15 Kamervragen Lea Bouwmeester over coffeeshops

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) heeft vijftien schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van veiligheid en justitie en die van volksgezondheid, welzijn en sport over het coffeeshopbeleid.

Bouwmeester doet wat een Kamerlid hoort te doen: de regering controleren en ter verantwoording roepen over het gevoerde of geplande beleid. Onze favoriet: “Deelt u de mening dat al jaren verbod op verbod wordt gestapeld, maar dit niet het gewenste effect heeft?” Houd de VOC-site in de gaten voor de antwoorden van Opstelten en Schippers…

Lea Bouwmeester (Foto: Gelre FM)
Lea Bouwmeester (Foto: Gelre FM)

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van VWS over softdrugsbeleid (ingezonden 26 november 2010)

Vraag 1
Kent u het bericht «Amsterdam wil geen pasjessysteem coffeeshops»?1

Vraag 2
Hoe verhoudt zich uw uitgangspunt dat een pasjessysteem overlast moet tegengaan met de uitspraak van de Amsterdamse burgemeester dat Amsterdam geen overlast ervaart van bezoekers van coffeeshops? Bent u van mening dat een pasjessysteem de drugscriminaliteit zal doen afnemen? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom wilt u toch een pasjessysteem invoeren?

Vraag 3
Bent u bereid het invoeren van het pasjessysteem over te laten aan die gemeenten die het nodig denken te hebben? Zo nee, waarom niet?

Coffeeshopcongres Eindhoven, 18 juni 2009. V.l.n.r: Marc Josemans (VOCM), Lea Bouwmeester, Jan Silver (Dutch Flowers, Amsterdam) en Willem Panders (Pyramide, Bussum). Foto © Gonzo media
Coffeeshopcongres Eindhoven, 18 juni 2009. V.l.n.r: Marc Josemans (VOCM), Lea Bouwmeester, Jan Silver (Dutch Flowers, Amsterdam) en Willem Panders (Pyramide, Bussum). Foto © Gonzo media

Vraag 4
Deelt u de mening dat door het invoeren van een pasjessysteem gebruikers die geen pasje hebben hun toevlucht zullen nemen tot illegale verkooppunten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u voorkomen dat de verkoop van cannabis nog meer in de illegaliteit verdwijnt?

Vraag 5
Deelt u de mening dat gebruikers die bij illegale verkooppunten cannabis kopen eerder in aanraking zullen komen met andere (hard)drugs? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u daar tegen doen?

Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (Foto: Wikimedia)
Ivo Opstelten (VVD), minister van veiligheid en justitie (Foto: Wikimedia)

Vraag 6
Bent u van mening dat het drugsbeleid benaderd moet worden vanuit de «harm-reduction» en dus met een grote gezondheidscomponent? Zo nee, wat is er veranderd aan het uitgangspunt ? Zo ja, hoe gaat u dat vormgeven?

Vraag 7
Bent u van mening dat het huidige drugsbeleid jongeren beschermen en weerbaar maken tegen gebruik en koop bij drugsrunners en andere illegale verkopers van softdrugs? Zo nee, waarom niet en welke echte oplossingen gaat u voorstellen? Zo ja, welke cijfers tonen aan dat de strafbaarstelling van drugsverkoop via drugsrunners en andere illegale verkopers succesvol is?

Vraag 8
Deelt u de mening dat al jaren verbod op verbod wordt gestapeld, maar dit niet het gewenste effect heeft? Deelt u de mening dat preventie en handhaving juist daarom hand in hand moet gaan? Zo ja, wat gaat u eraan doen. Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Maakt u zich ook zorgen om de schooluitval van jongeren onder de 18 jaar en jongeren erboven door gebruik van genotsmiddelen, waaronder cannabis? Welke preventieve maatregelen wil u nemen zin om schooluitval door genotsmiddelen tegen te gaan? Of bent u van mening dat het sluiten van coffeeshops of ontmoedigen van verkoop van softdrugs via coffeeshops een adequaat middel is om jongeren af te houden van het gebruik van softdrugs? Zo nee, waarom meent u toch maatregelen te moeten nemen tegen coffeeshops? Zo ja, kunt u dit staven aan de hand van cijfers?

Edith Schippers (VVD), minister van VWS (Foto: VVD)
Edith Schippers (VVD), minister van VWS (Foto: VVD)

Vraag 10
Kent u het artikel «Het Nederlands drugsbeleid en de wet van de remmende voorsprong»?2

Vraag 11
Deelt u de mening van de schrijver dat Nederland haar voorsprong op het gebied van liberaal drugsbeleid heeft verloren door de wet van de remmende voorsprong? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12
Bent u met de schrijver van mening dat slimme en creatieve juristen moeten kijken naar de mogelijkheden voor een gereguleerde of gelegaliseerde aanvoer om op die manier legaal drugsbeleid te kunnen voeren?

13
Bent u van mening dat het niet mogen telen van wiet door coffeeshops of het niet hebben van een grotere handelsvoorraad korte metten zal maken met criminaliteit, overlast en intimidatie? Zo ja, op welke wijze?

Beeld: VOC
Beeld: VOC

Vraag 14
Hoe moet overlastgevende thuisteelt tegengegaan worden nu het telen van wiet door coffeeshops niet mogelijk wordt gemaakt?

Vraag 15
Is het verhogen van de handelsvoorraad volgens het voorstel van Commissie-Van de Donk een manier om criminaliteit begaan tegen de loopjongens van cannabis tegen te gaan? Zo ja, bent u bereid deze loopjongens deze bescherming te bieden? Zo nee, waarom niet en welk middel is wel effectief?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Ham (D66), ingezonden 26 november 2010
(vraagnummer 2010Z17721).

1: Nu.nl, «Amsterdam wil geen pasjessysteem coffeeshops», 19 november 2010.

2: NJB, «Het Nederlands drugsbeleid en de wet van de remmende voorsprong», 2010, 2580–2587.

Klik hier om een PDF-versie van deze Kamervragen te downloaden op ikregeer.nl

Filmpje ‘Pasjessysteem coffeeshop geen wondermiddel tegen overlast’, PvdA-website 19 november 2010:

Comment (1)

  • Ren78 30/11/2010 at 5:34 pm Reply

    Respect voor Lea!
    Zij blijkt enig verstand van de materie te hebben!
    Iets wat ik van weinig politici kan zeggen, helaas…

Leave Your Comment

Your email address will not be published.*