Opstelten: Wietpas in zuiden per 1 mei 2012

De wietpas wordt per 1 mei 2012 ingevoerd in de provincies Brabant, Limburg en Zeeland. Dat stelt minister Opstelten van veiligheid en justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Opstelten_boosIn  de brief (klik hier voor PDF), staat dat het maximum ledenaantal van 2000 voor coffeeshops pas op 1 januari 2013 ingaat. De volledige tekst van de brief staat hieronder.

Datum 15 december
Betreft: Aanscherping gedoogcriteria coffeeshops

Bij brieven van 27 mei 2011 en 26 oktober 2011 (Kamerstukken II 2010/11 24 077, nr. 259 en 2011/12, 24 077, nr. 265) heeft het kabinet de voorgenomen aanscherping van het drugsbeleid uiteengezet. Het kabinet staat voor een daadkrachtige aanpak van drugsgerelateerde overlast en (georganiseerde) criminaliteit. Er zal een einde worden gemaakt aan het huidige “open-deurbeleid”. Coffeeshops moeten kleiner en meer beheersbaar worden gemaakt. De aantrekkingskracht van het Nederlandse drugsbeleid op gebruikers uit het buitenland moet worden teruggedrongen. Middelengebruik van minderjarigen wordt sterk tegengegaan en met name kwetsbare jongeren worden beschermd tegen drugsgebruik.

In deze brief stel ik u op de hoogte van de nadere uitwerking en invoering van dit beleid. Deze
brief is tot stand gekomen mede op basis van constructief overleg met de burgemeesters van de
coffeeshopgemeenten in de zuidelijke provincies over de uitvoering van het beleid.

I Aanpassing gedoogcriteria
De basis van het nieuwe beleid wordt gevormd door de aangepaste gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie. De Aanwijzing Opiumwet wordt per 1 januari 2012 aangepast. Aan de bestaande AHOJG-criteria worden op dat moment het Besloten-clubcriterium (B-criterium) en het Ingezetenencriterium (I-criterium) toegevoegd. Per 1 januari 2014 wordt ook het Afstandscriterium toegevoegd.

Het Besloten-clubcriterium houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. De coffeeshop mag ten allen tijde maximaal 2000 leden hebben.

Legitimatie geschiedt met een geldig paspoort, een geldige  identiteitskaart en/of verblijfsdocument. De ledenlijst is controleerbaar en bevat de naam, postcode of woonplaats en geboortedatum van een lid. De ledenlijst bevat tevens een aanvangsdatum en eventueel een vervaldatum van het lidmaatschap. De ledenlijst moet een verschijningsvorm hebben zodat deze kan worden ingezien of fysiek kan worden overhandigd ter controle. De coffeeshophouder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ledenlijst.”

Het Ingezetenencriterium houdt in dat lidmaatschap voor de coffeeshop uitsluitend toegankelijk is voor ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder. Onder ingezetene wordt verstaan een persoon die zijn adres heeft in een gemeente van Nederland. Het ingezetenschap wordt aangetoond middels een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats dat bij het aangaan van het lidmaatschap niet ouder is dan vier weken.

II Gefaseerde invoering
De handhaving van het aangescherpte beleid zal gefaseerd van kracht worden. De data worden bepaald door de noodzakelijkheid om gemeenten en coffeeshopexploitanten in staat te stellen zich voor te bereiden.

1. Per 1 mei 2012 zullen in de gemeenten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland het Besloten-club- en het Ingezetenencriterium worden ingevoerd, met uitzondering van het maximumaantal leden van 2000. Het staat de gemeenten in de andere provincies vrij deze criteria ook al toe te passen.
2. Per 1 januari 2013 wordt het maximumaantal van 2000 leden van kracht.
3. Per 1 januari 2013 zullen het B- en I-criterium volledig in het hele land gelden.
4. Per 1 januari 2014 wordt het Afstandscriterium van kracht.

III Handhaving
De burgemeester handhaaft het nieuwe drugsbeleid in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie, met inachtneming van de lokale prioriteiten. De burgemeester en het Openbaar Ministerie voeren het coffeeshopbeleid beide vanuit hun eigen, bestaande verantwoordelijkheid uit. Negatieve neveneffecten, zoals het ontstaan van illegale markten, worden direct aangepakt. Lokale driehoeken zorgen voor een lokaal operationeel plan, waarin nadrukkelijk de benodigde handhavingscapaciteit wordt opgenomen. Indien aanvullende capaciteit noodzakelijk blijkt, zorg ik dat deze tijdig beschikbaar is.

IV Communicatie
De communicatie over het nieuwe beleid naar binnen- en buitenland is een essentieel onderdeel van een succesvolle invoering. Hier wordt door het rijk en de gemeenten gezamenlijk in opgetreden en wordt uiteraard gebruik gemaakt van de benodigde communicatiemiddelen om de doelgroep in binnen- en buitenland te bereiken.

De Minister van Veiligheid en Justitie
I.W. Opstelten

Klik hier om de petitie Stop de Wietpas digitaal te ondertekenen

Zie ook: Gefaseerde invoer wietpas, De Limburger, 15 december 2011

Beeld: Mr. Link's Hideout
Beeld: Mr. Link's Hideout

Comments (3)

 • Stefan 18/12/2011 at 8:45 pm Reply

  Laat ze maar lekker klooien daar in Den Haag.
  Mocht die wietpas er toch komen, ik neem er geen. Op naar de huisdealer!

 • Charlotte van der Zalm 19/12/2011 at 12:01 pm Reply

  Hij moet nog meer van die onzinnige dingen bedenken en dan heel snel en zo veel mogelijk. Misschien dat Nederland dan eens wakker word en beseft dat we in een rap tempo worden belemmerd in onze vrijheid.

  Ik heb net gekeken op de petitie-site tgen de Wiet-pas en er waren nog maar 750 inschrijvingen, dat moeten er veel en veel meer zijn. De officiele cijfers zeggen dat er minimaal 300.000 blowers in Nederland zijn dus reken maar op minimaal het dubbele en dus 99.9% heeft nog niet getekend!!

 • hanspy 02/04/2012 at 2:05 pm Reply

  Carpool opzetten naar boven de rivieren voor mensen die geen pas willen en kosten willen drukken en toch af en toe even een koffie shop willen bezoeken? Ik zit in Tilburg en binnen uur zijn er zat steden , Nijmegen, Utrecht etc. Het is maar ideetje.

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*