Politie prikt eigen mythes over wietteelt door in onderzoeksrapport

Na een intensieve propagandacampagne van zo’n tien jaar, over cannabisteelt onder dwang en grote, gewelddadige criminele organisaties, prikt de politie nu haar eigen mythes door in het onderzoek ‘Geldbomen op zolder: thuiskwekers van hennep in beeld’. De inhoud van het rapport is zo ontnuchterend, dat het vijf maanden lang achter is gehouden.

Max Daniel te gast bij Pauw & Witteman
Max Daniel te gast bij Pauw & Witteman

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt, de club waarvan Max Daniel jarenlang het uithangbord was. De vraag is of de journalisten die zo gretig jarenlang Daniels fabeltjes hebben opgeschreven en uitgezonden, nu verhaal gaan halen bij deze Hollandse Harry J. Anslinger. Daar geeft het rapport namelijk alle reden toe. Wietkwekers worden niet gedwongen, gebruiken of ondervinden geen geweld, hebben meestal gewoon een baan en geen strafblad.

Op het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport prijkt als publicatiedatum september 2011. Waarom het vijf maanden achter gehouden is, is een vraag die hopelijk door de Tweede Kamer aan minister Opstelten van veiligheid en justitie wordt gesteld. Sowieso bieden de bevindingen stof voor een groot aantal kritische Kamervragen aan de minister. De belangrijkste: wanneer gaat de regering nu eindelijk werk maken van regulering van de cannabisteelt in Nederland? Alle inspanningen van politie en justitie zijn volmaakt zinloos. Zoals de onderzoekers schrijven: ‘voor iedere opgerolde kwekerij komt er minstens weer één in de plaats’.

Hieronder vind je de belangrijkste conclusies van het onderzoek.
Voor een PDF van het volledige onderzoeksrapport: klik hier.

Geldbomen op zolder

Thuiskwekers van hennep in beeld

Tilburg, september 2011

Dr.mr. M. Siesling (IVA)
Drs. B.F.C. Smeets (Arrondissementsparket ‘s-Hertogenbosch)
m.m.v. prof.dr. A.C.M. Spapens (UvT, Politieacademie)

IVA beleidsonderzoek en advies
.

Geldbomen_Betaalde_baanPagina 30:
Op basis van de dossierstudie, de analyse van de gegevens van de Belastingdienst en de observatie van de onderzoeken ter terechtzitting, kunnen we het volgende constateren over de thuiskweker van hennep. Het gaat om iemand die meestal werkt in loondienst, maar die weinig verdient en vaak een openstaande schuld heeft van ongeveer vijfduizend euro. Het thuiskweken van hennep levert een vaste of een tijdelijke bijverdienste op. In het onderzoek zijn weinig aanwijzingen te vinden voor de aanname dat kwekers (kunnen) pronken met bezittingen die zijn betaald met de illegaal verworven inkomsten. Als dat het geval is, dan lijken zij er in elk geval voor te waken dat de Belastingdienst daar lucht van krijgt.

De hennep wordt meestal gekweekt in het eigen huis van de kweker, of in de directe nabijheid daarvan, in een schuurtje of caravan op het erf. De experts constateren een verschuiving van kwekerijen van huur- naar koopwoningen, mogelijk als een gevolg van het feit dat woningbouwcorporaties in de afgelopen jaren streng zijn gaan optreden tegen thuiskweek van hennep en kwekers hun woning zijn uitgezet. Uit de dossierstudie blijkt die trend overigens niet.

Geldbomen_ZelfstandigEr is een kleine subpopulatie kwekers die zich hoe dan ook bezighoudt met (vermogens)criminaliteit. Voor hen is een thuiskwekerij een inkomstenbron naast andere (illegale) inkomstenbronnen. Daarmee kan het recidivepercentage van deze groep hoog zijn. Er is daarnaast een veel grotere subpopulatie kwekers die niet eerder met politie en justitie in aanraking is geweest voor wietteelt, en die ook in algemene zin een laag recidivepercentage vertoont. Zij zijn de first offenders die we tegenkomen in de dossierstudie en die ook in de literatuur benoemd worden. Zij beschikken naast de hennepkweek meestal ook over legale middelen van bestaan.

Pagina 41:
De kweker gaat redelijk zelfstandig te werk. Hij of zij koopt de benodigdheden bij de growshop, of op internet. Hij of zij kan het ‘wiethok’ zelfstandig in elkaar zetten, met behulp van instructies van de growshop, of aan de hand van informatie die op internet te vinden is.

Geldbomen_HandigPagina 42:
Van ‘verticale’ intimidatie, dwang en geweldgebruik tegen thuistelers van hennep lijkt op basis van het onderhavige onderzoek geen sprake te zijn. Deze constatering is opzettelijk voorzichtig geformuleerd omdat aanknopingspunten voor geweld moeilijk te vinden zijn. In de bestudeerde strafdossiers wordt door van thuisteelt verdachte personen nauwelijks tot geen melding gemaakt van geweld of dwang.
(…)
De geïnterviewde experts stellen dat er geen sprake is van verticaal geweld tegen thuiskwekers van hennep. Geweld zou wel voorkomen in de criminele organisatie op de achtergrond van de thuiskweek van hennep.67 Mocht de thuiskweker van hennep betrapt worden, dan is het criminele organisatie-element mogelijk bruikbaar in de rechtszaal, omdat de verdachte handig gebruik kan maken van de gewelddadige reputatie die de thuisteelt van hennep inmiddels heeft.

Geldbomen_Moeilijk_uit_te_leggenPagina 55:
De repressieve, integrale aanpak op basis van publiekprivate samenwerking kan worden aangevuld met een maatschappelijk ‘beschavingsoffensief’: het beïnvloeden van de publieke opinie om de romantische connotatie van het thuis kweken van hennep tegen te gaan. Een dergelijke strategie wordt natuurlijk wel gehinderd door het feit dat het gebruik van cannabis op zichzelf niet meer (of nog altijd niet) op grote maatschappelijke tegenstand stuit, en de verkoop bovendien wordt gedoogd. Hennepkwekers worden met andere woorden niet beschouwd als ‘echte boeven’. Waarom van het kweken zo’n probleem moet worden gemaakt terwijl de verkoop dat kennelijk niet is, valt moeilijk uit te leggen. Een publieke campagne die is gebaseerd op de gevaarzetting (brandgevaar) of de mogelijke overlast (waterschade, stank) die met het thuiskweken van hennep gepaard kan gaan, heeft mogelijk meer effect.

Geldbomen_GedwongenPagina 57:
In de onderzoeksbevindingen zijn vrijwel geen aanwijzingen aangetroffen voor het vaststellen van dwang, intimidatie of geweldgebruik bij het starten van een kwekerij. Slechts in 5% (15 stuks) van het totaal aantal bestudeerde dossiers (295) is een bepaalde mate van zelfverklaard slachtofferschap aangetroffen. Uit een nadere analyse van de betreffende vijftien dossiers blijkt dat geen sprake is van direct geweld of van directe dwang: de kweker is in geen van de gevallen gedwongen te starten met een hennepkwekerij.

Pagina 58:
Uit het dossieronderzoek blijkt dat meer dan vier op de vijf betrapte kwekers niet eerder is veroordeeld voor een strafbaar feit. Minder dan een op de vijf verdachten heeft dus wél een strafblad, waarop zeer uiteenlopende zaken prijken: verkeersovertredingen, verstoring van openbare orde, diefstal, mishandeling en wapenbezit.
(…)
Er worden tussen first offenders en recidivisten vrijwel geen verschillen gevonden in sociale kenmerken: er is geen verschil in leeftijd, etniciteit, gebruik van verdovende middelen, gezinssituatie, arbeidssituatie, woonsituatie en sociaaleconomische positie. Evenmin is er verschil in de organisatie van de hennepkweek: first offenders hebben een zelfde soort netwerk en dezelfde oogstafnemers als recidivisten.

Geldbomen_VeroordeeldPagina 60:
De onderzoeksresultaten lijken wat de aard van het kweken betreft, te wijzen in de richting van vrijwillig daderschap. De meeste telers gaan naar eigen zeggen redelijk zelfstandig te werk, in alle fasen van de bedrijfsvoering van een kwekerij. Geen van de verdachten definieert zichzelf ter zitting als slachtoffer, kortom geen van de verdachten/ daders geeft te kennen onder dwang te hebben moeten kweken.

Pagina 61:
Het merendeel van de betrapte thuiskwekers van hennep heeft een betaalde baan en een koop- of huurwoning. Het gaat dan evenwel om laagbetaald werk en om koopwoningen in het goedkopere segment van de woningmarkt. De gemiddelde commerciële thuiskweker van hennep heeft niet veel te besteden en een deel van deze groep beschouwt de thuisteelt als een mogelijkheid om het besteedbare inkomen (fors) aan te vullen.

Geldbomen_Niet_veelPagina 62:
De interventie blijft veelal beperkt tot het ontmantelen van de kwekerij. Maar aangezien het aanbod van thuiskwekers nog altijd groot genoeg lijkt te zijn, worden de ‘inkooporganisaties’ amper geraakt door deze wijze van aanpak: voor iedere opgerolde kwekerij komt er minstens weer één in de plaats.
(…)
Uit de dossierstudie en de geobserveerde zittingen blijkt, zoals hiervoor al werd beschreven, vrijwel niet van dwang of geweld tegen de thuiskweker van hennep, hetgeen een indicatie is dat er (nog) vrijwilligers genoeg zijn om een kwekerij op te zetten of toe te laten in de woning.

Geldbomen_Gereguleerde_teeltPagina 64:
Tot slot is mogelijk de beste optie om de afzetmarkt voor Nederwiet te verkleinen. Immers, wanneer kwekers hun oogsten niet meer kwijtraken, of er beduidend lagere prijzen voor ontvangen, neemt vanzelf ook de motivatie om te telen af. De in te voeren wietpas is, althans in theorie, één mogelijkheid om dit effect te bereiken. Het grote aantal buitenlandse drugstoeristen brengt immers een forse vraag met zich mee. Wanneer de wietpas echter slechts beperkt – alleen in grensgemeenten – wordt ingevoerd, zullen voorshands verschuivingseffecten het gevolg zijn. Gereguleerde teelt van wiet ten behoeve van de coffeeshops zou de markt voor illegaal gekweekte wiet ook inperken. Dat dit in het huidige politieke krachtenveld, ook in de Europese verhoudingen, op enige termijn haalbare kaart is, mag echter niet worden verwacht.
—————————————————————————————————————————————————-

KLIK HIER voor het artikel “Internationaal en Europees Perspectief” van Ybo Buruma, over de mogelijkheden voor regulering van cannabis binnen de internationale verplichtingen.

Comments (3)

 • webmaster 03/02/2012 at 6:53 pm Reply

  @Peter Lunk: als je zo’n rapport maanden onder pet hebt weten te houden, kun je het het beste openbaar maken op een dag dat er een heel groot nieuwsverhaal speelt, bijvoorbeeld een staatsgreep, natuurramp of in Nederland: sneeuw die het land lam legt. Hooguit een 1-kolommertje in de krant en zeker geen 101 Teletekst…

 • Gertjan Dhr 04/02/2012 at 10:53 am Reply

  Politie en justitie jagen liever op schimmen om de echte zaken buiten de aandacht te houden. De kwesties van de corrupte meinedige rechters Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch (ook nog eens baas van de nederlandse mededingings Autoriteit) vormne de top van een ijsberg die men liever buiten beeld houdt.

 • H* 04/02/2012 at 3:35 pm Reply

  Frappant dat de politie vanaf september 2011 bij Brabantse cannabiskweek-ontmantelingen het giftige en kankerverwekkende dichloorvos aantreft, zou dat ook meeverkocht worden in hollandse coffeeshops? Of is dat zoals bij Wordt u daar ook zo giftig van? uit 2009 ook alleen voor de export?

  Het antwoord is aan Opstelten: wie durft deze onder de pet-kwestie aan de minister te stellen? Mogelijk de Minister van VWS want het gedoogbeleid was vooral bedoelt vanuit het het hogere doel van de volksgezondheid, met de scheiding der markten. Een THC max is dus een wassen-neus issue maar veel meer het gebrek aan politiek lef om de volksgezondheid voorop te stellen bij deze gif-bijverschijnselen van het gedoogbeldi en daarmee een algemeen welbevinden en de zelfbeschikking van de hennep en cananbis- aanwender die geen gif bij dit ecologische plantje wenst, in binnen en buitenland! De weense pre-ambule uit ’71 stelde al: legitimate purposes should not be unduly restricted – en dat daartoe behoort dus ook het stellen van vragen aan Mr Handaving Opstelten en kan nog wel eens bij een aantal politiek adviseurs en wetenshappers te rade gaan wat dit voor de nederlandse staatskas betekend! Hartegroet , drs. HK te A.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*