Vragen VVD Rotterdam over drugsrunners en wietpas

De VVD fractie in de Rotterdamse gemeenteraad heeft een serie kritische vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de wietpas en de extra criminaliteit en overlast die deze oplevert.
Beeld: Bobby Fiasco

De VVD stelt de vragen naar aanleiding van de uitspraken van Onno Hoes (VVD), burgemeester van Maastricht. Na een ontkenningsfase van vier maanden, erkende Hoes vorige week in Nieuwsuur dat de nieuwe regels leiden tot “onbedoelde neveneffecten”. En passant noemde hij de bezoekers van Amsterdamse coffeeshops “luxe toeristen” en die van coffeeshops in zijn eigen stad “uitschot”. Het hele Nieuwsuur item staat onderaan deze pagina. Hieronder de volledige tekst van de vragen van de Rotterdamse VVD-fractie.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Drugsrunners en Wietpas

Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 13 september 2012

Geacht College,

Op dinsdag 4 september heeft burgemeester Hoes van Maastricht een brief gestuurd over coffeeshops aan de Maastrichtse gemeenteraadscommissie Algemene Zaken. In deze brief geeft Hoes een tussenstand van het per 1 mei ingevoerde ingezetenen- en besloten clubcriterium (de wietpas).

Het ingezetenencriterium houdt het weren van buitenlandse bezoekers in Nederlandse coffeeshops in; het besloten clubcriterium houdt in dat bereikt moet worden dat coffeeshops weer kleinschalige voorzieningen worden, enkel toegankelijk voor leden. Hoes geeft aan dat het ingezetenencriterium ertoe heeft geleid dat buitenlandse bezoekers wegblijven bij de coffeeshops. Ook blijkt uit waarnemingen van de politie en van bewoners dat er sprake is van een zichtbare afname van het aantal buitenlandse personen dat zich in de stad bevindt en op zoek is naar coffeeshops of illegale handel. Het beoogde effect wordt derhalve grotendeels bereikt.

Hoes is minder tevreden over het besloten clubcriterium. Coffeeshophouders verzetten zich tegen de nieuwe regelgeving; er zijn veel coffeeshops op eigen initiatief gesloten en het ledenaantal is beperkt te noemen. Hoes gaat daarom bij de evaluatie van het coffeeshopbeleid de minister in overweging geven om het besloten clubcriterium te schrappen. Hoes wil dan wel dat bij binnenkomst in de coffeeshop een legitimatiebewijs getoond wordt om aan het ingezetenencriterium te voldoen.
De VVD heeft hierover de volgende vragen:

1. Verwacht u dat het aantal Nederlandse bezoekers van Rotterdamse coffeeshops bij de invoering van de wietpas zal afnemen?

2. Bent u bereid om voor Rotterdam – met het oog op de komende invoering van de wietpas – te bepleiten dat het besloten clubcriterium niet wordt ingevoerd?

In de brief geeft Hoes verder aan dat het aantal drugsrunners niet toegenomen lijkt te zijn. De aanwezige drugsrunners vallen echter wel meer op, omdat ze klanten actiever moeten benaderen vanwege de daling van het aantal (buitenlandse) bezoekers. Het aantal verdachten en gebiedsontzeggingen is fors toegenomen ten opzichte van 2011. Volgens Hoes worden er meer meldingen gedaan van drugsoverlast wegens de aandacht voor de wietpas. Hierdoor zouden burgers actiever dan voorheen melding maken van drugsoverlast. In mei 2012 zijn 638 meldingen gedaan, ten opzichte van 166 meldingen in mei 2011, aldus het NRC Handelsblad.1

3. Is nog steeds een groot aantal drugsrunners in Maastricht van Rotterdamse komaf? Zo ja, heeft u regelmatig contact met burgemeester Hoes over een oplossing voor dit probleem?

4. Hoeveel Rotterdamse drugsrunners zijn de afgelopen periode opgepakt in Maastricht? Hoeveel Rotterdamse drugsrunners zijn veroordeeld?

5. Is de problematiek met drugsrunners in Rotterdam of elders toegenomen? Zo ja, wat doet u om deze problemen aan te pakken?

6. Is het aantal (buitenlandse) bezoekers bij de Rotterdamse coffeeshops de afgelopen periode toegenomen, wegens invoering van de wietpas in het zuiden van Nederland?

Enige tijd geleden heeft u aangegeven een drugsrunnersvolgsysteem in de stellen. Hierdoor kunnen instanties sneller beschikken over de gegevens van drugsrunners.

7. Hoe beoordeelt u de effectiviteit van het drugsrunnersvolgsysteem?

8. Hoeveel Rotterdamse drugsrunners zijn opgepakt of veroordeeld dankzij het drugsrunnersvolgsysteem?

Ik zie uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Maarten van de Donk

1 ‘Drugsoverlast Maastricht in maand verviervoudigd – schuld wietpas’, NRC Handelsblad, 31 mei 2012

Nieuwsuur, 6 september 2012:

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*