Raad Tilburg keert zich na ‘wietconferentie’ tegen wietpas

Na een coffeeshoptour en een wietconferentie in het stadhuis heeft de gemeenteraad van Tilburg zich op 4 juli uitgesproken tegen de wietpas. Tilburg is de vierde grote Brabanste stad die het speeltje van Opstelten hard afwijst. De VOC was de hele dag aanwezig in Tilburg.

Burgemeester Noordanus en raadsleden bij The Grass Company aan de Spoorlaan in Tilburg (© Gonzo media)
Burgemeester Noordanus en raadsleden bij The Grass Company aan de Spoorlaan in Tilburg (© Gonzo media)

De dag begon even voor elven bij The Grass Company aan de Spoorlaan. Al snel bleek dat de partijen die vóór een wietpas zijn, niet de moeite hadden genomen om deel te nemen aan de wietconferentie, die georganiseerd werd door vijf fracties uit de raad, waaronder die van de VVD. Wel present was burgemeester Peter Noordanus (PvdA). Na een presentatie over het veiligheidsbeleid van een aantal Tilburgse coffeeshops, toog de stoet te voet naar coffeeshop De Muze. Hier stond een algemene presentatie over coffeeshops en cannabis op het programma. De raadsleden en het college keken opnieuw hun ogen uit, bij sommigen zag je de vooroordelen over coffeeshops en cannabisconsumenten bijna wegsmelten…

Na de coffeeshoptour was het tijd voor de eigenlijke wietconferentie in de raadszaal. Er waren inleidingen van Charles Dorpmans (Novadic Kentron verslavingszorg), Hans van Duijn (Law Enforcement Against Prohibition), Nicole Maalsté (sociologe en kenner van de cannabismarkt) en Cisca Joldersma, voormalig drugswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer en inwoonster van Tilburg. Vooral de presentaties van Maalsté en Van Duijn maakten indruk. Voorzien van een even stevige als begrijpelijke onderbouwing legden zij uit dat maatregelen als de wietpas en het afstandscriterium weinig zinvol zijn, omdat onduidelijk is welk probleem er mee opgelost zou moeten worden.

Hans van Duijn, ex-voorzitter Nederlandse Politiebond, nu actief voor LEAP (© Gonzo media)
Hans van Duijn, ex-voorzitter Nederlandse Politiebond, nu actief voor LEAP (© Gonzo media)

Hans van Duijn wees er op dat veel mensen grote risico’s lopen als bekend wordt dat zij cannabis gebruiken. Dat geldt voor vrijwel iedereen in dienst van de overheid, met name politie en militairen maar bijvoorbeeld ook voor mensen die werken in de beveiligingsbranche. Zij zitten dus niet te wachten op een wietpas en zullen overstappen op eigen teelt of illegale handel. Als oud-politieman met veertig jaar ervaring, kan Van Duijn goed inschatten hoe effectief het optreden tegen straatdealers is: “Het effect van dat optreden duurt tussen de vijf minuten tot twee uur; daarna is het gat weer gevuld.”

Over de achterdeurproblematiek zei Van Duijn: “Alle coffeeshops zijn gedwongen hun inkopen te doen in het illegale circuit. Dat veroorzaakt het bestuur van dit land. Dus kunt u die mensen niet verwijten dat ze dingen doen die niet mogen, want zo is het georganiseerd.”

Nicole Maalsté benadrukte dat de aannames over cannabis en coffeeshops zelden op wetenschappelijk onderzoek of bewijs steunen. Dat geldt voor alle hete hangijzers die de laatste tijd in het nieuws zijn: het THC-gehate van cannabis, het sluiten van coffeeshops in de buurt van scholen en de mogelijke effecten van een clubsysteem met wietpas. Samenvattend stelde Maalsté:

Cannabis-deskundige Nicole Maalsté (© Gonzo media)
Cannabis-deskundige Nicole Maalsté (© Gonzo media)
  • Effectiviteit nieuwe maatregelen (wietpas, afstandscriterium en beperking THC-gehalte) niet onderbouwd met wetenschappelijke kennis
  • Nieuwe maatregelen stuiten op juridische problemen en hebben ongewenste neveneffecten (illegale markt, overlast, criminalisering NL consument)
  • Nieuwe maatregelen dragen niet bij aan oplossen van werkelijke problematiek (achterdeur)
  • Aanpak Task Force heeft ongewenste effecten op de volksgezondheid en op achterdeurproblematiek
  • Internatonale Drugsverdragen geven ruimte voor regulering achterdeur mits in het kader van de volksgezondheid

Burgemeester Noordanus wekte de achterdocht van veel aanwezigen doordat hij het leeuwendeel van Maalsté’s presentatie misliep, ‘vanwege een dringend SMS-je’ dat hij buiten de zaal beantwoordde. Vanuit Amsterdam was Michael Veling (420 cafe, woordvoerder BCD) naar Tilburg gekomen. Zijn bijdrage aan de discussie was zonder meer prikkelend. In de brief van Noordanus over de wietpas was hem vooral de duidelijke link opgevallen tussen invoering van de pas en de miljoenen voor de Brabantse Taskforce Georganiseerde Criminaliteit, waarvan Noordanus voorzitter is.

Het gezelschap bezoekt coffeeshop De Muze in de Tuinstraat (© Gonzo media)
Het gezelschap bezoekt coffeeshop De Muze in de Tuinstraat (© Gonzo media)

De burgemeester reageerde met aan onfatsoen grenzend dédain: ‘dan moet je mijn brief maar eens lezen, vriend’. Waarop Veling hem met een letterlijk citaat om de oren sloeg en de raad liet weten dat in Amsterdam het huis te klein zou zijn als de burgemeester zo’n brief zou schrijven. Klik hier voor de brief van Noordanus van mei 2011.

Voor de VOC waren Joep Oomen, Derrick Bergman en Myranda Bruin aanwezig. In een persbericht riep de VOC de Tilburgse gemeenteraad op ‘te kiezen voor de Tilburgers en de volksgezondheid en tegen de wietpas en het zinloze afstandscriterium voor coffeeshops’. Klik hier voor een PDF van het persbericht n.a.v. de wietconferentie.

Zo ziet het er nou uit... bezoek aan coffeeshop De Muze (© Gonzo media)
Zo ziet het er nou uit... bezoek aan coffeeshop De Muze (© Gonzo media)

In samenwerking met de Tilburgse Vereniging De Achterdeur kregen alle raadsleden een exemplaar van de dvd van het Cannabis Tribunaal 2010, met o.a. Gerd Leers en Dries van Agt. Voor de raadsleden eindigde de dag pas rond half een ‘s nachts, toen gestemd werd over de twee moties coffeeshopbeleid. Beide moties kregen een meerderheid van stemmen en zijn dus aangenomen. De tekst van de cruciale Motie “wietpas” staat hieronder. Klik hier voor de originele motie in PDF-formaat.

MOTIE “wietpas”

Raadsvergadering: 04 juli 2011
Pijler: Bestuur, Vestigingsklimaat, Leefbaarheid
Programma: Modern Bestuur

© Gonzo media
© Gonzo media

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen 04 juli 2011, gehoord hebbende de beraadslaging in de raad en kennis genomen hebbend van de schriftelijke reactie van de Burgemeester aan Minister Opstelten d.d. 27 mei 2011

Overwegende dat:

• Invoering van de wietpas zal bijdragen aan toename van straathandel en daarmee overlast en vermenging van handel in soft- en hard drugs;
• Invoering van de wietpas extra politiecapaciteit vergt in enerzijds controle en handhaving van het pasjessysteem en anderzijds het optreden tegen alternatieve handelskanalen zoals de straathandel;

© Gonzo media
© Gonzo media

• De wietpas niet bijdraagt aan de oplossing van specifieke problemen in Tilburg rondom gebruik en handel in soft- en harddrugs en afbreuk doet aan de in Tilburg bestaande en controleerbare situatie
• De huidige problemen met betrekking tot (het gebruik van) cannabis vooral gerelateerd zijn aan de export ervan naar het buitenland en aan de bevoorrading van de achterdeur van coffeeshops en nauwelijks aan de voordeur (de klantkant) van coffeeshops;
• Het huidige -Tilburgse- beleid rondom coffeeshops ten aanzien van gezondheidsrisico’s en verslavingszorg succesvol is;

Demonstratie-tafel bij coffeeshop De Muze (© Gonzo media)
Demonstratie-tafel bij coffeeshop De Muze (© Gonzo media)

Spreekt uit dat:
Geen voorstander te zijn van invoering van een “wietpas” en

Draagt het college op
• Geen onomkeerbare stappen te nemen bij / door invoering van een wietpassysteem totdat het Rijk ons dit onontkoombaar oplegt;
• Er bij de minister op aan te dringen dat een opgelegde invoering van een wietpas niet kan worden doorgevoerd zonder extra politiecapaciteit beschikbaar gesteld te krijgen voor het aanpakken van de te verwachten toename van handelskanalen buiten coffeeshops om;
• Er bij de minister op aan te dringen maatregelen te nemen ter bestrijding van problemen bij wietgerelateerde criminaliteit

Burgemeester Noordanus (PvdA) in gesprek met Willem Vugs, voorzitter van De Achterdeur (© Gonzo media)
Burgemeester Noordanus (PvdA) in gesprek met Willem Vugs, voorzitter van De Achterdeur (© Gonzo media)

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening
Mieke Heuvelmans-Van Leuven D66
Hassan Chibani PvdA
Marc Vintges GroenLinks
Veerle Slegers SP
Sandra Franken FF

Zie ook: Ook Tilburg tegen wietpas, Brabants Dagblad, 5 juli 2011

De VOC heeft het hele debat live via Twitter verslagen; zie twitter.com/#!/vocnederland

Burgemeester, wethouder en raadsleden bezoeken The Grass Company (© Gonzo media)
Burgemeester, ambtenaren en raadsleden bezoeken The Grass Company (© Gonzo media)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*