André Beckers over de wietpas: game over of op naar de volgende ronde?

André Beckers, één van de advocaten die het kort geding tegen de Staat der Nederlanden over de wietpas voert, reageert op de uitspraak van de voorzieningenrechter op 27 april en blikt vooruit. Verplicht leesvoer voor coffeeshops, hun personeel en hun bezoekers…

© André Beckers / Beckers & Bergmans advocaten

GAME OVER OF OP NAAR DE VOLGENDE RONDE?

Op 27 april 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag, rechtsprekend in civiele procedures, geweigerd het ingezetenen-criterium vanwege strijd met de Grondwet buiten toepassing te verklaren.

De vier advocaten die het kort geding tegen de Staat over de wietpas voeren in de rechtbank van Den Haag, 18 april 2012 (© Gonzo media)
De vier advocaten die het kort geding over de wietpas voeren, Paleis van justitie Den Haag, 18 april 2012 (© Gonzo media)

De burgerlijke rechter kwam tot de conclusie dat de aangepaste Aanwijzing Opiumwet “niet onmiskenbaar onrechtmatig is jegens de eisers”. Omdat de onrechtmatigheid van het ingezetenencriterium er naar de mening van de civiele rechter niet als het ware van afdruipt, heeft hij de vordering van de coffeeshophouders en de belangen-organisaties die opkomen voor de consumentenbelangen afgewezen.

Betekent dit oordeel nu dat daarmee vaststaat dat de regelgeving rechtmatig is en dus overal probleemloos kan worden toegepast? De minister van veiligheid en justitie denkt van wel. Ik denk dat het voor die conclusie toch nog echt te vroeg is en zal dit toelichten.

De voorzieningenrechter Mr. R.J. de Paris tijdens het kort geding (© Gonzo media)
De voorzieningenrechter Mr. R.J. de Paris tijdens het kort geding (© Gonzo media)

Vergelijk deze rechtsstrijd met een bokswedstrijd. De bokser die de ring betreedt met de overtuiging in de eerste ronde de strijd met een KO definitief te zullen beslechten, kan bedrogen uitkomen. Als je het gevecht aangaat, moet je bereid te zijn tot de laatste ronde door te knokken. Of zoals Lenny Kravitz zingt: “It Ain’t Over ‘Til its’ Over”!

Natuurlijk is het uiterst teleurstellend om na die eerste ronde te moeten vaststellen dat de civiele scheidsrechter de stelselmatige discriminatie van buitenlanders door de overheid niet op voorhand afkeurt. De uitkomst van de eerste ronde is dat discriminatie door de rijksoverheid mag worden ingezet als middel in haar strijd tegen de hennepcriminaliteit in zijn algemeenheid. Onderdeel van deze aanpak is dat coffeeshops “kleiner en meer beheersbaar” moeten worden gemaakt. De gedachte achter dit beleid is eenvoudig. Als de coffeeshops minder cannabis verkopen komt er via de achterdeur minder in. Dan neemt de hennepteelt ten behoeve van de coffeeshops af en dus vermindert de criminaliteit. Hoe maken we de coffeeshops kleiner? Door buitenlanders categorisch de toegang te weigeren tot de coffeeshops.

En wat doen we met die buitenlanders die we uit de coffeeshops jagen? Die hebben geen recht op een “rustige en veilige omgeving” om cannabisproducten van een goede kwaliteit te consumeren. Die kunnen ook in hun eigen land in het illegale circuit terecht. Staat dit echt in de beleidsstukken van de overheid? Ja, echt waar. Dat staat er letterlijk en dat betekent dus dat de overheid weet dat ze per saldo de criminaliteit niet verkleint. Al die buitenlanders blijven blowen en blijven daartoe cannabis aankopen. Hoe we het ook wenden of keren ergens zal die cannabis worden geproduceerd en verkocht. De huisdealers en drugsrunners hier ten lande en over de grens verheugen zich al op dit grote marktaandeel dat hen gratis door onze overheid in de schoot wordt geworpen.

André Beckers staat RTL Nieuws te woord na afloop van het kort geding (© Gonzo media)
André Beckers staat RTL Nieuws te woord na afloop van het kort geding (© Gonzo media)

Ik erken ronduit verbaasd te zijn over het feit dat de civiele rechter discriminatie van buitenlanders vanwege de veronderstelde effectiviteit ervan niet direct als zijnde onmiskenbaar onrechtmatig heeft aangemerkt. Kennelijk heiligt het doel hier het middel. Maar waar eindigt dit? Ook bij de bestrijding van criminaliteit moet je als overheid de Grondwet blijven respecteren anders is het hek van de dam. Ik geef een voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat de handel en het gebruik van Khat zich grotendeels beperken tot de Somalische gemeenschap in Nederland. Dan is het dus zeer effectief om Somaliërs de toegang tot Nederland te ontzeggen. Zo ben je in één klap af van de “massaliteit van het Khat probleem”. Probleem effectief opgelost. Maar voel je als lezer niet aan je water dat dit een kant is die wij in onze rechtsstaat niet op moeten willen gaan?

Terug naar de uitspraak van de Voorzieningenrechter te Den Haag.

Wat staat er nu de komende tijd te gebeuren?

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Er zullen ongetwijfeld coffeeshophouders opstaan, die de nieuwe gedoogcriteria aan hun laars gaan lappen om zo een “last onder bestuursdwang” (tijdelijke sluiting van de coffeeshop) uit te lokken. Hiertegen staat dan de mogelijkheid van bezwaar en (hoger) beroep open. Op deze wijze krijgen zij toegang tot de voor dit soort geschillen gespecialiseerde bestuursrechter.

Deze rechter zal bij zijn toetsing van het besluit van de burgemeesters anders te werk gaan dan de civiele rechter. Burgemeester zullen vast gaan stellen dat zij het beleid van de minister moeten uitvoeren, maar dat ontslaat hen niet van de plicht ingrijpende besluiten goed te motiveren en te laten zien dat een zorgvuldige weging van belangen heeft plaatsgevonden.

De bestuursrechtelijke procedure verloopt in de regel als volgt:

1. De gemeente stelt vast dat de coffeeshophouder de gewijzigde gedoogcriteria niet naleeft en geeft deze een schriftelijke waarschuwing. “Pas op, want bij herhaling van een dergelijke overtreding gaat uw coffeeshop tijdelijk op slot”. Tegen deze waarschuwing kan geen bezwaar worden gemaakt, omdat deze niet wordt aangemerkt als een besluit.

2. Na de ontvangst van de waarschuwing overtreedt de coffeeshophouder opnieuw de gedoogcriteria. Alleen zo kan hij een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit uitlokken. De burgemeester maakt eerst het voornemen kenbaar de coffeeshop tijdelijk te sluiten. De coffeeshophouder mag zijn zienswijze hiertegen kenbaar maken. In een zaak als de onderhavige heeft de zienswijze meer een ritueel dan inhoudelijk karakter.

3. Na de zienswijze volgt een schriftelijk besluit van de burgemeester waarin staat wanneer en voor hoe lang de coffeeshop dicht moet, omdat de gedoogcriteria niet zijn nageleefd. Daarbij volgt de burgemeester het beleid zoals dit is vastgesteld.

4. De coffeeshophouder maakt bezwaar tegen het besluit van de burgemeester en stelt zich daarbij op het standpunt dat dit in strijd is met artikel 1 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De coffeeshophouder weigert te discrimineren en weigert een niet noodzakelijke inbreuk te maken op de privacy van zijn klanten. Hij stelt zich tevens op het standpunt dat minder verstrekkende middelen kunnen worden aangewend om hetzelfde doel te bereiken.

5. Als de burgemeester gedurende de bezwaarschriftenprocedure de tijdelijke sluiting van de coffeeshop niet wil uitstellen, moet de bestuursrechter worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kan binnen enkele weken of zelfs enkele dagen worden behandeld. Schorst de bestuursrechter het besluit dan is de sluiting voorlopig van de baan. Wordt de gevraagde voorlopige voorziening geweigerd dan gaat de coffeeshop tijdelijk op slot.

6. Op enig moment doet de burgemeester uitspraak op het ingediende bezwaarschrift. Vaak laat hij zich daarbij bijstaan door een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Ervan uitgaande dat de burgemeester voet bij stuk zal houden, levert deze procedure niets op. Wel is dan de weg vrij voor een gang naar de bestuursrechter.

7. Tegen de uitspraak op bezwaar wordt een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. In dat beroepschrift maakt de coffeeshophouder duidelijk op welke gronden hij het niet eens is met de beslissing van de burgemeester. Daarbij zal het accent worden gelegd op het verbod te discrimineren en het respecteren van de privacy van de cannabisconsument. De rechtbank doet binnen enkele maanden uitspraak op het ingediende beroep.

8. Na de uitspraak van de rechtbank volgt ongetwijfeld een gang naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ik ga er hierbij van uit dat degene die in het ongelijk wordt gesteld het daar niet mee eens zal zijn. De Afdeling beslecht dan als hoogste bestuursrechter het geschil.

Hoe lang gaat dit allemaal duren?

De bodemprocedure die nodig is om de gewenste duidelijkheid te verkrijgen verloopt normaliter als volgt: bezwaarschriftenprocedure 3 maanden, beroepsprocedure rechtbank 9 maanden, hoger beroep Afdeling Bestuursrechtspraak RvS 12 maanden. Met enige goede wil kan het sneller als doorlooptijden vanwege het belang van de zaak worden verkort. Dat bepalen de gerechten.

Strafrechtelijke vervolging als aanvulling?

Het is te hopen dat er Officieren van Justitie zijn die coffeeshophouders gaan vervolgen vanwege de verkoop van gebruikershoeveelheden cannabis aan buitenlanders en niet leden. De coffeeshophouder kan dan zijn bezwaren tegen de Aanwijzing Opiumwet voorleggen aan achtereenvolgens de rechtbank, het gerechtshof en uiteindelijk de Hoge Raad der Nederlanden.

De strafrechter oordeelt doorgaans kritischer dan de bestuursrechter. De bestuursrechter toets de besluiten van de burgemeester marginaal. De strafrechter kan middels het voeren van specifieke verweren worden uitgenodigd de regelgeving diepgaand te toetsen.

Kan het ook anders?

Ja zeker! De coffeeshophouders in de zuidelijke provincies kunnen besluiten zich neer te leggen bij de nieuwe criteria. Als zij niet protesteren hebben hun klanten voorlopig nog twee mogelijkheden.

1. Zij kunnen nog voor een paar maanden hun heil zoeken bij coffeeshops in de noordelijke provincies. De afstand bijvoorbeeld tussen plaatsen als Venlo in het zuiden en Nijmegen en Arnhem in het noorden is klein. Tijdelijke verplaatsing van klantenstromen is een reële mogelijkheid.

2. Een deel van de klanten verdwijnt direct in de illegaliteit. Het deel dat tijdelijk toevlucht zoekt bij coffeeshops in de noordelijke provincies volgt later. De flyer waarin de buitenlander duidelijk wordt gemaakt niet meer welkom te zijn in coffeeshops is tevens een reclamefolder voor de drugsrunners. Niet voor niets zien we dit soort gasten nu al dergelijke folders met hun visitekaartje aan klanten uitdelen.

Op deze wijze zullen in de zuidelijke provincies de bezoekersaantallen van coffeeshops flink afnemen. Dan kan de overheid over een ruim half jaar vol trots vaststellen dat het beleid in het zuiden effectief is gebleken. Voor cijferfetisjisten een prachtig resultaat natuurlijk. Vooral als je daarbij niet in beeld brengt hoeveel illegale adressen en drugsrunners de gedoogde markt op dat moment hebben overgenomen.  Alle reden om de handhaving per 1 januari 2013 uit te rollen over de rest van Nederland.

Een aantal eisers en publiek bij het Haagse paleis van justitie, 18 april 2012 (© Gonzo media)
Een aantal eisers en publiek bij het Haagse paleis van justitie, 18 april 2012 (© Gonzo media)

Comments (14)

 • hanspy 28/04/2012 at 9:51 pm Reply

  “de aangepaste Aanwijzing Opiumwet “niet onmiskenbaar onrechtmatig is jegens de eisers” klopt ook wel, maar als de eisers nu uit bv Den Helder waren geweest en niet uit Maastricht of zo?

  “dat coffeeshops “kleiner en meer beheersbaar” moeten worden gemaakt” Wat is er onbeheersbaar op dit moment? En kleiner betekend meer shops op plaatsen zoals Den Helder, Alkmaar,Leeuwarden etc.

  Maar inderdaad de regeling zoals die er nu is geeft voor eigenlijk niemand een bevredigend resultaat. Kijk dat ze het buitenlands gebruik willen tegen gaan kan ik mij vanuit de wetgevers standpunt wel begrijpen maar wat ik niet begrijp is dat de wetgever discriminatie tussen volkeren toestaat EN discriminatie tussen stoffen ook.Moeten die buitenlanders dan ook niet uit de bars/cafe’s geweerd worden?Die veroorzaken ook veel overlast .Dus overlast als criterium mag eigenlijk niet gebruikt worden.De wetgever geeft heel duidelijk aan dat er een gelijkheids principe bestaat.En overlast is overlast.

  Het overtreden van de wet door drugsrunners kan moeilijk aan de koffieshops gehangen worden.Zij zenden die gasten toch niet op strooptocht? Dat probleem is er een door de wetgever veroorzaakt verbod op drugs.Deze drugsrunners bestaan overal op de wereld.Waar een verbod op drugs is heb je nu eenmaal een zwarte markt waar alles wat je wilt geleverd word.Wet van de comunicerende vaten werkt ook op drugs handel hoor.Maar het oplossen van het nu bestaande drugs probleem is alleen mogelijk door gewoon de hele handel te legaliseren en handel door criminelen onmogelijk te maken.Maw, het loont dan gewoon niet meer.

 • hanspy 28/04/2012 at 10:33 pm Reply

  @webmaster, My bad

  Wel erg zuiderlijk de meesten maar inderdaad ook uit andere gebieden. Dan is de uitspraak van de rechter nog meer op politieke dan op feitenlijke gronden gebaseerd.
  Heb in Doetinchem of Sneek uberhaupt nog nooit iets gehoord of gezien van drugsrunners.En overlast door blowers kan ik mij ook niet voorstellen.

  Ik ken nl heel veel plaatsen in Nederland en heb eerlijk gezegd nog nooit iets met drugsrunners van doen gehad.Wel vreemd eigenlijk, gezien de vele overlast en onrust die zij schijnen te veroorzaken.En ik heb in mijn leven al meer dan 200 shops bezocht door het hele land.
  En ik was in Maastricht aan het werk toen er gesproken werd op het naar buiten verplaatsen van alle shops.Ik kan mij nog herinneren dat de winkeliers daar helemaal niet achter stonden. Omzet verlies en minder gezellige straten waren de klachten toen. Dat schijnt nu niet meer te tellen?

 • nico 29/04/2012 at 8:04 am Reply

  als belg heb ik al jaren een nederlandse vispas en ga ik reeds 25 jaar naar de coffeeshop …….. gaan ze me dan niet over duidelijk discrimineren??????? krijg ik wel mijn vispas maar geen wietpas ???word nederland het nieuwe korea of……..????wat een tijden !!! bedankt aan alle mensen die willen op komen voor onze cultuur!!!

 • H* 29/04/2012 at 12:19 pm Reply

  Reflecties – bij niet onmiskenbaar onrechtmatig…

  Shops dienen kleiner en beheersbaarder worden – wat is daar nu precies mee bedoeld bij het fenomeen wietpas c.q registratie bij 2000 leden van Nederlandse ingezetenen? Als het gaat om kleiner : Wat zijn dan de aan te geven marges qua volume daarbij (c.q op gemiddelde gramsverkoop dan wel achterliggende omzet-belangen ?) van een shop en wordt daarbij gekeken op een coffeeshopdichtheid per inwoner t.o.v gemiddelde gebruik van ingezetenen en niet ingezetenen?
  -Intraval – onderzoeksbureau, kijkt bijvoorbeeld naar de coffeeshopdichtheid, dus aantal shops op inwoners, daar komen dus dan nog incidenteel niet inwonende cannabisconsumenten die zich op/boven Nederlands grondgebied begeven bij. Deze coffeeshopdichtheid per cannabisgebruikende ingezetene/inwoner speelt dus in een regio als Eindhoven waar al gezien de coffeeshopdichtheid de lokale inwonings-markt kan worden bedient en zou dus kunnen betekenen vanuit de premisse van ‘O’ die ook in de aanwijzing opiumwet dat er meer shops komen in de regio waar nu een nul-lijn wordt gehanteerd.
  – Bovenlokale belangen prevaleren boven lokaal maatwerk – stond er in de Volkskrant 28 april – nu juist bij onduidelijke kwesties bij kleinschaligheid vanuit overheden staat nu het lokale maatwerk in de weg teneinde het bovenlokale belang te kunnen dienen de handhaving van de openbare orde (gastvrijheid aan niet ingezetenen bijvooreeld!)
  -Wat is nu het bovenlokale belang bij de willekeurige normering van 2000 registraties? In Venlo en Heerlen al is aangegeven dat deze norm nu juist gezien het lokale maatwerk te kleinschalig is!

  – Dan de beheersbaarheid: Deze beheersing is al gegeven met het handhaven van de oude gedoogcriteria en de Hit-teams en WTP – dus als het dan andersinds zou gaan om de factor ‘ overlast ‘ is dat juist al een van de critria met de ‘O’ . Waarbij er geen duidelijke referent is aan te geven a.d.h.v hoorzitting op 3 -10 2011 wat nu juist gezien de O de specifieke coffeeshopoverlast is in vergelijking met vette en natte horeca dus snackbars en cafe’s?

  – De wetgever is hierin op beide kwesties kleinschalig en beheersbaar qua kader niet duidelijk – de rechtspraak zou dus wat dat betreft het oor niet bij de politiek, maar bij de wetenschap kunnen leggen ter advies! Daar zit dus de rek in voor het hoger beroep!

  Het is overigens curieus dat deze rechter geen enkel oog heeft voor de CBP- tav subsidiariteit en proportionaliteit. Er zijn niet naar alternatieven gekeken om hetzelfde doel te bereiken. c.q kleinschaligheid en beheersbaarheid – zoals structurele screening op gedoogde hasj & wiet en dat per regio, dus op kleine schaal bij afstemming met de Burgemeester, coffeeshops en screeningsbureau kan plaatsvinden in plaats van ‘screening’ op de gebruiker bij wel of geen ingezetene-registratie, waarbij de niet identiteit van de gebruiker maar de zelfbeschikking van de consument van belang is c.q vrije keuze om bij die samenstelling tegen die prijs en gewicht wel of niet tot (gedoogde) verkoop over te gaan en dus op samenstelling het gebruik te kunnen ‘beheersen’ bij eigen keuze van de consument en aldus wel gevrijwaard te blijven van persoonsregistratie, zoals dat ook niet bij tabak en alcohol het geval is boven de 18!
  Voordeel is bovendien dat shops facturen bij screenings kunnen overleggen aan de belastingdienst dan wel een bedrijfsaftrekpost wordt voor shops en er geen accijns, gezien internationale jurispudentie bij psychotrope stoffen, maar wel BTW op de te verplichten screening van gedoogde cannabis dus gedroogde te consumeren plant mogelijk is, in plaats van verplichte registratie op de gebruiker van dit gedoogde opiumwetmiddel- meneer de rechter (niet eens meervoudige kamer): tel uit uw winst en is nu wel een biting the tax-hand that feeds you…

  – Wat dus bovendien bij de registratie als cofeeshopconsument speelt is dat cannabis wordt gediscrimineerd t.o.v andere middelen en dat terwijl het RIVM aantoonde dat tabak en alcohol al schadelijker zijn voor de gezondheid. De overheid c.q wetgever heeft dus niet aangetoond wat nu de noodzaak en het belang is om de registratie van ingezetenen te koppelen aan cannabis ten opzichte van andere middelen, die aantoonbaar overlast geven – te denken aan het fenomeen ‘comazuipen’ op het Hollandse platteland en in Engelse uitgaanssteden.

  Het CBP noemde dit nieuwe handhavingsbeleid twijfelachtig bij toetsing van subsidiariteit en proportionaliteit gezien doel van kleinschaligheid en beheersbaarheid – tsja zegt een Hoes in navolging van CDA dan gaan buitenlanders maar naar de eigen zwarte markt met eigen kunduz-beleid, maar niet meer naar onze gemoedelijke al overgecontroleerde shops.

  Wie & wanneer gaat nu eens met de belastingdienst de opiumwet zelf ter hand nemen om die na te leven (wet camulet uiteraard) i.p.v een gewijzigde aanwijzing opiumwet om wel recht te doen aan zelfbeschikking (bij screeningsinfo gedoogde verkoop bij premisse van ‘informed consent dus positieve vrijheid) en dus gevrijwaard te blijven van inmenging en registratie van de persoonlijke levenssfeer (heet dan negatieve vrijheid) van ingezetene en niet ingezetene, waar geen rechtspraak aan te ‘pas’ hoeft te komen?

  … niet onmiskenbaar onrechtmatig/wel kenbaar rechtmatig …

  H*K

 • Patje Maastricht 30/04/2012 at 1:20 am Reply

  Honden zijn het en opsteleten maar zwijgen maar geloof me mensen wij gaan het zwaar krijgen op straat als deze planen doorgaan en dan zijn we zeker niet meer veilig op straat hoop dat een goede rechter inziet dat dit niet kan tevens is mijn stelling duidelijk wat zullen wij doeen als luxenburg zegt nederlanders mogen hier niet meer tanken schande is het slaap er nu als slecht van wil geen registratie zodat ik over een paar jaar nog geconfronteerd word met junk

  nederland gaat kapot Mensen doe iets en sta op !!!!!

 • 2lisa2 30/04/2012 at 12:39 pm Reply

  Straks moeten we een Europese lente gaan beginnen

 • Jan Stonedman 30/04/2012 at 1:03 pm Reply

  Hoe zit dat nu met een mens met Nederlandse nationaliteit dat bijvoorbeeld in Duitsland woont? Worden deze mensen nu verstoten?

 • 2lisa2 30/04/2012 at 4:23 pm Reply

  tja die vallen buiten de boot want je moet een bva overhandigen bij de coffeeshop waaruit blijkt dat je in NL woont en ik geloof zelfs dat je ook moet wonen in de plaats waar de coffeeshop is gevestigd, dus nooit meer even een ander shoppie bezoeken.

 • 2lisa2 30/04/2012 at 4:24 pm Reply

  en dan moet je je heil gaan zoeken op straat
  Daar zal de politie blij mee zijn om achter die drugsrunnertjes aan te zitten, ze hebben wel wat beters te doen.
  Of we krijgen van die rivaliserende straatbendes die elkaar afmaken omdat je hun klantjes hebt afgepikt, we zullen zien.

 • 2lisa2 30/04/2012 at 4:25 pm Reply

  Wel jammer dat de linkse partijen niet hebben gereageerd op deze maatregel met het vallen van het kabinet.

 • rob 01/05/2012 at 8:33 am Reply

  Ha, een zogenaamd ‘linkse’ partij als GroenLinks wil veel te veel op het pluche zitten. Het was toch niet voor te stellen dat GL samen met een Joel Voordewind (ChristenTaliban) lekker het land gaat regeren, maar het gebeurt toch. Het Nederlandse drugsbeleid wordt door de Groene Tailiban opgeofferd in hun honger naar de macht. Waar zijn de beloften van Tofik Dibi gebleven. Tijdens het drugsdebat stoere taal, maar nu hoor je hem niet meer. Hij zou gvd moeten zeggen, fuck die wietpas, dat is allemaal totale onzin! Maar dat mag natuurlijk niet van mevrouw Sap en Halsema…

 • Lotje Getikt 02/05/2012 at 12:21 am Reply

  Is het toegestaan om 24/7 te betogen en zo meer overlast te veroorzaken dan er was toen de nieuwe regel nog niet in voege was? Is het toegestaan dat honderde mensen dagelijks de politie overstelpt met het neerleggen van een klacht tegen discriminatie en de politie te vevolgen indien ze de klachten niet keer op keer willen noteren? Uiteindelijk mag elke gemeente zelf beslissen of ze de wietpas invoert of niet. Dan hebben ze de keuze tussen miljoenen klachten neerschrijven en eindeloze betogingen te ondergaan ofwel redelijk te blijven en de grondwet zelf eens toe te passen.

 • Stefan 03/05/2012 at 1:10 pm Reply

  We leven helaas in een wereld die vaak wordt geleid door emotie ipv feiten.
  Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 verschillende dingen.
  Voorstanders van cannabis weten dat ze gelijk hebben, ik weet het ook. Maar ja, we hebben fossielen in Den Haag zitten.
  Nu was ik het niet 100% eens met Pim Fortuyn, maar over de puinhopen van paars had ie wel een uitstekend punt.

 • sjefkuh 03/05/2012 at 5:35 pm Reply

  ik laat me iedergeval nie registreren als gebruiker… haal ut wel ergens anders.. want ik vin ut un groote onzin.. ik heb toch me ident bewijs en daar staat toch ook op waar je vandaan komt en zo vent aan de deur weet ondertussen echt wel hoe un nederlandse pas der uit ziet.. mogen we hopen dan haha maja de staat vin dit alleen ma mooi want is toch weer extra 8/15 euro voor un uitreksel.. en wat word ut volgende waar nl mee gaat aan komen aan komende jaren verhooging van de ziekfonds kosten omdat we un blower zijn.. of word ergens nie aan genomen omdat we de stempel blower hebben.. ze zegge nu wel zo mooi dat zulke dingen niet gaan gebeuren.. zie ma na kpn met al ze gegevens op straat en dat is dan zo mooi groot duur bedrijf half van de staat.. en om die gegevens staan de nederlandse regering wel om te springen snap best dat ze buitenlanders weg willen houden ma dat kan toch ook simpel met un ident bewijs of paspoort lijkt mij dan maja wie ben ik maja dat de woute eens meer gaan controleren op echte ciminelen of diefstallen zoals ik net las was de gestolen brommers/scooters ook weer gestegen was.. miss dat ze eens un oogen uit hun broek moeten halen en eens gaan focusen op de dingen die ook echt tellen.. maja we hebbe al genoeg dealers op straat dus nu kunne we der weer un groep bij gaan tellen de wiet dealers ach jah…. nederland heeft ze beste tijd wel gehad.. word tegenwoordig alleen ma slechter hier… miss toch eens gaan denken om te gaan verhuizen weg hier uit nl bleh

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*