Sabotage? Job Cohen en August de Loor slaan terug!

‘Coffeeshops sluiten? Dat werkt niet in mijn stad’ luidt de kop boven een ingezonden brief van burgemeester Job Cohen in NRC/Handelsblad van woensdag. Cohen reageert op de kritiek van ChristenUnie en CDA op het Amsterdamse beleid om geen coffeeshops nabij scholen te sluiten. Ook August de Loor klom in de pen over deze kwestie.

Job Cohen (foto © Gonzo media)
Job Cohen (foto © Gonzo media)

Volgens de ChristenUnie ‘saboteert’ Job Cohen het regeerakkoord door het zogenaamde ‘afstandscriterium’ voor coffeeshops niet in te voeren in zijn stad. Cohen’s reactie in NRC/Handelsblad van 10 februari:

Coffeeshops sluiten? Dat werkt niet in mijn stad

„Onbegrijpelijk” vindt Pieter van Geel (CDA) het dat Amsterdam de coffeeshops die op 250 meter afstand van een middelbare school liggen, niet sluit. Ed Anker (ChristenUnie) spreekt zelfs van sabotage van het regeerakkoord. Het tegendeel is het geval: ik saboteer niet, ik werk en denk mee.

Daarbij staat mij hetzelfde doel voor ogen als het kabinet: jongeren moeten beschermd worden tegen de risico’s van softdrugs. In het regeerakkoord is hiervoor een zogenoemd afstandscriterium voorgesteld, of, en hier citeer ik uit de beantwoording van het kabinet van vragen bij de begrotingsbehandeling Justitie voor 2009: „Afgesproken is dat alle gemeenten in 2011 een afstandscriterium van minimaal 250 meter met betrekking tot scholen hanteren dan wel andere drempelverhogende maatregelen treffen.” Deze afspraak is vastgelegd na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarin wordt dus ook ruimte gelaten om te komen met andere drempelverhogende maatregelen waar het afstandscriterium niet mogelijk is. De problematiek met coffeeshops is niet overal hetzelfde. Het is dan ook verstandig dat het kabinet deze ruimte heeft geboden aan de steden.

Cartoon © Fresh & DC Lama
Cartoon © Fresh & DC Lama

Amsterdam heeft vraagtekens bij het afstandscriterium. De stad kent een hoge concentratie coffeeshops, meer dan een kwart van alle coffeeshops in Nederland bevindt zich hier. Invoering van het afstandscriterium betekent dat 43 coffeeshops gesloten moeten worden. Maar jongeren die naar een coffeeshop willen, laten zich niet tegenhouden door een paar meter meer of minder. Onderzoek onder Amsterdamse scholieren en docenten laat zien dat het afstandscriterium geen effectief middel is. Jongeren mogen coffeeshops namelijk niet in en dat verbod wordt streng gehandhaafd. Nieuw onderzoek bevestigt wat we al wisten: jongeren komen via via aan softdrugs en gaan hiervoor niet direct naar een coffeeshop.

Binnenkort kom ik met een voorstel voor drempelverhogende maatregelen om het gebruik van softdrugs onder jongeren verder terug te dringen. Het onderzoek biedt daar ook concrete aanknopingspunten voor. Het afstandscriterium is geen doel, maar een middel. Het doel is tegengaan van softdrugsgebruik onder jongeren. Ik help zowel de heer Van Geel als de heer Anker juist door met voorstellen te komen die werkelijk effectief zijn voor de situatie in Amsterdam.

Job Cohen, burgemeester van Amsterdam (PvdA)

August de Loor, Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (foto © Gonzo media)
August de Loor, Cannabis Bevrijdingsdag 2009 (foto © Gonzo media)

August de Loor (Adviesburo Drugs en actief VOC-er) stuurde de volgende open brief aan de redactie van de Volkskrant:

CU: Job Cohen saboteert regeerakkoord

In hun kruistocht tegen de verwording van de maatschappij, met cannabis en coffeeshops als één van de speerpunten, kent de CU blijkbaar niet eens haar eigen regeerakkoord, welk de gemeentes de mogelijkheid biedt alternatieven te ontwikkelen voor het afstandscriterium van coffeeshops nabij scholen. Burgemeester Cohen getroost zich veel tijd en moeite om hier invulling aan te geven. Kortom, er is absoluut geen sprake dat Cohen het regeerakkoord saboteert, hij voert het akkoord gewoon uit!

En nu toch het woord sabotage is gevallen wil ik in herinnering brengen hoe dit regeerakkoord tot stand is gekomen.

Het was tijdens de coalitiebesprekingen van deze regering dat Minister President Balkenende op een CDA-bijeenkomst opriep tot een landelijke actie tegen coffeeshops omdat “de gevaren van cannabis jarenlang onderschat worden”, “cannabis tot aanzienlijke gezondheidsschade, verslaving en psychische stoornissen leidt”, “coffeeshops zich specifiek richten op de verkoop van drugs (dus blijkbaar niet alleen cannabis! AdL) aan scholieren”, “coffeeshops het dealen op schoolpleinen bevordert” enz.
VOC_kaart_01_kleinBij dit, in tegenspraak met welke rapportage over lokaal coffeeshopbeleid dan ook en onderzoek naar het gebruik van cannabis met name die onder jongeren, spervuur aan ongenuanceerde one-liners kondigde de Minister President de oprichting aan van de landelijke website WIETVRIJ.NL waar buurtbewoners anoniem hun beklag kunnen doen over coffeeshops (en wat anonieme sites vermag, moge duidelijk zijn).

Op zich geeft onze democratie de vrijheid voor zulke partijpolitieke initiatieven, maar het roept vraagtekens op als dit tot een regeerakkoord verheven wordt, wat geschiedde.
Van de 74 regeerakkoorden stond op nummer 54 de invoering van het afstandscriterium (lees verbod) van coffeeshops nabij scholen waarbij de maatschappelijke verantwoording (de 100 dagen van Balkenende) van dit regeerakkoord verdedigd werd op 80 anonieme reacties op WIETVRIJ.NL.
Is met deze onderbouwing van dit regeerakkoord niet onze parlementaire democratie gesaboteerd?
Het is aan de inzet van de PvdA ministers te danken dat dit regeerakkoord in een later stadium afgezwakt is tot waar nu burgemeester Cohen van gebruik maakt.
En dat is ook democratie!

August de Loor
www.adviesburodrugs.nl

——-

Klik hier voor de ‘expertdiscussie’ over Cohen’s coffeeshopbeleid op de website van NRC/Handelsblad.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*