Brief drugsbeleid Opstelten en Schippers

  • SHARE:
  • Tweet this

May 28th, 2011 | 12:59
Door webmaster

Voor wie precies wil nalezen wat de kabinetsplannen voor coffeeshops zijn: de brief van VVD-ministers Ivo Opstelten en Edith Schippers aan de Tweede Kamer van gisteren is nu beschikbaar.

Wietpas-controle op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

Wietpas-controle op Cannabis Bevrijdingsdag, Amsterdam, 8 mei 2011 (© Gonzo media)

Vooralsnog is de negen pagina’s tellende brief alleen in PDF-formaat beschikbaar; klik hier om de brief te downloaden. Opmerkelijk: dit kabinet is van plan de aankoop van cannabis te legaliseren. Ingezetenen van Nederland die over een geldige ‘clubpas’ beschikken is het immers wettelijk toegestaan cannabis te kopen. Een paar citaten uit de brief:

“Coffeeshops worden besloten clubs voor de lokale markt. Om dit te realiseren kunnen alleen meerderjarige ingezetenen van Nederland toegang krijgen tot een coffeeshop op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een bewijs dat de aanvrager ingezetene van Nederland is. De keuze van dit kabinet voor legitimatie door middel van een geldig identiteitsbewijs voorkomt fraude met clubpassen. Het lidmaatschap zal worden gecontroleerd aan de hand van een (verplichte) ledenadministratie van de coffeeshopexploitant.”

“De gewenste kleinschaligheid wordt gerealiseerd door maximering van het aantal leden van de coffeeshop. Het lidmaatschap is duurzaam. Het lidmaatschap kan niet op dagbasis worden verkregen en kan in in ieder geval niet voor korter dan één jaar worden aangegaan. Er dient dus sprake te zijn van een stabiel bestaan aan leden.”

Cannabis Bevrijdingsdag 2011: 'Opstelten' vraagt naar wietpas (© Gonzo media)

Cannabis Bevrijdingsdag 2011: 'Opstelten' vraagt naar wietpas (© Gonzo media)

“De burgemeester stelt het aantal leden van een coffeeshop vast aan de hand van de infrastructuur, de omgeving van een coffeeshop en gegevens over het gemiddeld aantal cannabisgebruikers. Hoewel lokaal bepaald zal, gelet op de gewenste kleinschaligheid, landelijk een nog nader te bepalen maximum ledenaantal per coffeeshop worden vastgesteld.”

“Niet-ingezetenen van Nederland wordt de toegang tot coffeeshops ontzegd. Voor het toepassen van dit zogenoemde ingezetenencriterium is de uitkomst van de rechtszaak bij de Raad van State tussen de gemeente Maastricht en een coffeeshophouder van belang. Deze gaat over de toelaatbaarheid van het ontzeggen van de toegang tot coffeeshops aan niet-ingezetenen van Nederland. De verwachting is dat de Raad van State uiterlijk begin juli 2011 uitspraak zal doen. Deze uitspraak zal worden afgewacht om er zeker van te zijn dat tot implementatie van deze maatregel worden overgegaan.”

“Om de zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren te verkleinen, vergroot het kabinet de afstand tussen scholen en coffeeshops naar 350 meter.”

Cartoon © Fresh & DC Lama

Cartoon © Fresh & DC Lama

“Om de afstand tussen een coffeeshop en een school te meten, geldt -net als nu- de reëel af te leggen afstand te voet over de openbare weg tussen de voordeur van de coffeeshop tot de hoofdingang van de school. Onder scholen wordt verstaan scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.”

“Landelijke invoering van de genoemde maatregelen zal geschieden door een aanvulling op de AHOJG-criteria in de beleidsregels van het Openbaar Ministerie. (…) De lokale toepassing van de maatregelen wordt gerealiseerd via aanpassing van de exploitatievergunning / gedoogbeschikking. Tegelijkertijd en in aanvulling op de wijziging van de AHOJG-criteria worden tussen het Rijk en coffeeshopgemeenten afspraken gemaakt over de handhaving van de (aangevulde) AHOJG-criteria. Hierbij wordt gedacht aan afspraken over periodieke controles, mogelijke girale betaling en eventuele overige gedoogvoorschriften. In dat kader worden ook afspraken gemaakt over voorlichtingsmateriaal bij coffeeshops ten behoeve van gebruikers en deelname aan de training ‘Goed Gastheerschap’ door coffeeshops.”

Georganiseerde crimineel? (foto © Gonzo media)

Georganiseerde crimineel? (foto © Gonzo media)

“Gemeenten kunnen zelf door het verstrekken, dan wel het intrekken van de exploitatievergunning / gedoogbeschikking bepalen hoeveel coffeeshops er in de gemeente geopend zijn.”

“Men zou kunnen vrezen dat het uitsluiten van buitenlandse drugstoeristen uit de coffeeshops zou kunnen leiden tot een forse toename van een illegale verkoop aan die klanten. De ervaringen op dit punt laten zien dat dit mogelijk in beperkte mate het geval zou kunnen zijn. Het voornaamste effect zal zijn dat de drugstoeristen niet meer naar ons land zullen komen voor hun cannabis. Veel drugstoeristen blijken immers juist te komen omdat ze in de coffeeshops rustig en veilig cannabis kunnen consumeren. Thuis kunnen ze ook gebruik maken van al bestaande illegale markten.”

“Zoals toegezegd (…) kom ik hierbij terug op het arrest van de Hoge Raad. Het arrest legt de huidige formulering van de aanwijzing Opiumwet zo uit dat de teelt van niet meer dan vijf hennepplanten met een politiesepot wordt afgedaan, ongeacht de hoeveelheid of het gewicht dat deze teelt opbrengt. De implicaties van dit arrest worden meegenomen in de wijziging van de aanwijzing Opiumwet per 1 juli 2011.”

Ivo Opstelten, minister van veiligheid en justitie voor de VVD (© Gonzo media)

Ivo Opstelten, minister van veiligheid en justitie voor de VVD (© Gonzo media)

“Daarnaast is een wetsvoorstel opgesteld dat de politie en het Openbaar Ministerie in staat stelt gemakkelijker en steviger op te treden tegen personen en bedrijven die illegale hennepteelt voorbereiden en/of bevorderen, zoals de activiteiten van growshops en andere facilitatoren die betrokken zijn bij de voorbereiding van de illegale hennepteelt. Dit wetsvoorstel ligt ter advisering bij de Raad van State.”

“Voor de aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs is de uitkomst van het onderzoek naar de lijstensystematiek van de Opiumwet door de Commissie Garretsen van belang. Dit onderzoek wordt voor de zomer afgerond. U zult hierover nader geïnformeerd worden.”

“Kern van ons beleid is dat elke vorm van teelt van cannabis strafbaar en verboden is en blijft. Experimenten zoals de gemeente Utrecht deze voorstelt zijn in strijd met geldende wetgeving en internationale verplichtingen.”

“Het drugsgebruik in de algemene bevolking is het afgelopen decennium nagenoeg gelijk gebleven. Het cannabisgebruik onder jongeren vertoont recentelijk zelfs een lichte daling.”

70.000 verkooppunten, vanaf 25 cent per flesje of 40 cent per halve liter-blik

70.000 verkooppunten, vanaf 25 cent per flesje of 40 cent per halve liter-blik, wereldwijd 2,5 miljoen doden per jaar

660 verkooppunten, vanaf 3 euro per joint of 5 euro per gram

660 verkooppunten, vanaf 3 euro per joint of 5 euro per gram, wereldwijd nul doden sinds het begin der tijden

De VOC Blog

Welkom bij het VOC, dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.