Tweede Kamer antwoordt brandbrief VOC over drugsbeleid

De Tweede Kamer gaat pas weer praten over drugsbeleid als er een nieuw kabinet is. Dat schrijft de Tweede Kamer commissie justitie in antwoord op de brandbrief die de VOC onlangs aan de achterdeur van het Kamergebouw spijkerde. 

Joep Oomen spijkert de brief aan de achterdeur van de Tweede Kamer (© Jurriaan Brobbel)
Joep Oomen spijkert de brief aan de achterdeur van de Tweede Kamer (© Jurriaan Brobbel)

Een VOC-delegatie overhandigde op 30 augustus een brief aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet bij de griffie van de Tweede Kamer en spijkerde een kopie aan de achterdeur van het Kamergebouw. In de brief, namens de VOC ondertekend door Freek Polak, roept de VOC het parlement op om na 2½ jaar uitstel eindelijk te debatteren over het drugsbeleid.

Klik hier voor een PDF van de brief.

Het antwoord kwam deze week, van de vaste Kamercommissie justitie.
De volledige tekst:

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T. 070-3182211
E.  cie.just@tweedekamer.nl

Commissie  Justitie

Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC)
t.a.v. de heer F. Polak

Plaats en datum:    Den Haag, 20 september 2010
Betreft:                      Verzoek VOC aan Tweede Kamer om spoeddebat over huidige drugsbeleid
Ons kenmerk:         2010Z12107/2010D35199
Uw kenmerk:
Uw brief van:         30 augustus 2010

Geachte heer Polak,

Uw bovengenoemde brief met het verzoek aan de Tweede Kamer om een spoeddebat te houden over het
huidige drugsbeleid is op 15 september 2010 door de vaste commissie voor Justitie in een
procedurevergadering behandeld.

In die vergadering heeft de commissie besloten uw brief voor kennisgeving aan te nemen. Dit betekent dat
de commissie als zodanig op dit moment geen verdere actie zal ondernemen. Dit heeft ermee te maken dat
de Hoofdlijnenbrief Drugsbeleid na de val van het kabinet door de Kamer controversieel is verklaard.
Daarmee heeft de Kamer aangegeven niet meer met het huidige demissionaire kabinet over dit onderwerp
te willen spreken. Naar verwachting zal dit onderwerp pas na het aantreden van een nieuw kabinet op de
agenda worden geplaatst.
Dit neemt niet weg dat de individuele leden de inhoud van uw brief kunnen betrekken bij hun
oordeelsvorming over dit onderwerp.

Namens de commissie dank ik u voor de toezending van uw brief.

Hoogachtend,

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,

D.S. Nava

Zie ook: Succesvolle VOC actie op het Binnenhof: oproep aan het parlement (VOC-Blog 31 augustus 2010)

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*