het aanstaande schrappen van het zgn. ‘B-criterium’ een liberaler/progressiever
coffeeshopbeleid wat dichter bij komt;
– In het regeerakkoord staat vermeld dat ‘de handhaving van het I-criterium geschiedt
in overleg met betrokken gemeenten waarbij wordt aangesloten bij het lokale
coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk’;
– Er met het Kabinet Rutte-II een nieuwe politieke werkelijkheid is ontstaan die mogelijk
kansen biedt voor lokaal maatwerk voor de achterdeur betreffende cannabisteelt.
Van mening zijnde dat:
– Met gereguleerde cannabisteelt (of een gemeentelijke wietplantage) de bevoorrading
van coffeeshops uit de illegaliteit wordt gehaald en er controle kan komen op de
kwaliteit van de cannabis;
– Door gereguleerde teelt de georganiseerde criminaliteit op dit vlak de wind uit de
zeilen kan worden gehaald;
– Door regulering tevens mogelijkheden ontstaan tot verdere fiscalisering van de
coffeeshop-branche;
– Het genoemde lokale maatwerk in het regeerakkoord ook kan worden
geïnterpreteerd als dat er mogelijkheden zijn voor lokaal maatwerk aan de
achterdeur;
– Eindhoven deze ruimte moet benutten om opnieuw bij de Minister er op aan te
dringen om in overleg met de Minister van Veiligheid en Justitie een pilot te starten
voor lokale cannabisteelt;

Stelt de raad voor te besluiten:
– Dat de gemeenteraad van Eindhoven als haar mening uitspreekt dat ‘er een pilot
aangaande gereguleerde cannabisteelt in Eindhoven dient plaats te vinden’ en hiermee de
lijn van de burgemeester wordt gesteund;
– Het college de opdracht te geven om dit besluit te communiceren met andere
gemeenten die reeds eerder deze uitspraak hebben gedaan;
– Het college de opdracht te geven om dit besluit te communiceren met de Minister van
Veiligheid en Justitie;
– De raad over de voortgang te informeren.

Eindhoven, 04-12-2012
De leden van de raad,
Ferry van den Broek (VVD), voorsteller
Rogier Verkroost (D66), voorsteller
Mieke Verhees (PvdA), voorsteller

Comment (1)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*