Brief drugsbeleid Opstelten en Schippers

Voor wie precies wil nalezen wat de kabinetsplannen voor coffeeshops zijn: de brief van VVD-ministers Ivo Opstelten en Edith Schippers aan de Tweede Kamer van gisteren is nu beschikbaar.

Wietpas-controle op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)
Wietpas-controle op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

Vooralsnog is de negen pagina’s tellende brief alleen in PDF-formaat beschikbaar; klik hier om de brief te downloaden. Opmerkelijk: dit kabinet is van plan de aankoop van cannabis te legaliseren. Ingezetenen van Nederland die over een geldige ‘clubpas’ beschikken is het immers wettelijk toegestaan cannabis te kopen. Een paar citaten uit de brief:

“Coffeeshops worden besloten clubs voor de lokale markt. Om dit te realiseren kunnen alleen meerderjarige ingezetenen van Nederland toegang krijgen tot een coffeeshop op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een bewijs dat de aanvrager ingezetene van Nederland is. De keuze van dit kabinet voor legitimatie door middel van een geldig identiteitsbewijs voorkomt fraude met clubpassen. Het lidmaatschap zal worden gecontroleerd aan de hand van een (verplichte) ledenadministratie van de coffeeshopexploitant.”

“De gewenste kleinschaligheid wordt gerealiseerd door maximering van het aantal leden van de coffeeshop. Het lidmaatschap is duurzaam. Het lidmaatschap kan niet op dagbasis worden verkregen en kan in in ieder geval niet voor korter dan één jaar worden aangegaan. Er dient dus sprake te zijn van een stabiel bestaan aan leden.”

Cannabis Bevrijdingsdag 2011: 'Opstelten' vraagt naar wietpas (© Gonzo media)
Cannabis Bevrijdingsdag 2011: 'Opstelten' vraagt naar wietpas (© Gonzo media)

“De burgemeester stelt het aantal leden van een coffeeshop vast aan de hand van de infrastructuur, de omgeving van een coffeeshop en gegevens over het gemiddeld aantal cannabisgebruikers. Hoewel lokaal bepaald zal, gelet op de gewenste kleinschaligheid, landelijk een nog nader te bepalen maximum ledenaantal per coffeeshop worden vastgesteld.”

“Niet-ingezetenen van Nederland wordt de toegang tot coffeeshops ontzegd. Voor het toepassen van dit zogenoemde ingezetenencriterium is de uitkomst van de rechtszaak bij de Raad van State tussen de gemeente Maastricht en een coffeeshophouder van belang. Deze gaat over de toelaatbaarheid van het ontzeggen van de toegang tot coffeeshops aan niet-ingezetenen van Nederland. De verwachting is dat de Raad van State uiterlijk begin juli 2011 uitspraak zal doen. Deze uitspraak zal worden afgewacht om er zeker van te zijn dat tot implementatie van deze maatregel worden overgegaan.”

“Om de zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren te verkleinen, vergroot het kabinet de afstand tussen scholen en coffeeshops naar 350 meter.”

Cartoon © Fresh & DC Lama
Cartoon © Fresh & DC Lama

“Om de afstand tussen een coffeeshop en een school te meten, geldt -net als nu- de reëel af te leggen afstand te voet over de openbare weg tussen de voordeur van de coffeeshop tot de hoofdingang van de school. Onder scholen wordt verstaan scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.”

“Landelijke invoering van de genoemde maatregelen zal geschieden door een aanvulling op de AHOJG-criteria in de beleidsregels van het Openbaar Ministerie. (…) De lokale toepassing van de maatregelen wordt gerealiseerd via aanpassing van de exploitatievergunning / gedoogbeschikking. Tegelijkertijd en in aanvulling op de wijziging van de AHOJG-criteria worden tussen het Rijk en coffeeshopgemeenten afspraken gemaakt over de handhaving van de (aangevulde) AHOJG-criteria. Hierbij wordt gedacht aan afspraken over periodieke controles, mogelijke girale betaling en eventuele overige gedoogvoorschriften. In dat kader worden ook afspraken gemaakt over voorlichtingsmateriaal bij coffeeshops ten behoeve van gebruikers en deelname aan de training ‘Goed Gastheerschap’ door coffeeshops.”

Georganiseerde crimineel? (foto © Gonzo media)
Georganiseerde crimineel? (foto © Gonzo media)

“Gemeenten kunnen zelf door het verstrekken, dan wel het intrekken van de exploitatievergunning / gedoogbeschikking bepalen hoeveel coffeeshops er in de gemeente geopend zijn.”

“Men zou kunnen vrezen dat het uitsluiten van buitenlandse drugstoeristen uit de coffeeshops zou kunnen leiden tot een forse toename van een illegale verkoop aan die klanten. De ervaringen op dit punt laten zien dat dit mogelijk in beperkte mate het geval zou kunnen zijn. Het voornaamste effect zal zijn dat de drugstoeristen niet meer naar ons land zullen komen voor hun cannabis. Veel drugstoeristen blijken immers juist te komen omdat ze in de coffeeshops rustig en veilig cannabis kunnen consumeren. Thuis kunnen ze ook gebruik maken van al bestaande illegale markten.”

“Zoals toegezegd (…) kom ik hierbij terug op het arrest van de Hoge Raad. Het arrest legt de huidige formulering van de aanwijzing Opiumwet zo uit dat de teelt van niet meer dan vijf hennepplanten met een politiesepot wordt afgedaan, ongeacht de hoeveelheid of het gewicht dat deze teelt opbrengt. De implicaties van dit arrest worden meegenomen in de wijziging van de aanwijzing Opiumwet per 1 juli 2011.”

Ivo Opstelten, minister van veiligheid en justitie voor de VVD (© Gonzo media)
Ivo Opstelten, minister van veiligheid en justitie voor de VVD (© Gonzo media)

“Daarnaast is een wetsvoorstel opgesteld dat de politie en het Openbaar Ministerie in staat stelt gemakkelijker en steviger op te treden tegen personen en bedrijven die illegale hennepteelt voorbereiden en/of bevorderen, zoals de activiteiten van growshops en andere facilitatoren die betrokken zijn bij de voorbereiding van de illegale hennepteelt. Dit wetsvoorstel ligt ter advisering bij de Raad van State.”

“Voor de aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs is de uitkomst van het onderzoek naar de lijstensystematiek van de Opiumwet door de Commissie Garretsen van belang. Dit onderzoek wordt voor de zomer afgerond. U zult hierover nader geïnformeerd worden.”

“Kern van ons beleid is dat elke vorm van teelt van cannabis strafbaar en verboden is en blijft. Experimenten zoals de gemeente Utrecht deze voorstelt zijn in strijd met geldende wetgeving en internationale verplichtingen.”

“Het drugsgebruik in de algemene bevolking is het afgelopen decennium nagenoeg gelijk gebleven. Het cannabisgebruik onder jongeren vertoont recentelijk zelfs een lichte daling.”

70.000 verkooppunten, vanaf 25 cent per flesje of 40 cent per halve liter-blik
70.000 verkooppunten, vanaf 25 cent per flesje of 40 cent per halve liter-blik, wereldwijd 2,5 miljoen doden per jaar
660 verkooppunten, vanaf 3 euro per joint of 5 euro per gram
660 verkooppunten, vanaf 3 euro per joint of 5 euro per gram, wereldwijd nul doden sinds het begin der tijden

Comments (2)

 • Bart 28/05/2011 at 2:11 pm Reply

  Afstandscriterium van 250 naar 350 meter: want jongeren willen absoluut niet twee minuten langer over wiet halen doen.

 • nol van schaik 28/05/2011 at 2:10 pm Reply

  Adieu Coffeeshop, welkom in de Wietclub?

  Elke keer sta ik versteld van de doortastende vindingrijkheid van onze Justitie Minister Opstelten en zijn adviseurs, want het “wietpas project” moet en zal er komen, al was het maar om gezichtsverlies te voorkomen.

  Na alle commotie om de wietpas is de knoop nu doorgehakt, de wietpas, die clubpas gaat heten, gaat er komen, en coffeeshops moeten volgens de overheid worden “Wietclubs” worden gedoopt.
  Dat is nogal wat, coffeeshops als zodanig verdwijnen dan toch, en de door Opstelten verzonnen wietclubs nemen hun plaats dan in. Best een slimme zet van Ivo Opstelten, die op deze manier het wereldberoemde fenomeen coffeeshop doet ‘verdwijnen’ in het niets. De kritiek op coffeeshops zal hiermee moeten verstommen, want je kan geen kritiek leveren op iets dat niet bestaat…

  Als eersten verdwijnen de coffeeshops in het zuiden des lands, alwaar de Belgische, Franse en Duitse cannabis liefhebbers overlast veroorzaken met hun aanwezigheid in en rond coffeeshops. Zodra de Wietclubs operatief zijn, en alleen beschikbaar zijn voor Nederlanders, is het dus afgelopen met de verkoop van wiet aan de groeiende groep belangstellendenuit onze buurlanden. De heer Opstelten denkt dat hiermee het probleem opgelost gaat worden, en dat de buitenlandse cannabisten thuis blijven wachten tot er Wietclubs in hun land worden geopend. Het ‘Wietclub plan’ van onze regering zal na de invoering sneller door de mand vallen dan een goed gemikte korfbal, want het aantal cannabis transacties op straat en vanuit woningen en louche cafe’s zal meer overlast veroorzaken dan de bestaande situatie.

  Nu is dat niets nieuws, in de 340 Nederlandse gemeentes zonder gedoogde coffeeshops wordt al decennia oogluikend toegestaan dat er vanuit woningen en op straat wordt gedeald, en niet alleen in cannabis, de illegale markt kent geen restricties, qua soorten drugs. Nieuw is dat ook in 101 steden met coffeeshops het straatbeeld zal worden ‘verrijkt’ met talloze hustlers, die bij de stations en hotels buitenlanders gaan aanspreken om ze wiet en andere drugs aan te bieden. De toeristen zullen hun aangeschafte wiet op straat of in hun hotel moeten oproken, want ze mogen dat nergens anders.

  Nu even iets anders, Minister Opstelten wil mij en mijn collega’s dus gaan dwingen van onze coffeeshops wietverenigingen te maken, met een beperkt aantal leden en een clubpas.
  Daar werk ik dus niet aan mee, ik ben ondernemer, en heb een bij de KvK geregistreerd horeca bedrijf, met personeel en klanten. Ik ben niet van plan mijn bedrijf beschikbaar te stellen als verenigings gebouw of clubhuis, dan verlies ik de controle over mijn eigen ruimte.
  Onze bedrijven heten overigens al sinds jaar en dag ‘cannabisshop’, hetgeen een veel duidelijkere omschrijving is voor een wietwinkeltje dan de titel ‘coffeeshop’. Het zorgt er o.a voor dat mensen die niet geinterresseerd zijn in cannabis niet naar binnen komen voor een kopje koffie en een appelpuntje, zodat niemand onwetend en ongewild onze shop binnenstapt. Een kennis die iets voorbij een van onze cannabisshops een ‘normale’ coffeeshop dreef, heeft de titel van zijn zaak veranderd in ‘cafetaria’, omdat hij dagelijks tientallen malen moest uitleggen dat hij geen wiet en hash verkoopt.

  Het verplicht weigeren van de toegang tot onze cannabisshops is naar mijn mening aanzetten tot discriminatie, want wij zijn een horeca bedrijf, geen besloten club met nationalistische inslag.
  Onze medewerkers willen niet meewerken aan discriminatie, en ik wil als ondernemer niet verplicht worden om mijn medewerkers aan te zetten tot discriminatie, want beide feiten zijn strafbaar volgens artikel 137d uit het Wetboek van Strafrecht.

  De plannen van Minister Opstelten gaan zorgen voor chaos in de steden waar de Wietclub en de Clubpas worden ingevoerd, de belastings opbrengst van coffeeshops zal sterk dalen en het aantal straat-, huis-, en bezorgdealers zal sterk toenemen.

  Het is ook nog maar de vraag of mijn klanten wel lid willen worden van een Wietclub om als zodanig in een registratie systeem terecht komen, en mag dat allemaal zo maar, met het oog op de bescherming van de privacy?

  Mijn standpunt is duidelijk, ik zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat Ivo Opstelten de dienst gaat uitmaken in mijn cannabisshops. Zodra mij te kennen gegeven wordt om mijn cannabisshops te veranderen in Wietclubs zal ik alle gerechtelijke stappen ondernemen die mogelijk zijn om Ivo’s plannen te bestrijden, de kosten voor de advocaat zijn aftrekbaar.

  Nol van Schaik,
  cannabisshops Willie Wortel
  wortel@hempcity.net

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*